Loomis delårsrapport januari – september 2022

0
954Rekordkvartal med fortsatt förbättrad rörelsemarginal

Loomis rapporterade rekordhöga intäkter och rörelseresultat för tredje kvartalet. I takt med att samhällena öppnat upp samt att resande och turism tagit fart har intäkterna inom Europa och Latinamerika återgått till nivåerna före pandemin. I USA var de automatiserade lösningarna med SafePoint fortsatt framgångsrika. Transaktionsvolymerna för Loomis Pay fortsatte att växa och pilotprojektet i Spanien utvecklades enligt plan.

 

Intäkterna under kvartalet var rekordhöga, med tillväxt i samtliga geografiska områden, och förklaras främst av en stark organisk tillväxt om totalt 15,5 procent (5,7) samt förändringar i valutakurser. Koncernens rörelsemarginal (EBITA %) ökade till 12,5 procent (11,3). Marginalen påverkades positivt av volymökningen men något negativt av bristen på arbetskraft samt utmaningar i leverantörskedjan. Rörelsemarginalen uppgick till 13,1 procent (12,0) om vi exkluderar Loomis Pay.

 

Kommentarer till kvartal 3

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 6 739 MSEK (5 135). Valutajusterad tillväxt var 15,9 procent (10,8) varav organisk tillväxt 15,5 procent (5,7).
  • Rörelseresultat (EBITA) 1)  för perioden uppgick till 845 MSEK (581) och rörelsemarginal (EBITA) var 12,5 procent (11,3). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 13,1 procent (12,0).
  • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för perioden uppgick till 808 MSEK (540) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 12,0 procent (10,5).
  • Resultat före skatt 708 MSEK (437) och resultat efter skatt 503 MSEK (297).
  • Resultat per aktie före utspädning var 6,92 SEK (3,96) och efter utspädning 6,91 (3,95).
  • Rörelsens kassaflöde 2) 911 MSEK (555) motsvarande 108 procent (96) av rörelseresultatet (EBITA).
  • Björn Züger tillträdde som Vd Loomis USA under kvartalet
  • Loomis AB har återköpt 704 000 egna aktier under kvartal 3 och styrelsen har beslutat att fortsätta det återköp av egna aktier som inleddes tidigare i år.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

28 oktober 2022Jenny Boström
Ansvarig för investerarrelationer

Mobiltelefon: 079-006 45 92
Epost: jenny.bostrom@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för betalningar samt distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 8.00.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleTredubbling av olyckor med A-traktorer
Next article”Det roligaste med mitt jobb är alla trevliga hyresgäster” — fredagsporträttet med Erik Anmyr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here