Kommuniké från årsstämma i Spiffbet AB den 16 juni 2023

0
352Årsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB (”Spiffbet” eller ”Bolaget”) har hållits den 16 juni 2023. På årsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske utan att resultatet ska balanseras i ny räkning. Det huvudsakliga innehållet i de fastställda räkenskaperna har tidigare presenterats i bokslutskommuniké och årsredovisning för år 2022.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor m.m.
Jacob Dalborg, Henrik Svensson och Karl Trollborg, Peter Servin och Johan Styren omvaldes till ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till ordförande omvaldes Karl Trollborg och till revisor omvaldes BDO Mälardalen AB, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att arvode om sammanlagt noll kronor ska utgå till styrelsens ledamöter samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt löpande räkning.

Beslut om bemyndigande till styrelsen
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarna företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera, och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen för årsstämman vilken finns tillgänglig på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se.För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNya föreskrifter för avgifter för tillsyn, gäller från 1 juli
Next articleLista: Här är vägarna med flest sommarolyckor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here