Emission och återköp av C-aktier för aktieägarprogram och incitamentsprogram

0
624STOCKHOLM – 20 oktober 2022 – Styrelsen i Oncopeptides AB (publ) (Nasdaq Stockholm: ONCO) (”Oncopeptides”) ett biotechbolag inriktat på att utveckla läkemedel mot svårbehandlade hematologiska sjukdomar, har idag, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa totalt 3 940 607 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med aktieägarprogrammet och incitamentsprogrammet som antogs av årsstämman den 28 juni 2022 (”Board SHP 2022” respektive ”Co-worker LTIP 2022”).

DNB Bank ASA, filial Sverige, kommer att teckna samtliga emitterade C-aktier till en kurs om cirka 11 öre per aktie, motsvarande aktiernas kvotvärde. Samtliga emitterade C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas av DNB Bank ASA, filial Sverige, för samma pris. C-aktierna kommer därefter att omvandlas till stamaktier innan de levereras till berättigade deltagare i Board SHP 2022 och Co-worker LTIP 2022.

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av aktier i enlighet med Board SHP 2022, Co-worker LTIP 2022 och det tidigare antagna Board LTIP 2021 samt för att täcka eventuella sociala avgifter med anledning av Co-worker LTIP 2022. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till 1/10-dels röst vardera.
 

För ytterligare information, kontakta:

Annika Muskantor, CFO, Oncopeptides AB (publ)
E-post: annika.muskantor@oncopeptides.com  
Mobil: +46 70 823 86 91

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides AB (publ)
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com  
Mobil: + 46 70262 96 28

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2022 kl. 18.15.
 

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett globalt biotechbolag som utvecklar riktade behandlingar för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Den 18 augusti 2022 beviljade EU-kommissionen Pepaxti® (melfalan flufenamid) ett godkännande för försäljning i alla EU-länder, samt i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått åtminstone tre tidigare behandlingslinjer, vars sjukdom är resistent mot minst en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel och en monoklonal antikropp riktad mot CD38 och som har uppvisat sjukdomsprogression vid eller efter den sista behandlingen. För patienter med tidigare autolog stamcellstransplantation, bör tiden till progression vara åtminstone tre år från transplantation.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina teknikplattformar. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns på  www.oncopeptides.com.


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDelårsrapport 1 januari – 30 september
Next articleViaplay to premiere original Ukraine documentary ‘Human to Human’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here