Anoto Group AB - Anotos styrelse har fastställt villkoren för företrädesemissionen

Anotos styrelse har fastställt villkoren för företrädesemissionen

Newsdesk 25/4 06:00

Lund, 25 april 2016 ? Styrelsen i Anoto Group AB (publ) (?Anoto? eller ?Bolaget?) har fastställt villkoren och teckningskursen för företrädesemissionen, som styrelsen beslutade om den 23 mars 2016, under förutsättning av den extra bolagstämmans godkännande.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Anoto per avstämningsdagen den 2 maj 2016 har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie
  • Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 160 miljoner kronor
  • Teckningsperioden löper från och med den 4 maj 2016 till och med den 19 maj 2016
  • Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av befintliga aktieägare och externa investerare
  • Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämman, som äger rum den 27 april 2016

Företrädesemissionen

De som på avstämningsdagen den 2 maj 2016 är registrerade som aktieägare i Anoto har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje befintlig aktie. Varje aktie i Anoto berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,15 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslivkid om cirka 160 miljoner kronor före emissionskostnader. Högst 1 066 193 826 nya aktier emitteras, vilket vid full teckning ger en ökning av aktiekapitalet med 21 323 876,52 kronor till totalt 42 647 753,04 kronor.

Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämman som hålls den 27 april 2016 kl. 09:00 på bolagets kontor på Mobilvägen 10 i Lund. Kallelsen till bolagsstämman skedde den 30 mars 2016, offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 mars 2016 och finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.anoto.com).

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Den största aktieägaren, Solid, som representerar 3,9 procent av bolagets utestående aktier, har åtagit sig att rösta för nyemissionen på den kommande extra bolagstämman. Bolagets VD, Joonhee Won, har ingått ett avtal om att teckna sig för Solids pro rata-andel i företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 3,9 procent av företrädesemissionen. Vidare har Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, och Henric Ankarcrona, styrelseledamot i Anotos styrelse, åtagit sig att teckna sig för sina pro rata-andelar i företrädesemissionen, vilket motsvarar ungefär 0,3 procent och 0,1 procent vardera av företrädesemissionen. Totalt har befintliga aktieägare åtagit sig att teckna motsvarande 4,2 procent av företrädesemissionen.

Ett garantikonsortium bestående av Carnegie, Henric Ankarcrona och ett antal institutionella och privata investerare har förbundit sig att garantera resterande belopp, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Prospekt

Fullständig information avseende företrädesemissionen kommer att inkluderas i ett prospekt som kommer att färdigställas och förväntas offentliggöras den 2 maj 2016.

Preliminär tidsplan för företrädesemissionen

27 april 2016 Extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om företrädesemissionen
2 maj 2016 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2 maj 2016 Avstämningsdag för att delta i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som denna dag är registrerade i Anotos aktiebok kommer att erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen
4 maj-17 maj 2016 Handel med teckningsrätter
4 maj-19 maj 2016 Teckningsperiod
24 maj 2016 Offentliggörande av preliminärt utfall

Finansiella och legal rådgivare

Carnegie är finansiell rådgivare och Setterwalls är legal rådgivare till Anoto.
Baker & McKenzie är legal rådgivare till Carnegie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande.

Joonhee Won, VD.

För mer information: www.anoto.com eller email

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Carnegie Anoto Group

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status