Kvartalsrapport, Juli – September 2022

0
469Fortsatt förbättrat resultat
Under tredje kvartalet minskade spelandet i såväl egna kasinon som hos partners jämfört med kvartal 2 med 21 procent till följd av säsongseffekter och till viss del till följd av färre varumärken. De totala intäkterna för Spiffbet minskade endast med 13 procent. Intäkterna från egna kasinon minskade med 15 procent medan intäkterna inom Spelutveckling & kasinotjänster uppvisar en tillväxt om 5 procent jämfört med kvartal 2.

Under kvartal 3 förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar till -1,5 miljoner SEK från -1,9 miljoner SEK från kvartal 2. Trots sjunkande intäkter har resultatet förbättrats, vilket till viss del kan förklaras av högre bruttomarginal genom färre varumärken, effektivare marknadsföring och lägre kostnader i övrigt. Resultatet har påverkats något negativt av vissa engångskostnader som följer av omstruktureringen av verksamheten och IT-kostnader som är hänförliga till vidareutvecklingen av partnererbjudandet inom Spelutveckling & kasinotjänster.

Spiffbet går in i kvartal 4 med en bättre bruttomarginal genom lägre plattformskostnader. Fokus är nu på att fortsätta växa TurboVegas, Supernopea och Metal Casino samt förbättra kunderbjudandet på dessa kasinon. I detta ingår att förbättra spelerbjudandet samt arbeta med bonuserbjudanden och kundvårdsaktiviteter. Inom partnertjänster är fokus på att växla över till en ny infrastruktur där vi erbjuder en större del av värdekedjan och gör oss oberoende av enskilda helhetslösningar. Det kräver mer utveckling idag men ökar potentialen för högre marginal och ger större frihet att expandera i nya marknader framöver. Vårt fokus vrids successivt från att effektivisera organisation och minska kostnader till att skapa nya intäktskällor. Dock ser vi viss potential att göra ytterligare kostnadsbesparingar då vår verksamhet har klarat tidigare kostnadsbesparingar bra och vi ser att ytterligare potential under kvartal 4.

Fjärde kvartalet inleddes med problem inom partnerverksamheten där en snabbt genomförd tillämpning av regelverk av leverantörer på en viss marknad resulterade i ett intäktsbortfall. Detta bortfall kompenserades på kort sikt av att vi fokuserade mer på våra egna kasinon, där inledningen på kvartalet har varit god. På medellång sikt kompenseras detta genom att vi nu kan lansera det vidareutvecklade erbjudandet inom partnerverksamheten och att vi tillsammans med samarbetsparter lanserar på nya marknader. Det kommer dock bli lägre intäkter under kvartal 4 inom Spelutveckling & kasinotjänster.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för årets tredje kvartal minskade med 31 procent jämfört med samma period föregående år till 14 846 TSEK (21 641 TSEK).
 • Tredje kvartalets nettoresultat uppgick till
  -6 353 TSEK (-14 353 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av avskrivningar om 4 882 TSEK (4 715 TSEK).
 • Under det tredje kvartalet uppgick kassaflödet till -329 TSEK (- 8 005 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -3 051 TSEK
  (-7 559 TSEK).
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till
  28 418 TSEK (62 445 TSEK).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till
  900 TSEK (5 402 TSEK).

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR Tredje KVARTALET

Hur skulle du sammanfatta det tredje kvartalet?

Kvartalet blev som väntat med sjunkande intäkter till följd av säsongseffekter och delvis på grund av att vi minskade antalet varumärken. Vi förbättrade däremot resultatet genom fortsatt effektiv marknadsföring, förbättrad marginal och lägre omkostnader. Sammanfattningsvis tog vi ytterligare några steg mot break-even.

Det som inte var med i förväntningarna var att en marknad försvann med väldigt kort varsel inom partnerverksamheten. Anledningen var att verksamhetskritiska underleverantörer till vår helhetsleverantör valde att stänga sina tjänster för en viss marknad för alla aktörer på den marknaden. Detta på grund av en regelverkstolkning. För det tredje kvartalet har detta ingen påverkan men leder till sjunkande intäkter inom Spelutveckling & kasinotjänster under fjärde kvartalet.

Hur hanterar ni denna förändring?

På kort sikt kompenserar vi intäktsbortfallet genom att arbeta mer med våra egna kasinon. Här ser vi redan att vi tagit igen mycket. På några månaders sikt är förhoppningen att vi kan kompensera med nya marknader inom partnerverksamheten. Dessutom har vi tagit fram ett förbättrat plattformserbjudande under året som medför större möjligheter att nå marknader och lägre känslighet för enskilda leverantörers preferenser. Vi avsåg sedan tidigare att växla över till det förbättrade erbjudandet successivt och det som hände i slutet av september påskyndar processen. Vår syn på partnertjänster är fortsatt positiv eftersom vi ser att vår nya lösning kommer ge en högre marginal och bättre marknadstäckning.

Varför sjunker intäkterna jämfört med tredje kvartalet 2021?

En väsentlig förklaring är att vi har förändrat verksamheten genom att arbeta till stor del genom partners på marknader där vi inte kan nå ut men ser stor potential. Här är det en andel som tillfaller oss. Detta får som effekt att redovisade intäkter för Spiffbet blir lägre än vad de hade varit på egna varumärken. Detta kompenseras på resultatnivå genom en högre marginal.

Vad har högst prioritet nu?

Högst prioritet nu är att arbeta med egna varumärken. Här ser vi stor potential att utveckla spelerbjudandet, och öka kundvårdsaktiviteter samt att kunna växa dessa varumärken. På sikt är högsta prioritet att lansera och vidareutveckla vårt nya erbjudande inom partnerverksamheten.

Är det en omsvängning från kostnadsbesparingar?

Vi har genomfört betydande åtgärder inom kostnadsbesparingar genom att förenkla vår verksamhet med färre varumärken och plattformar. Därmed går vi in i fjärde kvartalet med en strömlinjeformad varumärkesportfölj och en högre bruttomarginal, vilket ger oss goda förutsättningar till organisk tillväxt. Att fokusera på tillväxt ger nu bättre effekt än att arbeta med kostnadsbesparingar.

Är ni då helt klara med kostnadseffektiviseringar?

Nej, det finns mer att göra. Allteftersom vi har tagit ner komplexiteten i varumärkesportföljen hittar vi fler områden som vi kan förbättra internt. Detta är ett arbete som ständigt pågår och vi har identifierat ett antal områden där vi kan effektivisera.

Förra kvartalet nämnde du att ni vill öka marknadsföringen av Metal Casino i Spanien. Berätta mera!

Vi har under november börjat arbeta mer aktivt med Metal Casino i framför allt Spanien. Än så länge är det för tidigt att säga något kring utfallet men vi har goda förhoppningar kring utfallet baserat på de samarbeten vi har inlett. Vi undersöker även hur vi kan öka vår marknadsföring i Latinamerika.

Med mindre än två månader kvar av året, hur ligger ni till för att nå break-even?

Vi har successivt närmat oss break-even under året och har idag ett EBITDA på -1,5 MSEK. För ett år sedan var detta nyckeltal -10,5 MSEK, vilket är en intressant jämförelse. De problem som uppstod med partnertjänsterna i september påverkar självfallet negativt och även om vi har kompenserat har vi tappat under oktober. Kostnaderna har sänkts succesivt under året. Hur det slutar beror mycket på hur våra intäkter utvecklas under november och december. Det är inte omöjligt att vi kan nå break-even någon gång under fjärde kvartalet men det kräver en ökning av intäkterna från nuvarande nivå.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022 07:00 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleÅrets julklapp 2022 – får oddsen rätt igen?
Next articleThunderful Group ingår bindande avtal om förvärv av Jumpship Ltd

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here