Loomis årsstämma 2023

0
241
Loomis AB höll idag, den 4 maj 2023, årsstämma. Stämman fattande följande beslut.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades om utdelning om 12 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 8 maj 2023. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023.

Styrelse och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Till styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Jeanette Almberg, Lars Blecko, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug, Johan Lundberg och Santiago Galaz. Till styrelsens ordförande omvaldes Alf Göransson.

Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 5 300 000 kronor (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter), fördelat enligt följande: styrelsens ordförande 1 300 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 550 000 kronor. Därutöver tillkommer ersättning för utskottsarbete med 300 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

 

LTIP 2023 

Stämman beslutade att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom Loomis-koncernen (LTIP 2023), sammanlagt cirka 80 personer, även innefattande säkringsåtgärder. Programmet, som bland annat innebär att deltagarna måste investera i aktier i Loomis, består av en matchnings- och en prestationsbaserad del. Utfallet i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet av prestationsmål avseende utvecklingen av vinst per aktie och minskning av CO2-utsläpp.

 

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Loomis kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

 

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att inte godkänna framlagd ersättningsrapport. 

Protokoll från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats.

 

4 maj 2023

 Alf Göransson
Styrelseordförande

Kontakt:
Jenny Boström

Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för att hantera betalningar, vilket inkluderar distribution, hantering, förvaring och återanvändning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra finansiella aktörer. Loomis bedriver verk­samhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 25 000 personer och omsatte 2022 mer än 25 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleDe kan bli månadens spelare i Allsvenskan och Superettan
Next articleSpelfriheten besöker klubbarna i Allsvenskan och Superettan – Utbildar i spelansvar tillsammans med Unibet och Svensk Elitfotboll

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here