Oncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD)

0
757EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, UK, AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Oncopeptides AB (publ) (“Oncopeptides” eller “Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO) har beslutat om nyemission av 15 061 443 nya aktier (de ”Nya Aktierna”) i en riktad emission till internationella och svenska institutionella investerare med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 28 juni 2022 (den ”Riktade Nyemissionen”). Priset för de Nya Aktierna är 28,92 SEK per ny aktie vilket motsvarar stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm idag. Ett antal internationella och svenska investerare deltog i den Riktade Nyemissionen inklusive nya investerare som Redmile Group, HealthCap VIII och Adrigo Asset Management, samt befintliga aktieägare som HealthCap VI, Industrifonden och Swedbank Robur Fonder, med en efterfrågan på nya aktier som var större än den genomförda Riktade Nyemissionen. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Oncopeptides att tillföras cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD) före transaktionskostnader.

Priset för de Nya Aktierna uppgår till 28,92 SEK per ny aktie vilket motsvarar stängningskursen för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm idag. Priset per ny aktie i den Riktade Nyemissionen har beslutats av styrelsen i samråd med Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) och DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige (“DNB”) (tillsammans refererade som ”Joint Bookrunners”), baserat på förhandlingar med de deltagande investerarna. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Oncopeptides cirka 435,6 MSEK (cirka 41,1 MUSD) före transaktionskostnader.

Den Riktade Nyemissionen uppgår till 15 061 443 nya aktier baserat på det bemyndigande som gavs av årsstämman den 28 juni 2022. Genom den Riktade Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att öka från 75 307 217 till 90 368 660. Aktiekapitalet kommer att öka från cirka 8 367 469 SEK till cirka 10 040 976 SEK.

Styrelsens ståndpunkt är att en nyckelfaktor för Bolagets verksamhet är säkerställandet av en solid finansiell ställning för Bolaget. Styrelsen har övervägt en företrädesemission för att säkra Bolagets kapitalbehov. Dock, mot bakgrund av den betydande exekveringstiden och marknadsexponeringen beslutade styrelsen att det inte är lämpligt att genomföra det alternativet. Andra viktiga anledningar att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka aktieägarbasen med institutionella investerare och att minimera den potentiella risken att finansieringen väsentligt påverkar aktiekursen negativt.

Styrelsens bedömning är att priset per ny aktie i den Riktade Nyemissionen är gynnsamt särskilt med tanke på rådande volatila och utmanande marknadsförhållanden. Den sammantagna bedömningen är att den Riktade Nyemissionen genomförs i Bolagets och aktieägares intresse.

Oncopeptides avser att använda nettolikviden från den Riktade Nyemissionen för att stärka Bolagets finansiella ställning och fortsätta genomföra sin kommersialiseringsstrategi. Detta inbegriper:

  • Initiering av kommersialisering i Europa genom marknadsintroduktion av Pepaxti (melfalan flufenamid) för behandling av patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom på specialiserade hematologikliniker i Tyskland under Q4 2022 och kort därefter introducera produkten i Österrike. Den fortsatta kommersialiseringen i Europa kan ske i samarbete med en eller flera partners.
  • Stödja den pågående EMA-ansökan om marknadsgodkännande av Pepaxti i tidigare linjers behandling, preklinisk utveckling av nya läkemedelskandidater baserade på Bolagets patentskyddade plattformar samt expansion till nya hematologiska indikationer.
  • Skapa förutsättningar för marknadsföring av Pepaxto i USA för behandling av patienter med multipelt myelom inför en eventuell överenskommelse med FDA. Marknadsföringen kan ske i samarbete med en eller flera kommersiella partners.
  • Bolagets löpande verksamhet.

I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen. Bolaget har dock möjlighet att emittera teckningsoptioner till EIB. Dessutom har Bolagets styrelseledamöter, ledande befattningshavare och huvudägare HealthCap VI och Industrifonden åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte sälja några aktier i Oncopeptides under en period om 90 kalenderdagar från likviddagen för den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare

Carnegie och DNB agerar Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge KB agerar legal rådgivare till Bolaget och White & Case agerar legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med den Riktade Nyemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Rolf Gulliksen, Global Head of Corporate Communications, Oncopeptides
E-post: rolf.gulliksen@oncopeptides.com
Telefon: +46 70 262 96 28

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2022 kl. 23:55 (CEST).

Om Oncopeptides

Oncopeptides är ett biotechbolag inriktat på forskning och utveckling av läkemedel för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget använder sin patentskyddade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Det första läkemedlet från PDC-plattformen, Pepaxto® (melfalan flufenamid) fick ett villkorat godkännande i USA den 26 februari 2021, i kombination med dexametason för behandling av vuxna patienter med relapserande eller refraktärt multipelt myelom. På grund av regulatoriska utmaningar marknadsförs produkten för närvarande inte i USA. Den 23 juni 2022 rekommenderade CHMP ett fullt godkännande av Pepaxti (melphalan flufenamide) i EU i patienter med trippelklassrefraktärt multipelt myelom. Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på PDC-plattformen. Bolaget är noterat i Mid Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO. Mer information finns tillgänglig på www.oncopeptides.com.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Oncopeptides i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides eller någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Joint Bookrunners. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, UK, Australien, Kanada, Hong Kong, Israel, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begräsningar eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänd av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Oncopeptides har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer upprättas i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Joint Bookrunners endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt, inklusive såvitt avser utsikterna för läkemedel och studier. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller vara korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och åtar sig vidare inte något ansvar för den framtida riktigheten av de uppfattningar som uttrycks i detta pressmeddelande, eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande i syfte att återspegla efterföljande händelser. Du bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och är föremål för förändring utan förvarning. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att se över, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer i relation till innehållet i detta pressmeddelande.


Se Oncopeptides börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleCTEK tillkännages som partner till CE Dealer Team i det nya elektrifierade FIA World Rallycross Championship
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar äldreboenden och projektfastighet till ett överenskommet fastighetsvärde vid färdigställande om 1 382 mkr till Northern Horizon

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here