Deflamo AB - Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015

Newsdesk 19/2 07:00

Perioden i sammandrag

 • Omsättningen under helåret 2015 uppgick till 1100 kSEK (405) och för fjärde kvartalet till 368 kSEK (145).
 • Rörelsens kostnader ökade med knappt 1 MSEK och slutade på 13,0 MSEK (12,1) främst beroende på högre personalkostnader.
 • Rörelseresultatet under helåret 2015 uppgick till -16 183 kSEK (-14 143) och för fjärde kvartalet blev resultatet -4 070 kSEK (-3 425).
 • Likvida medel uppgick till 4 039 kSEK (3 378) per den 31 december 2015.


Vd:s kommentarer

Kvartal fyra har varit ett mycket intensivt kvartal för Deflamo. Bolaget har fört inledande diskussioner med ett antal internationella industrikoncerner om ett framtida strategiskt samarbete. Den 22 januari kunde vi kommunicera att diskussionerna med ett av dessa bolag fördjupats och att målsättningen var att slutföra förhandlingarna under andra kvartalet 2016. Det samarbete som diskuteras omfattar både forskning och utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning. Det förväntas även innebära tillgång till väsentliga kompetenser inom produktutveckling och produktionsprocesser, en breddad kundbas och en större och global säljorganisation, vilket skulle ge ytterligare möjligheter för en snabbare marknadspenetration. Det är dock viktigt att understryka att, även om det i dagsläget råder en samsyn i diskussionerna, kan ett samarbete inte garanteras innan slutliga avtal är ingångna.

Denna utveckling är i linje med vad som kommunicerades i vår Q3-rapport rörande en utvärdering av olika alternativ för att optimera förutsättningarna för en fortsatt utveckling av bolagets verksamhet. Ett alternativ var just ett djupare strategiskt samarbete med en industriell aktör för att bl.a. utbyta kompetenser och få tillgång till en global distributionskanal.

Vårt utvecklingsteam har under ett års tid arbetat med en ny formulering av produkten vilken vi förutspår ska utgöra huvuddelen av vår försäljning under de närmaste åren. Vi har för denna produkt, och möjliga liknande produkter, nyligen lämnat in en patentansökan till Patent och registreringsverket, PRV. Vi har goda förhoppningar om att vår ansökan blir beviljad, men oavsett utgången känner vi oss övertygade om att kunna sälja globalt och inte, som tidigare, vara geografiskt begränsade till Europa och delar av Asien. Detta är en stor framgång för Deflamo och öppnar helt nya möjligheter. Dels genom att marknadspotentialen blir större men också det faktum att vi nu kan vända oss till stora internationella företag med globala inköp.

Våra kundprojekt framskrider enligt vår nya plan och de order vi fick under december, för leveranser i slutet av 2015 och början av 2016, fortlöper. Det är naturligtvis glädjande och ett gott bevis på Apyrums funktion. Ett annat spännande och lovande projekt som vi nu jobbar intensivt med handlar om bioplaster. Till skillnad från de flesta andra av våra projekt handlar detta om material som faktiskt ska brinna, men på ett kontrollerat sätt. Deflamo har tagit fram en ny produkt som har visat på mycket goda resultat i både labb- och pilottester.

Styrelsen för Deflamo har fattat ett i mitt tycke mycket klokt beslut, om strategisk inriktning för bolaget, vilket jag ger mitt fulla stöd. Detta beslut innebär dock att min roll i bolaget kommer att förändras och jag har därför valt att lämna bolaget för en ny befattning. Jag kvarstår som vd till den siste april i år och kommer därmed att medverka i slutförandet av den kapitalanskaffning som pågår genom en företrädesemission om ca 20 mSEK. Vidare hoppas jag också att få vara med om att signera avtalen om det strategiska samarbetet och inviga vår nya anläggning i Karlshamn! 

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • Ett flertal order mottogs för leverans under december 2015 samt första kvartalet 2016.
 • Programmet för teckningsoptionerna av serie TO 2B resulterade i att 848 644 aktier av serie B nytecknades vilket tillförde bolaget 2,7 mSEK.
 • Inledande diskussioner med ett flertal företag om ett fördjupat strategiskt samarbete.

Händelser efter rapporttidens utgång

 • Pressmeddelande om fördjupade diskussioner med en internationell industriell koncern kring ett strategiskt samarbete.
 • Vd Per-Erik Velin kommer att lämna bolaget per den 30 april 2016.
 • Företrädesemission om ca 20 mSEK kommunicerades den 22 januari 2016 då också kallelse till extra bolagsstämma offentliggjordes.
 • Patentansökan inlämnad för ny produkt, primärt avsedd för den globala PVC-marknaden.

Fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets hemsida www.deflamo.com

För mer information, kontakta:
Per-Erik Velin, vd
070-6742185
Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status