Hur man får rätt typ av finansiering som företagare

0
1600
Hur man får rätt typ av finansiering som företagare
Bild: pexels.com

För företag är några saker centrala för att företaget ska lyckas på marknaden. Försäljningen är förstås en av dem, att ha goda marginaler på den försäljningen är en annan – det gäller med andra ord att få till bra avtal för de inköp man gör, men det finns en annan faktor som är minst lika viktig som försäljningsvolymer och marginaler, och det är att kunna finansiera hela verksamheten så att företaget kan klara konjunktursvängningar och tillfälliga avbrott i verksamheten.

I den här artikeln ska vi fokusera på ett företags finansiering, varför den är viktig och vilka typer av finansiering som finns. Vi kommer att titta närmare på företagets mål och finansieringsmöjligheter genom företagslån, riskkapital och andra lösningar.

Ett företags mål

För att förstå vilken typ av finansiering som passar ett visst företag måste vi först diskutera vilka mål företaget har. Det är lätt hänt att tänka att ett företag bara ska leverera vinst till ägarna men för många företag är målet faktiskt andra, och detta spelar stor roll för vilken typ av finansiering som ett företag väljer att söka. Det finns ett antal olika mål med företagande utöver att bara tjäna pengar och de drivkrafter som entreprenörer har utöver pengar ska inte underskattas när deras beteende och beslut analyseras.

Livsstil

Ett mål med företagande som är vanligare än vad många tror är livsstil. Entreprenören vill helt enkelt leva på sitt eget sätt och att driva ett eget företag är ett sätt att uppnå detta mål. I livsstilen som företagare söker är ofta möjligheten att fatta beslut själva, att kunna styra sin egen tid och att kunna ägna sig åt vad denne tycker är mest intressant centrala. Om det sedan blir på det sättet är en helt annan sak men att det kommer att påverka det sätt som entreprenören söker finansiering på är helt klart. En livsstilsentreprenör är nog helt klart mindre riskbenägen och ser ett lågt belånat företag som en fördel snarare än en möjlighet att växa snabbare.

Tillväxt

Att få företaget att växa är ett mycket vanligt mål hos entreprenörer som vill bli förmögna. För att kunna växa snabbt behövs investeringar och dessa investeringar behöver finansieras. Den tillväxthungrige entreprenören kommer att vara mycket lånebenägen och helt säkert också vara villig att ta risker för att nå sitt mål. Oavsett om tillväxten ska nås genom att expandera produktion, öka en lokalyta eller genom aggressiv marknadsföring så kommer den att kosta pengar och dessa pengar måste entreprenören få fram på något sätt, varför inte genom att låna?

Vinst

Utöver livsstil och tillväxt är förstås vinst det vanligaste målet med att driva företag. Vinst är till och med nästan själva definitionen på att driva företag. Det är därför det kallas för ”vinstdrivande verksamhet”. Till skillnad från ett företag som fokuserar på tillväxt vill nog ett företag som fokuserar på vinst ta det lite lugnare med att låna. Lån löper med räntor och dessa sänker vinsten. Vissa väldigt mogna företag väljer att inte investera mycket i verksamheten utan fokuserar istället helt och hållet på att ta ut så mycket pengar man bara kan ur verksamheten, man skördar och använder företaget som en kassako.

Svårt att växa utan finansiering

Oavsett vilket mål ett företag har måste det initialt växa för att lyckas att nå målet. Ett företag kan inte fortsätta att vara ett embryo hela tiden. Så någon form av investering behövs för att företaget ska nå sina mål, oavsett vilka dessa är. Längre ned ska vi gå närmare in på vilken typ av finansiering som är vanlig och lämplig för mindre företag. I det här stycket ska vi beskriva några exempel på vad ett nystartat företag behöver finansieringen till. Det finns några typer av väldigt vanliga investeringar som ett nystartat företag behöver pengar till.

Maskiner

Ett av de vanligaste ändamålen med finansiering är att investera i någon form av maskin som är central för att kunna producera det man avser sälja på marknaden. Några exempel är maskiner för industriell tillverkning, specialutrustning för medicinsk industri samt superdatorer för mjukvaruföretag. Exemplen kan vara många fler men oavsett vilket så är maskiner väldigt vanliga investeringsobjekt för små och nystartade företag.

Fastigheter

Ett annat objekt för finansiering och investering i företag är fastigheter. Många företag är beroende av en fastighet för att kunna bedriva sin verksamhet och det är inte alltid möjligt att hyra den fastighet eller lokal man behöver. Väldigt många industriföretag bygger nya fastigheter för sina verksamheter väldigt ofta för att de behöver en fastighet som passar just deras behov.

Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt är vanligare än man tror inom företag, och de kostar pengar. Några exempel på utvecklingsprojekt är när ny mjukvara utvecklas och testas, när mediciner tas fram och när nya teknologier för allehanda produkter som till exempel innehåller kemikalier tas fram. Processerna kan vara långa och det kostar mycket pengar att ha personal som jobbar med projekten. Att låna pengar är en väg att finansiera projekten men företag kan förstås också ta in riskkapital för att finansiera utvecklingen.

Marknadsandelar

En klassiker bland de investeringar som är lätta att förstå men som ibland inte ses som investering är de som görs i marknaden. Ibland kan ett företag, och dess produkter, behöva massiva reklamkampanjer för att etablera sig på marknaden varefter de kan göra fina vinster efter att ha nått den storlek då deras verksamhet är lönsam. Särskilt nya typer av produkter och tjänster, som inte är kända av konsumenterna, kan behöva marknadsföras för att de ska få den position de förtjänar.

Varför ett företag nästan alltid lånar pengar

Trots all diskussion om riskkapital så är det traditionella lånet fortfarande den viktigaste formen för finansiering av företag. Detta beror på att lånet som institution är mycket mer standardiserad och reglerad än vad riskkapital är. Det är också lättare att låna än att få riskkapital för företag som inte växer snabbt eller som inte är verksamma i väldigt attraktiva och framåtblickande branscher. Lånet förblir med andra ord en mycket attraktiv form av finansiering för företag. Nedan ska vi beskriva några av de främsta anledningarna till att företag lånar pengar istället för att ta in pengar genom nyemissioner.

Fördelar med lån framför riskkapital

Det finns ett antal fördelar med att låna pengar istället för att ta in riskkapital i företaget. Några av dessa fördelar är:

Transparens. Ett lån har tydliga villkor som är satta redan innan låneavtalet ingås. Visst kan man förhandla om villkoren för ett lån precis som man förhandlar om villkoren för en investering från en riskkapitalist men parametrarna för förhandling är färre och utrymmet för jämförelser med andra avtal är större. Räntorna på marknaden är kända och kraven på amortering likaså. Vid en riskkapitalfinansiering kan alla möjliga villkor komma att skrivas in i avtalet och det kan göra en förhandling väldigt komplicerad, och varje situation är dessutom unik vilket gör det än svårare att få transparens jämfört med om ett lån tas.

Konkurrens. Det finns många fler långivare än det finns riskkapitalister vilket gör att konkurrensen på marknaden för lån är mycket större än vad den är för riskkapital. Detta är en fördel för företag som tar lån eftersom det ger dem en möjlighet att välja bland en rad olika erbjudanden.

Säkerheter. En stor fördel med lån jämfört med riskkapital är att det går att ta lån med en säkerhet som stöd. En säkerhet är typiskt sätt en fastighet eller en värdebeständig maskin. Om en sådan säkerhet kan presenteras för långivaren så är det ofta relativt enkelt att låna oavsett vilka finanser företaget har i övrigt. Detta är en stor skillnad mot att ta in riskkapital, där ett köp av en fastighet ofta inte betraktas som värt att investera i.

Vad är företagslån

Ett företagslån är det mest naturliga alternativet för ett företag som söker finansiering. Ett företagslån är både vanligare och förmånligare än att gå in med egna pengar eller att ta in riskkapital i företaget. Ett företagslån ansöker företaget om hos en av de långivare som har företagslån som ett alternativ och anger där information om företagets verksamhet, finanser och vad lånet ska användas till. Därefter handläggs ansökan och besked om lånet kommer sedan kort därefter. Hela processen kan gå relativt snabbt, ett par dagar, och pengarna betalas sedan ut omedelbart.

Typiska villkor för företagslån

Villkoren för ett företagslån är desamma som för vilket lån som helst. Villkoren kommer att innehålla information om räntor, avgifter och en amorteringsplan. Ofta kommer klausuler om hur de lånade pengarna ska användas också att inkluderas. Utöver det så finns det nästan alltid avtalspunkter som rör överlåtande av skulden, förtur för den händelse att företaget kommer på obestånd med mera.

Sammanfattning – Hur få rätt finansiering till företag

När vi sammanfattar om vilken finansiering som är bäst för företagare så sticker företagslånet ut som ett av de bästa alternativen för ett företag som vill komma igång med sin verksamhet, eller som driver en verksamhet som de vill expandera. Företagslånet är transparent, villkoren tydliga och lånet kan fås utan att det finns en kreativ affärsplan eller en entusiastisk entreprenör som står bakom företaget.

Previous articleStressrelaterade sjukskrivningar ökar kraftigt i hela landet
Next articleSå försäkrar du dig mot skador på laddboxen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here