Deflamo AB - Deflamo genomför företrädesemission om cirka 20 MSEK

Deflamo genomför företrädesemission om cirka 20 MSEK

Newsdesk 27/1 07:16

Malmö den 27 januari 2016

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Deflamo AB (publ) (?Deflamo? eller ?Bolaget?) har beslutat om en företrädes­emission om upp till cirka 20 MSEK villkorat av bolagsstämmas godkännande.

 • Företrädesemission om cirka 20 MSEK
 • Emissionen är säkerställd till 70 % genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden
 • Bryggfinansiering om 5 MSEK upptagen
 • Bolaget håller extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

 • Tio (10) befintliga aktier i Deflamo ger rätt att teckna nio (9) nya B-aktier
 • Teckningskursen per aktie är 2,15 kronor
 • Teckningstiden är 4-18 mars 2016
 • Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 2 mars 2016


Bakgrund och motiv till emissionen

Deflamo har under andra halvåret 2015 fokuserat på att identifiera inom vilka applikationsområden Apyrum fungerar som bäst. Detta tillsammans med en framgångsrik produkt- och processutveckling gör att bolaget nu kan adressera applikationer med stor marknadspotential på en global marknad. Deflamos nya produktionsanläggning är under uppbyggnad i Karlshamn och beräknas blir klar under våren.

För närvarande förs nu fördjupade diskussioner om ett strategiskt samarbete med en internationell industrikoncern. Det samarbete som diskuteras omfattar både forskning och utveckling, produktion samt försäljning och marknadsföring.

Styrelsen har beslutat att genomföra en företrädesemission. Huvudmotiven för denna emission är:

 • Slutföra installationen av pilot-/produktionslinje i Karlshamn
 • Fortsatt drift av bolaget såsom kundbearbetning och försäljning
 • Slutförhandla avtal med internationell industrikoncern

BryggfinansieringBolaget har från större ägare upptagit bryggfinansiering om 5 MSEK till en finansieringskostnad motsvarande 10 % av lånet. Återbetalning beräknas ske per den 30 april 2016. Likviden för bryggfinansieringen avses företrädesvis utnyttjas för delbetalning av produktionsanläggningen samt löpande kostnader fram tills att bolaget kan disponera över emissionslikviden.

EmissionsvillkorStyrelsen i Bolaget har beslutat, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 9 310 923 B-aktier. Aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen för emissionen, den 2 mars 2016, kommer att för varje innehavd aktie oavsett aktieslag erhålla en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att för 2,15 SEK per aktie teckna nio (9) nya B-aktier i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 4 mars till och med den 18 mars 2016.

Den volymvägda genomsnittskursen för Deflamo B har under de senaste 15 handelsdagarna uppgått till 4,37 kronor.

Totalt kommer emissionen vid full teckning maximalt tillföra Bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning kommer antalet B-aktier öka till sammanlagt 18 635 986 och det totala antalet aktier i Bolaget till 19 656 397, varvid antalet A-aktier uppgår till 1 020 411 stycken.

Teckningsförbindelser och garantiåtagandenEmissionen är säkerställd till 70 % av emissionsbeloppet. Deflamo har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större ägare, styrelseledamöter och vd motsvarande cirka 20 % av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Härutöver har Bolaget mot marknadsmässig ersättning ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 50 % av emissionen.

Preliminär tidplan för emissionen

29 januari Kallelse till extra bolagsstämma

26 februari   Extra bolagsstämma

26 februari   Beräknat datum för publicering av informationsmemorandum

29 februari   Sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i emissionen

1 mars        Första dag för handel i Bolagets B-aktie utan rätt till deltagande i emissionen

2 mars        Avstämningsdag för deltagande i emissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i företrädesemissionen

4-18 mars Teckningsperiod

4-16 mars Handel i teckningsrätter

29 mars   Preliminärt utfall i emissionen publiceras

Extra bolagsstämmaDeflamo AB (publ) håller extra bolagsstämma den 26 februari 2016 kl. 10.30 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs i separat pressmeddelande samt kommer publiceras i vederbörlig ordning.

RådgivareBolaget har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 674 21 85
E-mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status