Priveq Invest - ByggPartner avses att noteras på Nasdaq First North Premier

ByggPartner avses att noteras på Nasdaq First North Premier

Newsdesk 14/11 08:31

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Bygg Partner i Dalarna Holding AB (?ByggPartner? eller ?Bolaget?), ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet inom byggservice och byggnadsställningar, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (?Noteringen?) och samtidigt genomföra en försäljning av befintliga aktier i Bolaget.

Erbjudandet

 • Erbjudandet omfattar 6 053 552 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande 50 procent av antalet utestående aktier (?Erbjudandet?). Inga nyemitterade aktier erbjuds.
 • Därutöver, för att täcka eventuell övertilldelning, har de säljande aktieägarna åtagit sig att, på begäran av Pareto Securities, sälja ytterligare högst 908 032 befintliga aktier i Bolaget, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier som omfattas av Erbjudandet (?Övertilldelningsoptionen?).
 • Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Erbjudandet omfatta högst 6 961 584 aktier, motsvarande ca 57,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
 • Transaktionen förväntas genomföras med ett sedvanligt prisintervall där det slutliga erbjudandepriset fastställs genom en anbudsprocess. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i ett prospekt.
 • Erbjudandet är riktat till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Cornerstone Investors har åtagit sig att, på vissa villkor, teckna motsvarande 25,9 procent av antalet utestående aktier i Bolaget eller motsvarande 45,0 procent av Erbjudandet givet full teckning i Erbjudandet samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo. Cornerstone Investors och deras respektive åtagande utgörs av:
  • Dan Sten Olsson med familj: 11 procent av antalet aktier i Bolaget
  • Gerald Engström via Färna Invest AB: 5 procent av antalet aktier i Bolaget
  • GADD Gruppen: 5 procent av antalet aktier i Bolaget
  • AS Toluma: 4,9 procent av antalet aktier i Bolaget
 • Extra bolagsstämman beslutade den 8 november 2016 att välja Tore Hallersbo till styrelseledamot i Bolaget. Beslutet är villkorat av att Noteringen genomförs.
 • ByggPartner har som avsikt att noteras på Nasdaq Stockholm inom tolv månader efter att Noteringen fullföljts.
 • Pareto Securities är Sole Manager och Bookrunner, Avanza är Selling Agent och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare i Erbjudandet.

Sverker Källgården, VD, kommenterar: ?Vår övergripande målsättning är att skapa bestående värden för våra kunder och aktieägare. Det gör vi genom att göra det vi är bäst på, bygga fastigheter och fortsätta utveckla vår partneringmodell. Vi jobbar hårt för att visa att ByggPartner är ett byggbolag med stabil lönsamhet och tillväxt. Nu siktar vi på en notering på Nasdaq First North Premier. Det är en notering som varmt välkomnas av mig och våra medarbetare.?

Torsten Josephson, styrelseordförande, kommenterar: ?ByggPartner har ett tydligt erbjudande som byggentreprenör och har alla förutsättningar att med en stabil bas vidareutvecklas med bibehållen lönsamhet. Ett gediget hantverkskunnande, en kompetent ledning och engagerade medarbetare gör det riktigt roligt att vara en del i företaget och dess fortsatta utveckling. Vi ser fram emot en notering och välkomnar nya aktieägare med bolagets ledord ? enkelt, effektivt och engagerat.?

Louise Nilsson, VD Priveq Investment och styrelseledamot, kommenterar: ?Under våra tio år som ägare har vi drivit en strukturerad utveckling av ByggPartner från entreprenörsbolag till renodlat byggföretag med stark företagsledning och stabil lönsamhet.Idag kommer två tredjedelar av vår omsättning från Stockholm/Mälardalen och i Dalarna är vi ett av de marknadsledande byggföretagen. När ByggPartner nu går in i nästa fas där effekterna från initiativen fullt ut ska tas tillvara är det vår och Bolagets bedömning att det är en lämplig tidpunkt att notera Bolaget och därmed också öka synligheten för ByggPartner på marknaden.?

ByggPartner i korthet och bakgrund till Noteringen
ByggPartner är ett renodlat byggentreprenadföretag med kompletterande verksamhet inom byggservice och byggnadsställningar. Den huvudsakliga verksamheten inom byggentreprenad omfattar ny- och ombyggnation av kommersiella fastigheter, bostäder och samhällsfastigheter. Bolaget är verksamt i Stockholm, Mälardalen, Uppsala, där det ser en stor tillväxtpotential samt i Dalarna där Bolaget är ett av de marknadsledande byggföretagen.

ByggPartner grundades i Falun 1992 av Bo Olsson som varit operativt verksam i Bolaget fram tills 2008 samt agerade som tillförordnad VD under delar av 2012 och 2013. Bo Olsson sitter idag i styrelsen och äger, via AB Surditet, ca 31 procent av Bolagets aktier.

Sedan 2006 äger Priveq Investment, via bolag, ca 41 procent av ByggPartner och har sedan investeringen bedrivit ett aktivt arbete för att växa Bolagets verksamhet och etablerat strukturer för fortsatt lönsam tillväxt. Som del i Priveq Investments investeringsstrategi ingår det att avyttra de förvärvade bolagen när uppsatta mål har uppnåtts. Mot bakgrund av detta anser Priveq Investment och styrelsen att det nu är rätt tidpunkt för att bredda Bolagets ägarbas.

ByggPartners ledande befattningshavare och styrelse anser att Erbjudandet och Noteringen kommer att gynna Bolagets framtida tillväxt genom att öka medvetenheten om Bolagets verksamhet både i och utanför de geografier vari Bolaget är verksamt. Det bedöms även stärka Bolagets profil och förhandlingsstyrka gentemot kunder, leverantörer och underentreprenörer samt förbättra Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Erbjudandet kommer att bredda ByggPartners aktieägarkrets och även ge Bolaget tillgång till den svenska och internationella kapitalmarknaden. Därigenom kommer fler finansieringskällor för Bolaget att tillgängliggöras, vilket bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan avser ByggPartner att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Ett byggbolag med fokus på partnering
Partnering är ett fokusområde som ByggPartner utvecklat i mer än 24 år i nära sammarbete med sina kunder. Partnering kännetecknas av större projekt i samverkan med kund med stabil lönsamhet över tid och hög andel återkommande kunder, vilket anses vara viktiga faktorer för att uppnå Bolagets finansiella mål. Bolaget avser öka andelen partneringkontrakt framgent från dagens redan höga nivå. Per 30 september 2016 utgjorde partneringkontrakt ca 58 procent av orderbokens värde.

Finansiella mål

 • Bolaget har som mål att på medellång sikt uppnå en årlig försäljningstillväxt om 10-15 procent.
 • På medellång sikt ska ByggPartner ha en EBIT-marginal om 5 procent.
 • ByggPartners mål är att betala ut en stabil utdelning om minst 50 procent av resultatet efter skatt, beroende av Bolagets behov av medel för att utveckla verksamheten.


Nyckeltal

MSEK2014 (IFRS)2015 (IFRS)Okt 2015?sep 2016
Omsättning1 020,71 125,61 264,7
Tillväxt (%)n.a.10,3n.a.
Rörelseresultat38,862,660,5
Tillväxt (%)n.a.61,3n.a.
Rörelsemarginal (%)3,85,64,8
Avkastning på eget kapital (%)54,751,8n.a.
Orderbok (utgående)1 130,11 115,01 404,0
 • Bolagets orderintag har ökat med i genomsnitt 18 procent årligen sedan 2013 och den nuvarande orderboken är idag värd ca 1 400 MSEK per 30 september 2016.
 • ByggPartners hittills största kontrakt, kvarteret Å-promenaden i Uppsala, vann Bolaget under 2015 och överstiger ett värde om 400 MSEK.

  För ytterligare information, kontakta:

  Sverker Källgården, VD, ByggPartner

  Tel: +46 243 55 95 70

  Mob: +46 70 416 97 70

  E-post: Till pressmeddelandet

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

DMCA.com Protection Status