Anoto Group AB - Anoto säkerställer ytterligare 42 miljoner kronor i finansiering

Anoto säkerställer ytterligare 42 miljoner kronor i finansiering

Newsdesk 2/12 16:34

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Lund, 2 december 2016 ? Anoto Group AB (publ) (?Anoto? eller ?Bolaget?) offentliggör idag avsikten att erbjuda (?Erbjudandet?) högst 45 miljoner kronor seniora, ej säkerställda konvertibler som förfaller 2018 (?Konvertiblerna?). Som beskrivs mer utförligt nedan, har Anoto redan säkerställt cirka 42 miljoner kronor genom teckningsåtaganden. Konvertiblerna kan konverteras till nya aktier i Bolaget. Som tidigare meddelats i Anotos delårsrapport för tredje kvartalet 2016, kommer intäkterna från Erbjudandet att tillföra Bolaget erforderliga medel för att stödja dess framtida affärsverksamhet. Denna finansiering är ytterligare en viktig milstolpe på Anotos väg mot finansiell styrka.

Obligationerna får endast tecknas av vissa institutionella eller andra professionella investerare i Sverige eller utomlands. Det minsta investeringsbeloppet är 1 miljon kronor.

Konvertiblerna förväntas inte emitteras med någon kupong, dvs. ingen ränta kommer att betalas, och har en konverteringskurs om 0,135 kronor. De slutliga villkoren för Konvertiblerna förväntas offentliggöras den 5 december 2016. Vid fastställandet av konverteringskursen, kommer styrelsen bland annat beakta att ingen säkerhet kommer att lämnas för Konvertiblerna, att konverteringslånet kommer att löpa utan ränta, att ingen provisionsersättning kommer att erläggas till investerare för lämnade teckningsförbindelser samt att investerare kommer att ingå ett åtagande om s.k. lock-up innebärande att inga aktier som emitterade i samband med konvertering av Konvertiblerna får överlåtas under en period om 180 dagar från Likviddagen (enligt definition nedan).

Obligationerna kommer att emitteras till och återbetalas med ett belopp motsvarande 100 % av nominellt belopp och kommer, om de inte tidigare konverterats, förfalla den 5 december 2018. Likvidavräkning av Konvertiblerna beräknas ske den 5 december 2016 (?Likviddagen?). Anoto har inte för avsikt att ansöka om att Konvertiblerna ska tas upp till handel på en reglerad eller oreglerad marknad. Som en följd av den relativt begränsade storleken på transaktionen, har bolaget beslutat att inte anlita någon investmentbank eller fondkommissionär för placeringen av Konvertiblerna. Detta innebär att inga arvodes­ersättningar kommer att avräknas från emissionslikviden avseende Erbjudandet.

Konvertiblerna kommer att erbjudas och överlåtas utanför USA enligt Regulation S enligt US Securities Act från 1933, med ändringar, och i enlighet med tillämplig värdepappers­lagstiftning, regler och förordningar.

Anoto har för närvarande erhållit teckningsförbindelser från investerare som representerar cirka 33 miljoner kronor. Om Erbjudandet inte fulltecknas kommer styrelsen separat att besluta om emission av konvertibler upp till cirka 9 miljoner kronor riktat till Inhye Kim, som lämnat en tidsbegränsad kredit till Anoto. Villkoren för eventuella konvertibla obligationer utgivna till Inhye Kim kommer att vara identiska med villkoren för Konvertiblerna, som beskrivs ovan, och Inhye Kim har lämnat Anoto en teckningsförbindelse att teckna konvertibler upp till cirka 9 miljoner kronor. Dock kommer betalning av konvertiblerna ske genom kvittning mot del av lånet om 2,4 miljoner Singapore dollar (SGD) (cirka 15,5 miljoner kronor) som Inhye Kim lämnat till Anoto. Inhye Kim är gift med Joonhee Won, VD och styrelseledamot i Anoto. Joonhee Won kommer därför inte att delta i beslutet att emittera konvertibler till Inhye Kim och beslutet av styrelsen kommer också att vara villkorat godkännande av bolagsstämma i Anoto, som beräknas äga rum i början av januari 2017. För giltigt beslut av bolagsstämman krävs biträde av aktieägare företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD

För mer information: www.anoto.com eller email

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Anoto Group

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status