Komplettering: Kallelse till extra bolagsstämma i Global Gaming 555 AB (publ)

0
1312Den enda skillnaden jämfört pressmeddelandet kl 12:14 är att fullmaktsdokument samt kallelsen i pdf-format nu är bifogat.

Aktieägarna i Global Gaming 555 AB (publ), org.nr. 556721-0520, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 6 augusti 2020 kl. 10.00, 7A Strandvägen, Strandvägen 7, i Stockholm

Bolagets aktieägare Tigerstaden AS och Alinea Capital AS, och sedermera även aktieägarna Enlabs AB och SIA Optibet (SIA Optobet är ett helägt dotterbolag till Enlabs) som förvärvat Tigerstadens och Alinea Capitals aktier i Bolaget, tillsammans representerande 29,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, har begärt att bolaget kallar till extra bolagsstämma för att besluta om styrelsens sammansättning. Styrelsen har därför beslutat att utfärda denna kallelse.

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minimera antalet deltagare och risken för smitta, uppmanas aktieägare, särskilt äldre eller inom andra riskgrupper, att inte personligen närvara vid bolagsstämman, utan istället använda sig av möjligheten att rösta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

För att minimera risken för potentiell smittspridning kommer bolagsstämman genomföras i enklast tänkbara form. Deltagare från styrelse och företagsledning, liksom planerade anföranden, kommer begränsas och det kommer inte erbjudas någon form av förtäring, som annars vore brukligt.

Bolaget följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför bolagsstämman. De som avser att delta på bolagsstämman uppmanas att hålla sig uppdaterade via bolagets hemsida (www.globalgaming.com), för information om eventuella ytterligare åtgärder.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 31 juli 2020, och

• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 3 augusti 2020 skriftligen till Global Gaming 555 AB, Att: Niklas Jönsson, Hanögatan 9, 211 24 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 08-551 154 30 eller per e-post bolagsstamma@globalgaming.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt bör i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 31 juli 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) och skickas till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 40 877 500 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två justeringspersoner.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Val av styrelse.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av styrelse (punkt 7)

Aktieägarna Enlabs AB och SIA Optibet har meddelat att de i tid innan stämman kommer att lämna förslag på styrelsens sammansättning.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Hanögatan 9, 211 24 Malmö och på bolagets hemsida (www.globalgaming.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Stockholm i juni 2020

Global Gaming 555 AB (publ)

STYRELSEN
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDelrapport 2 enligt regeringens beslut (Fi2020/01922/OU)
Next articleVad menas med Sverigebilden?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here