CTEK offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

0
571
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Det slutliga utfallet i CTEK AB (publ)s (“CTEK” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier, om cirka 350 miljoner kronor (”Företrädesemissionen”), där teckningsperioden löpte ut den 24 mars 2023, visar att 19 640 130 aktier, motsvarande cirka 98,2 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar om att teckna 353 091 aktier utan stöd av teckningsrätter tagits i anspråk, motsvarande cirka 1,8 procent av de erbjudna aktierna. Totalt motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter samtliga av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt nyttjas. CTEK kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.

Företrädesemissionen omfattade 19 993 221 aktier, varav 19 640 130 aktier, motsvarande cirka 98,2 procent av de erbjudna aktierna, har tecknats med stöd av teckningsrätter. Personer som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas totalt 353 091 aktier, motsvarande cirka 1,8 procent av de erbjudna aktierna, i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 8 mars 2023. Totalt motsvarar teckningar med stöd av teckningsrätter och teckningsanmälningar utan stöd av teckningsrätter samtliga av de erbjudna aktierna i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således fulltecknad och inga garantiåtaganden har behövt nyttjas.

CTEK kommer genom Företrädesemissionen att tillföras cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Till följd av Företrädesemissionen kommer CTEKs aktiekapital att öka med 19 993 221 kronor från 49 983 054 kronor till 69 976 275  kronor och antalet aktier och röster öka med 19 993 221 från 49 983 054 till 69 976 275.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet som publicerades den 8 mars 2023. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter förväntas distribueras den 28 mars 2023. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant inom två bankdagar i enlighet med instruktionerna på den avräkningsnota som skickas till tecknaren. Investerare som har tecknat via en förvaltare kommer erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med deras respektive förvaltares förfaranden. Endast de som har tilldelats aktier kommer att meddelas.

Den sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA) förväntas att vara den 28 mars 2023. De nya aktierna tecknade med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 30 mars 2023 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 4 april 2023. De nya aktierna tecknade utan stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 3 april 2023 och de nya aktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm omkring den 4 april 2023.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) agerar Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 mars 2023 klockan 08:30 CEST.

Styrelsen i CTEK AB (publ)För mer information, vänligen kontakta:

Ola Carlsson, tillförordnad VD och Koncernchef

Email: ola.carlsson@ctek.com

Niklas Alm, Investor Relations

Tel: +46 708 24 40 88

Email: niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK är den ledande globala leverantören av batteriladdare för olika fordon inom premiumsegmentet och en av Sveriges största leverantörer av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla nya produkter anpassade efter kundernas behov. CTEK grundades 1997 i Vikmanshyttan och har numera försäljning i över 70 länder. Med en historia av innovation och teknikledarskap möter bolaget proaktivt nya kundbehov genom att utveckla produkterbjudandet och verksamheten kontinuerligt. CTEK har genom sitt teknikledarskap etablerat starka och långvariga kundrelationer med bland annat över 50 av världens mest prestigefyllda fordonstillverkare. Utöver fordonstillverkare erbjuder CTEK produkter till bland annat fordonsverkstäder, distributörer, återförsäljare, laddpunktsoperatörer samt fastighetsägare.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “bedömer”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “kommer”, “ska”, “bör”, “enligt uppskattning”, “är av uppfattningen”, “får”, “planerar”, “fortsätter”, “potentiell”, “beräknar”, “prognostiserar”, “såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleWicket Gamings dotterbolag Wegesrand´s museispel "Abenteuer Hanse" nominerat till "Best Serious Game
Next articleOdds: Tre lag gör upp om guldet i Allsvenskan 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here