Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

0
156
Kallelse till extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)Aktieägarna i Fortnox AB (publ), org. nr 556469–6291 (”Fortnox” eller ”Bolaget”), kallas härmed  till extra bolagsstämma fredagen den 21 oktober 2022. 

Styrelsen har beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller  utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom förhandsröstning i den ordning som  föreskrivs nedan. Information om den extra bolagsstämmans beslut offentliggörs den 21 oktober 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställd. 

Aktieägare som önskar delta i stämman genom poströstning ska 

dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda  aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 13 oktober 2022, 

dels senast torsdagen den 20 oktober 2022 anmäla sig genom att avge sin poströst  enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är  

Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. 

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier,  förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget  namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen  torsdagen den 13 oktober 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och  begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.  Rösträttsregistreringar som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av  förvaltaren senast måndagen den 17 oktober 2022 kommer att beaktas vid framställningen av  aktieboken. 

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning  enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och  föreningsstämmor. 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda och  undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 20  oktober 2022. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Fortnox AB (publ), ”Extra  bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Ifyllt och undertecknat formulär får även inges per e-post och ska då skickas till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Fortnox AB – Poströstning” i ämnesraden).  Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering  med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 20 oktober 2022. 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten  (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av  poströstningsformuläret.

Fullmakt & behörighetshandlingar

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av  aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se. Fullmakt gäller ett år från utfärdande eller den längre giltighetstid som  framgår av fullmakten, dock högst fem år. Om aktieägaren är en juridisk person ska  registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. 

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande på stämman. 

2. Val av en eller två justerare. 

3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6. Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under  programmet. 

7. Stämmans avslutande. 

Förslag till beslut 

Punkt 1 – Val av ordförande på stämman 

Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen advokat Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå AB eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar. 

Punkt 2 – Val av en eller två justerare 

Styrelsen föreslår aktieägaren Jens Collskog, eller vid dennes förhinder, den som styrelsen istället  anvisar, till att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera  röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet. 

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB,  baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonen. 

Punkt 6 – Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under  programmet 

1. Bakgrund och motiv 

Styrelsen för Fortnox föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att införa ett långsiktigt  aktiesparprogram för nuvarande och framtida fastanställda (”Anställda”) inom Fortnox koncernen (Fortnox Employee Share Savings Plan, “ESSP 2022“). 

Syftet med ESSP 2022 är att skapa aktieägarvärde och förstärka intressegemenskapen  mellan deltagarna i ESSP 2022 och Fortnox övriga aktieägare. ESSP 2022 bedöms vidare öka  dels Fortnox möjligheter att kunna behålla och rekrytera kvalificerad personal till Fortnox koncernen, dels de Anställdas intresse och engagemang för Fortnox verksamhet och  utveckling. Mot bakgrund av detta gör styrelsen bedömningen att ESSP 2022 kommer ha en 

positiv inverkan på Fortnox-koncernens framtida utveckling och därmed gynna såväl  aktieägarna som de Anställda i Fortnox. 

Styrelsen kommer efter att ha utvärderat deltagande i och de initiala effekterna av  aktiesparprogrammet ta ställning till om nya aktiesparprogram med liknande villkor ska  föreslås. Styrelsen avser även att vid behov återkomma på efterföljande årsstämmor med  förslag att styrelsen bemyndigas besluta om ytterligare förvärv av egna aktier för överlåtelse  till deltagarna i ESSP 2022, eventuella ytterligare aktiesparprogram samt tillhörande  överlåtelser för säkring av sociala avgifter. 

2. Förslagets beredning 

Styrelsens förslag till extra bolagsstämman rörande ESSP 2022 har utarbetats av  ersättningsutskottet tillsammans med externa rådgivare, i enlighet med styrelsens riktlinjer  och efter diskussioner med större aktieägare. Styrelsen har, efter rekommendation från  ersättningsutskottet, beslutat att föreslå ESSP 2022 till extra bolagsstämman för beslut i  enlighet med nedanstående förslag. 

3. Översikt av ESSP 2022 

ESSP 2022 föreslås rikta sig till nuvarande och framtida Anställda inom Fortnox-koncernen.  Förutsatt en egen investering i aktier i Fortnox (”Sparaktier”), under en period om åtta (8)  månader (”Sparperioden”), normalt sett genom månatligt sparande, ska de Anställda  erbjudas möjlighet att vederlagsfritt erhålla tilldelning av aktier i Fortnox, efter utgången av  en treårig inlåsningsperiod från den tidpunkt då Sparaktier förvärvas för deltagarnas räkning  (”Inlåsningsperioden”). Den maximala sparsumman kommer att bero på den Anställdas roll  inom Fortnox-koncernen. Anställda kan erhålla tilldelning av aktier villkorat av fortsatt  anställning och bibehållande av egen initial investering i Sparaktier (”Matchningsaktier”).  Tilldelning av Matchningsaktier i Fortnox kan dock inte ske under sådan period då handel  med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr  596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (”Marknadsmissbruksförordningen”),  eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. 

En Anställds investering kommer att användas för att kvartalsvis under Sparperioden  förvärva så många hela Sparaktier som kan förvärvas med den Anställdes vid  förvärvstidpunkten ackumulerade investering.  

ESSP 2022 ska totalt omfatta högst 318 562 aktier i Fortnox, motsvarande cirka 0,05 procent  av samtliga utgivna aktier i Fortnox.  

4. Överlåtelse av aktier under ESSP 2022 

För att kunna genomföra ESSP 2022 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, har styrelsen  övervägt olika metoder för överlåtelse av aktier enligt ESSP 2022. Styrelsen har kommit fram  till att det mest kostnadseffektiva alternativet är, och föreslår därför att extra  bolagsstämman som huvudalternativ beslutar om, att bemyndiga styrelsen att besluta om  förvärv av egna aktier i Fortnox på Nasdaq Stockholm, vilka senare kan komma att överlåtas  till deltagare i ESSP 2022. De närmare villkoren för styrelsens huvudalternativ framgår av  punkterna B.–D. nedan.

För den händelse erforderlig majoritet enligt punkterna B.–D. nedan inte kan uppnås,  föreslår styrelsen att Fortnox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med  punkten E. nedan. 

5. Styrelsens förslag till beslut 

För att bibehålla största möjliga flexibilitet föreslår styrelsen därmed, i enlighet med  ersättningsutskottets rekommendation, att extra bolagsstämman beslutar:  

(i) om ett långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2022) i enlighet med nedanstående villkor  i punkten A.,  

(ii) att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier i Fortnox på Nasdaq  Stockholm samt att förvärvade egna aktier får i) överlåtas vederlagsfritt till deltagare  i ESSP 2022, samt ii) överlåtas för att säkra därmed sammanhängande kostnader för  sociala avgifter i enlighet med villkoren i punkterna B.–D. nedan; samt 

(iii) för den händelse erforderlig majoritet enligt punkterna B.–D. nedan inte kan  uppnås, att Fortnox ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part i enlighet med  villkoren i punkten E. nedan. 

A. Beslut om långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2022) 

a) ESSP 2022 riktar sig till Anställda inom Fortnox-koncernen, som för närvarande  består av cirka 720 anställda. 

b) ESSP 2022 innebär att Anställda erbjuds möjlighet att, förutsatt en egen  investering i aktier i Fortnox (Sparaktier) under Sparperioden, av Fortnox eller av  annat bolag inom Fortnox-koncernen, eller av anvisad tredje part, vederlagsfritt  erhålla tilldelning av aktier i Fortnox. För varje Sparaktie kommer Anställda som  deltar i ESSP 2022 ha möjlighet att, efter Inlåsningsperioden, erhålla tilldelning av  en aktie i Fortnox (Matchningsaktie). 

c) Den högsta summa som varje Anställd som deltar i ESSP 2022 månatligen får  investera, normalt sett genom månatligt sparande, har differentierats med hänsyn  till position, ansvar och arbetsprestation inom koncernen och deltagarna har  därmed delats in i fem olika kategorier: 

Kategori A – Anställda  

Kategori B – Chefer och nyckelmedarbetare  

Kategori C – Medlemmar i koncernens ledning  

Kategori D – vice VD  

Kategori E – VD 

d) Den maximala summa som varje kategori ovan får investera under Sparperioden,  liksom det maximala antalet deltagare i varje kategori framgår av tabellen nedan.  

Maximal månatlig investering  under Sparperioden (SEK)
Kategori A – inte fler än 610 personer  1 500
Kategori B – inte fler än 100 personer  4 000
Kategori C – inte fler än 8 personer  15 000
Kategori D – inte fler än 1 person  30 000
Kategori E – inte fler än 1 person  50 000

 

e) Anställda får endast delta i ESSP 2022 om de investerar motsvarande minst 500  kronor månatligen under Sparperioden.  

f) En Anställds investering kommer att användas för att kvartalsvis under  Sparperioden förvärva så många hela Sparaktier som kan förvärvas med den  Anställdes vid förvärvstidpunkten ackumulerade investering.  

g) Förvärv av Sparaktier för den Anställdes räkning kommer att genomföras på  Nasdaq Stockholm och överföras till den Anställdes depåkonto. 

h) En förutsättning för att den Anställde ska ha möjlighet att erhålla Matchningsaktier  är, med vissa specifika undantag, att han eller hon är Anställd inom Fortnox koncernen under hela Inlåsningsperioden samt att den Anställde, under  Inlåsningsperioden, har behållit Sparaktier som förvärvats inom ramen för ESSP  2022. Sparaktier som har avyttrats före utgången av en Inlåsningsperiod ska  således inte tas med i beräkningen vid bestämmande av eventuell tilldelning av  Matchningsaktier. 

i) Matchningsaktier kommer tilldelas efter Inlåsningsperioden vilken uppgår till tre  år från tiden för förvärvet av Sparaktierna.  

j) Styrelsen eller styrelsens ersättningsutskott ska äga rätt att fastställa de närmare  villkoren för ESSP 2022 inom ramen för de huvudsakliga villkoren för ESSP 2022  som beslutas av extra bolagsstämman. Styrelsen får i samband därmed göra  nödvändiga anpassningar för att uppfylla särskilda lokala regler eller rådande  marknadsvillkor utanför Sverige. 

k) Om det sker betydande förändringar i Fortnox-koncernen eller på marknaden som,  enligt styrelsens bedömning, skulle medföra att villkoren för tilldelning av  Matchningsaktier enligt ESSP 2022 blir orimliga, ska styrelsen även äga rätt att  besluta om en reducerad tilldelning av Matchningsaktier, eller att ingen tilldelning  av Matchningsaktier alls ska ske, för ESSP 2022 eller för deltagare i ESSP 2022  verksamma inom en viss affärsenhet eller jurisdiktion. 

l) Deltagande i ESSP 2022 förutsätter dels att sådant deltagande lagligen kan ske i de  olika berörda jurisdiktionerna, dels att sådant deltagande enligt styrelsens  bedömning kan ske med rimliga administrativa kostnader och ekonomiska  insatser.

m) Antalet Matchningsaktier omräknas till följd av eventuell fondemission, split,  företrädesemission och/eller andra liknande bolagsåtgärder på det sätt som  styrelsen anser lämpligt för att erhålla ett tillfredsställande resultat. 

n) Tilldelning av Matchningsaktier i Fortnox kan inte ske under sådan period då  handel med aktier i Bolaget är förbjuden enligt Marknadsmissbruksförordningen  eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning. 

B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier i Fortnox på Nasdaq  Stockholm  

I syfte att i) säkerställa leveranser av aktier till deltagare i ESSP 2022, samt ii) säkra därmed  sammanhängande kostnader för sociala avgifter, enligt punkterna C.–D. nedan föreslår  styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv  av aktier i Fortnox på följande villkor.  

a) Förvärv av aktier i Fortnox får endast ske på Nasdaq Stockholm.  

b) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill  årsstämman 2023. 

c) Högst 318 562 aktier i Fortnox får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier  enligt punkterna C.–D. nedan.  

d) Förvärv av aktier i Fortnox på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det  på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet  mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.  

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.  

C. Beslut om överlåtelser av förvärvade egna aktier till deltagare i ESSP 2022 Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att överlåtelse av förvärvade egna  aktier i Fortnox får ske på följande villkor. 

a) Högst 242 400 aktier i Fortnox får överlåtas till deltagare i ESSP 2022.  

b) Överlåtelse av aktier till deltagare i ESSP 2022 ska ske vederlagsfritt och  genomföras vid den tidpunkt som anges i villkoren för ESSP 2022. 

c) Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier i Fortnox ska, med avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt, tillkomma sådana personer inom Fortnox-koncernen som deltar i  ESSP 2022. Vidare ska dotterbolag till Fortnox, med avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt, äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier i Fortnox, varvid sådant  dotterbolag ska vara skyldigt att, i enlighet med villkoren för ESSP 2022, omgående  överlåta aktierna till sådana personer inom Fortnox-koncernen som deltar i ESSP  2022.  

d) Antalet aktier i Fortnox som kan komma att överlåtas inom ramen för ESSP 2022  omräknas till följd av eventuell fondemission, split, företrädesemission och/eller  andra liknande bolagsåtgärder på det sätt som styrelsen anser lämpligt för att  erhålla ett tillfredsställande resultat.  

Överlåtelse ska kunna ske av högst 242 400 aktier som förvärvats enligt punkten B. ovan.  Sammanräknat med de antal aktier som kan överlåtas under punkten D. nedan kan totalt  högst 318 562 aktier överlåtas inom ramen för ESSP 2022.

D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier för att säkra betalning av  sociala avgifter 

I syfte att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala  avgifter hänförliga till ESSP 2022 föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar att  bemyndiga styrelsen att överlåta egna aktier i Fortnox på följande villkor. 

a) Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid  registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och  lägsta säljkurs. 

b) Överlåtelse får ske med det antal aktier som erfordras för att Fortnox ska kunna  säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till ESSP 2022, dock högst  76 162 aktier. 

c) Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq Stockholm till bank eller annat  finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådan  

överlåtelse får ske till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för  

överlåtelsen på de aktier som överlåts med en sådan marknadsmässig avvikelse  som styrelsen finner lämplig. 

d) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill  årsstämman 2023.  

e) Antalet aktier som överlåts för att säkra kostnader hänförliga till ESSP 2022 kan  komma att bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning  

och/eller sammanläggning av aktier, företrädesemissioner eller liknande  

händelser som påverkar antalet aktier i Fortnox. 

Överlåtelse ska kunna ske av högst 76 162 aktier som förvärvats enligt punkten B. ovan.  Sammanräknat med de antal aktier som kan överlåtas under punkten C. ovan kan totalt  högst 318 562 aktier överlåtas inom ramen för ESSP 2022. 

E. Beslut om ingående av aktieswapavtal med tredje part 

För den händelse erforderlig majoritet för punkterna B.–D. ovan ej uppnås, föreslår styrelsen  att extra bolagsstämman beslutar om att den finansiella exponeringen avseende ESSP 2022  ska kunna säkras genom att Fortnox ingår aktieswapavtal med tredje part på  marknadsmässiga villkor, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och  överlåta aktier i Fortnox till Anställda som deltar i ESSP 2022. 

6. Programmets omfattning, effekter på nyckeltal, utspädning och kostnader 

6.1 ESSP 2022 förväntas omfatta högst 318 562 aktier, vilket motsvarar cirka 0,05 procent av det  totala antalet utestående aktier i Fortnox. Beviljade men ännu inte utnyttjade  tilldelningsbara rätter till aktier inom ramen för tidigare långsiktiga incitamentsprogram  uppgår till cirka 0,04 procent av det totala antalet utestående aktier i Fortnox. Bolagets  incitamentsprograms påverkan på nyckeltal är endast marginell. Information om andra  långsiktiga incitamentsprogram i Fortnox finns i Bolagets årsredovisning 2021, not 5, i  Bolagets ersättningsrapport och på Bolagets hemsida: https://www.fortnox.se/om fortnox/bolagsstyrning/incitamentsprogram.  

6.2 ESSP 2022 kommer att resultera i att värdet av Matchningsaktierna redovisas som  personalkostnader i resultaträkningen under Inlåsningsperioden i enlighet med IFRS 2  Aktierelaterade ersättningar. Sociala avgifter kommer att kostnadsföras i resultaträkningen enligt UFR 7 under Inlåsningsperioden. Storleken på dessa kostnader kommer att beräknas  utifrån Bolagets aktiekursutveckling under Spar- och Inlåsningsperioden och tilldelningen av 

Matchningsaktier. Baserat på antagandet att (i) aktiekursvärdet vid förvärvstillfället är 50  kronor, (ii) en maximal tilldelning av Matchningsaktier äger rum, (iii) personalomsättningen  är noll procent per år samt, (iv) alla deltagare gör en investering upp till det maximala  beloppet samt har kvar hela sitt innehav under programmets löptid, uppskattas den totala  kostnaden uppgå till cirka 12,1 miljoner kronor exklusive sociala avgifter. Nettokostnaderna  för utgående sociala avgifter, med antagande om (i) en aktiekurs om 50 kronor vid  inköpstidpunkten av aktier för det hedgingarrangemang som beskrivs i D. ovan, och (ii) en  kursuppgång under programmets löptid beräknas uppgå till maximalt cirka 3,8 miljoner  kronor.  

6.4 Kostnaderna bör ses i förhållande till Bolagets totala kostnader för löner och ersättningar,  som för senast rapporterade tolvmånadersperioden fram till 30 juni 2022 uppgick till 420  miljoner kronor inklusive sociala avgifter. Administrativa kostnader för ESSP 2022 har  uppskattats till högst 1,5 miljoner kronor. Baserat på ovanstående antaganden uppgår  kostnaderna för ESSP 2022, inklusive sociala avgifter, till cirka 4,5 procent av Bolagets totala  kostnader för löner och ersättningar för senast rapporterade tolvmånadersperioden. De  högst 76 162 aktier som primärt kan överlåtas på Nasdaq Stockholm till täckande av sociala  avgifter medför ingen utspädningseffekt på vinst per aktie, då dessa överlåts till rådande  marknadspris. 

7. Villkor 

Stämmans beslut om ESSP enligt punkten A. ovan är villkorat av att stämman antingen  beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna B.–D. ovan eller i enlighet med  styrelsens förslag enligt punkten E. ovan. 

8. Majoritetsregler 

Stämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt A. ovan erfordrar en  majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. Stämmans beslut i enlighet  med styrelsens förslag enligt punkterna B.–D. ovan erfordrar att beslutet biträds av  aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman  företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt E. ovan erfordras  en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. 

9. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt 

Överlåtelser av aktier i Fortnox utgör ett led för att åstadkomma det föreslagna ESSP 2022.  Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Fortnox  och aktieägarna att deltagarna i ESSP 2022 erbjuds möjligheten att bli aktieägare i Fortnox. 

Aktier och röster  

Bolaget har totalt utgivit 609 744 700 aktier. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande. Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser  att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan  inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat  koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Fortnox senast 10 dagar  före bolagsstämman, dvs. senast den 11 oktober 2022, till adress Fortnox AB (publ), Box 427, 351 06  Växjö, eller via e-post till ir@fortnox.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga i  skriftlig form hos Bolaget samt på Fortnox hemsida, www.fortnox.se, senastfem dagar innan  stämman, dvs. senast den 16 oktober 2022. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som 

begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress. 

Hantering av personuppgifter 

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till  den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:  www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar 

Kallelsen, poströstningsformulär, fullmaktsformulär, fullständiga förslag till beslut samt övriga  handlingar enligt aktiebolagslagen enligt ovan kommer senast från och med fredagen den 30  september 2022 att finnas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets hemsida www.fortnox.se. Kopior  av nämnda handlingar kommer även att sändas till aktieägare som så begär och därvid uppger sin  postadress. 

Växjö i september 2022 

Styrelsen för Fortnox AB (publ)
Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous article”Det finns struktur, ordning och möjlighet att utvecklas här” — fredagsporträttet med Irene Myrsell
Next articleEn förutsättning för renovering av Hovings malmgård och levande stadsmiljö

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here