Blick Global Group AB(Publ) sammanfattar läget efter den strategiska översynen

0
315
Under den strategiska översynen, kommunicerad 21 juni 2023, har styrelsen fattat ett antal beslut och genomfört försäljningar av verksamheter som innefattar OMI Gaming och delar av inkråmet i Wiget Group samt ett Revenue Share konto och slutligen Brand Legends International. Under perioden har även nedskrivningar gjorts av kundfordringar samt Goodwill och immateriella tillgångar (vilka kan hänföras till försäljningarna). 

Efter genomförda försäljningar har Blick Global Group en nettokassa som per idag uppgår till cirka 8 miljoner kronor. Det innebär vidare att ingen verksamhet bedrivs i Bolagsgruppen. Bolaget har minskat de löpande kostnaderna till ett minimum.    

Styrelsen ser positivt på framtiden när vi nu lämnar en ansträngd period bakom oss. Vi utvärderar kontinuerligt nya affärsmöjligheter och kommer som tidigare kommunicerats fokusera på att maximera aktieägarvärdet. 

“Vi har som huvudägare tagit kontroll över bolaget och har sedan stämman i Juni 2023 jobbat oavbrutet för att maximera värdet för ägarna i Blick. De beslut som fattats är vad vi anser vara de bästa för oss som ägare även om vissa beslut har varit svåra att ta. Vi kommer som ägare arbeta aktivt från styrelsen för att maximera värdet för våra aktier och eftersom bolaget nu är i ett ekonomiskt hälsosamt läge så kommer vi ta oss tiden att hitta rätt väg framåt för Blick” säger Rickard Vikström, styrelseordförande.

Den 22 December hålls en extra bolagsstämma vilket tidigare kommunicerats den 23 november där bland annat kapitalstrukturen föreslås ändras genom en nedskrivning av aktiekapitalet från nuvarande lydelse 20 000 000 kronor till 80 000 000 kronor till föreslagen ny lydelse om lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Det innebär att bolaget då också kan genomföra den sista delen av kommunicerad nedskrivning av Goodwill och immateriella tillgångar om ca 61 000 000 kronor.

På den extra bolagsstämman avser som tidigare meddelats styrelsemedlemmen Johannes Eriksson via El Bunto Holding AB förvärva 331 598 aktier i bolaget för 7,34 kronor per aktie. Detta kommer ske genom en kvittningsemission mot den säljarrevers från Q2 2022 avseende Blicks förvärv av samtliga aktier i Brand Legends International och är alltså inte kassaflödespåverkande.

– Styrelsen –

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rickard Vikström, Ordförande, Blick Global Group

E-post: rv@internetvikings.com

Telefon: +46734 40 51 82

Om Blick Global Group

Blick Global Group är idag ett investmentbolag som innefattar dotterbolaget, Blick Wi AB.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSpelinspektionens remissvar på SOU 2023:69
Next articleJohan Menckel föreslås bli ny ordförande i CTEK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here