Bokslutskommuniké, Oktober– december 2022

0
255Stabila intäkter men lägre bruttomarginal driver fortsatta besparingar
Under fjärde kvartalet var nettointäkterna relativt konstanta med endast 3 procent lägre intäkter jämfört med kvartal 3, trots att kvartal fyra inleddes med bortfall av marknadsnärvaro inom partnerverksamheten. Intäkterna i partnerverksamheten sjönk drastiskt under kvartal 4 men kompenserades av ökad spelaraktivitet på egna kasinon. Sammantaget minskade den totala spelomsättningen (inklusive partners spelomsättning) jämfört med kvartal 3 med 19 procent. Intäkterna från egna kasinon ökade med 9 procent medan intäkterna inom Spelutveckling & kasinotjänster (inkluderar partnerverksamheten) sjönk med 72 procent jämfört med kvartal 3.

Under kvartal 4 försämrades rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) till -5,5 miljoner SEK från -1,5 miljoner SEK i kvartal 3. Försämringen förklaras framför allt av lägre bruttovinst där ökade marknadsföringskostnader och ökad omsättning i marknader med högre spelskatter har bidragit samt bortfall av intäkter från Spelutveckling & kasinotjänster. Summan av personalkostnader och övriga kostnader har varit relativt konstant under kvartalet jämfört med kvartal 3. Nettoresultatet påverkats negativt av nedskrivning av goodwill och immateriella tillgångar till följd av nedläggning av varumärken under 2022. Totala avskrivningar och nedskrivningar under kvartal 4 uppgår till 13,4 miljoner SEK, vilket kan jämföras med 4,9 miljoner SEK under kvartal 3.

Spiffbet har under kvartal 4 genomfört ytterligare besparingsåtgärder som kommer få effekt under första kvartalet 2023. Dessutom har den nya plattformslösningen inom partnerverksamheten lanserats där möjligheterna till ett mer agilt förhållningssätt till marknadsnärvaro är större jämfört med tidigare lösning. I det nya partnererbjudandet erbjuder Spiffbets partnerverksamhet Rhino Gaming en tjänst där en större del av värdekedjan kan delas mellan partners och Spiffbet genom att mellanhänder har eliminerats. Under andra halvan av kvartal 4 lanserades den nya lösningen och under första kvartalet planeras ytterligare marknadslanseringar genomföras. Inom egna kasinon är fokus att fortsätta utveckla TurboVegas, Supernopea och Metal Casino. Här har åtgärder vidtagits löpande inom framför allt kundbearbetning och nya insatser planeras under 2023.

Första kvartalet 2023 inleddes med något sjunkande spelaraktivitet till följd av säsongseffekter och lägre marknadsföringsinsatser. Hittills under innevarande kvartal har intäktsutvecklingen varit svagare än kvartal 4 men genom en kombination av besparingar och optimeringar inom marknadsföring har bruttomarginalen ökat något. Utvecklingen av resterande del av kvartalet kommer till stor del följa utfallet i den fortsatta återlanseringen av partnerverksamheten.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för årets fjärde kvartal uppgick till 14 385 TSEK (24 116 TSEK).
  • Fjärde kvartalets nettoresultat uppgick till -15 638 TSEK (-13 839 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av avskrivningar och nedskrivningar om 13 378 TSEK (4 907 TSEK).
  • Under det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till -519 TSEK (- 3 865 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -1 472 TSEK (-15 018 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 13 273 TSEK (48 617 TSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 381 TSEK (1 537 TSEK).

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR Fjärde KVARTALET

Hur skulle du sammanfatta det fjärde kvartalet?

Fjärde kvartalet inleddes med problem inom partnerverksamheten där en snabbt genomförd tillämpning av regelverk av leverantörer på en marknad resulterade i ett intäktsbortfall. Detta kompenserade vi till viss del genom att öka fokus på egna varumärken. Även om nettoeffekten på intäkterna inte var betydande, minskade vår bruttomarginal till följd av ökade marknadsföringskostnader och ökade kostnader för spelskatt eftersom vi fick mer högskatteomsättning i vår marknadsmix. På kostnadssidan har vi fortsatt med vår kostnadskontroll och personalkostnader tillsammans med övriga kostnader var konstanta under fjärde kvartalet. Det är främst lägre bruttomarginal som har medfört lägre rörelseresultat rensat för avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA).

Vilken kommentar har du till att ni inte uppnådde break-even?

Självfallet är det tråkigt att vi inte lyckades nå break-even. Speciellt då vi har genomfört betydande åtgärder för att sänka kostnader i verksamheten och att vi hade bra utveckling inom partnerverksamheten under kvartal 3. Partnerverksamheten är en viktig pusselbit för att nå break-even och de problem som uppstod där medförde att vi inte nådde fram.

Vad gör ni för att åtgärda detta?

Tur i oturen var att vi hade arbetat fram en ny lösning för verksamheten inom partnerverksamheten där vi kan kontrollera en större del av värdekedjan jämfört med den tidigare lösningen. Även om denna lösning påverkas på samma sätt av regelverksförändringar, har vi större möjlighet att snabbare kunna parera förändringar. Vi lanserade detta under december och vi befinner oss fortfarande i ett tidigt skede men det ser positivt ut framöver. Under tiden arbetar vi vidare med egna varumärken och pressar kostnaderna ytterligare.

Vad har funkat bra under kvartalet?

Metal Casino är ett väletablerat och stabilt varumärke med stor andel av intäkterna från licensierade marknader. Där har vi en väl fungerande plattformslösning och prioritet nu är att succesivt bredda varumärket mot nya marknader och anpassa produkten utifrån lokala preferenser. Vi la om ansvaret för Metal Casino efter andra kvartalet och har sett resultat i form av ökad omsättning och bruttomarginal.

Hur ska ni få resten av verksamheten att matcha detta?

För våra egna kasinon arbetar vi fokuserat på att förbättra den löpande kundhanteringen, återaktivering av kunder, förbättra vårt lojalitetserbjudande och utveckla vår produkt. Ledstjärnan här är att titta på alternativ som inte bara effektiviserar utan också förbättrar våra intäktsmöjligheter. Här skapar outsourcing till specialiserade samarbetsparter och automatisering av kundhanteringen intressanta möjligheter att utveckla vår affär.  Inom partnerverksamheten arbetar vi i samma riktning men där har vi också stort fokus på att utveckla vår produkt för nya marknader med gångbara betalningsmetoder.

Tidigare har ni varit förvärvsfokuserade men tonat ner detta. Hur ser ni på detta framöver?

Vi gjorde onekligen många förvärv under 2020 och 2021. Därefter har vi varit sysselsatta med att ta fram synergier och smälta samman alla verksamheter. Idag är vi i mål med en ordentligt nedtrimmad organisation som är betydligt mindre komplex än för ett år sedan. Detta skapar möjligheter att få hävstång på nya förvärv där målet är att ta över kasinosajter och använda befintlig organisation samt struktur för att driva dessa. Här är vi återigen lyhörda för affärsmöjligheter så länge det inte sker på bekostnad av fokus på att driva en effektiv verksamhet.

Hur har året börjat och vad tror du om utvecklingen framöver?

Även om vi inte nådde ända fram till break-even hade vi en bra utveckling under 2022. Kvartal 4 bjöd dock på ett bakslag genom förlust av intäkter som visar hur hög osäkerheten är i de marknader vi agerar. Vi anpassade oss dock snabbt och implementerade nya effektiviseringsåtgärder. Dessutom lanserade vi under kvartalet vår nya lösning för partnerverksamheten. Utfallet av dessa kostnadsbesparingar är lätt att förutse medan hur väl vår nya partnerlösning kommer att mottas av slutkonsumenten i kommande marknadslanseringar är svårt att bedöma i nuläget. Innevarande kvartal har bjudit på en trög start med något sjunkande aktivitet på våra kasinon. Däremot ser vi en förbättrad bruttovinst till följd av lägre och bättre optimerade marknadsföringskostnader. För att nå break-even behöver vi öka intäkterna i partnerverksamheten.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 08:00 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB fortsätter att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter
Next articleBlick Global Group: Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here