Deflamo AB - Deflamo genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK

Deflamo genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK

Newsdesk 18/4 12:13

Styrelsen i Deflamo AB (publ) har beslutat om en företrädes­emission om upp till cirka 23,6 MSEK villkorat av bolagsstämmas godkännande.

 • Företrädesemission om cirka 23,6 MSEK
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 67% av emissionen
 • Bolaget senarelägger sin årsstämma till torsdagen den 18 maj 2017 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Höjdrodergatan 32 i Malmö

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

 • Två (2) befintliga aktier i Deflamo ger rätt att teckna tre (3) nya B-aktier
 • Teckningskursen per aktie är 0,80 kronor
 • Teckningstiden är 26 maj-9 juni 2017
 • Avstämningsdag för deltagande i emissionen är 23 maj 2017 

Bakgrund och motiv till emissionen
Deflamo fick under 2016 ett försäljningsgenombrott när en större internationell industrikoncern löpande började köpa Apyrum för en ny och miljöprofilerad produkt. Kvantiteterna har under det gångna året ökat och ligger nu på omkring sex ton per månad. Den aktuella affären föregicks av mer än två års tester i labb och produktion innan slutprodukten fanns tillgänglig på marknaden.

Deflamo arbetar nu på samma sätt långsiktigt med ett flertal pågående projekt där kundernas mål är att i framtiden kunna erbjuda produkter med bästa möjliga flamskyddsegenskaper och samtidigt uppfyllande av olika miljökrav. Utvecklingstiden är dock som regel lång och en f.n. hög beläggning ute i industrierna fördröjer ofta tidpunkten för reella produktionstester då dessa kräver avbrott i kundens normala tillverkningsprocess.

Under första kvartalet 2017 har ett par av de större pågående kundprojekten intensifierats och skalats upp varvid beställningar av större provkvantiteter erhållits inför genomförande av produktionstester.

Den Apyrumprodukt som idag levereras löpande tillverkas av bolagets kontraktstillverkare i Storbritannien med erforderlig kapacitet och till stabil kvalitet. Under året har samtidigt arbetet med att driftsätta anläggningen för egen produktion i Karlshamn pågått intensivt. Den komplexa kemiska tillverkningsprocessen har försenat produktionsstarten. Arbetet med driftsättningen har på samma gång gett fördjupade kunskaper och visat på nya möjligheter att vidareutveckla den ursprungliga produkten att ge både förbättrade egenskaper i plasten och bättre flamskyddseffekt.

Tillverkningen av en vidareutvecklad produkt är mera krävande avseende pulverprocess och torkning och det har konstaterats ett behov av kompletterande maskininvesteringar för att uppnå eftersträvad kapacitet. När det gäller tillverkning av den flytande varianten av Apyrum, s.k. Apyrum liquid, vilken bl.a. kan användas i cellulosa, har Karlshamnsanläggningen redan god kapacitet.

Vidareutvecklingen av Apyrum är ett prioriterat område för Deflamo då detta initieras av bolagets kunder och deras behov och förväntningar på Apyrums funktion och effektivitet. Målsättningen är att erbjuda ett bredare sortiment med olika Apyrumprodukter med olika funktion och effektivitet på ett sätt som gör produkten ytterligare anpassad och ändamålsenlig för Deflamos kunder och olika produktapplikationer.

Ett parallellt utvecklingsspår pågår för att rationalisera tillverkningsprocessen av den ursprungliga produkten. Motivet är att kunna erbjuda en produkt med minst likvärdig prestanda och förbättrad lönsamhet.

Deflamo har som tidigare kommunicerats fört ingående samarbetsdiskussioner med en större internationell industrikoncern. Diskussionerna har resulterat i ett tekniskt samarbete som visar på goda resultat. Denna erfarenhet har också varit en bidragande faktor till en bredare syn på formerna för att uppnå potentiella synergieffekter och ökat aktieägarvärde och Deflamo utvärderar möjligheterna till såväl ytterligare strategiska samarbeten som att genomföra förvärv i fall då detta kan förväntas stärka och/eller komplettera bolagets befintliga verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Deflamo AB beslutat genomföra en företrädesemission före sommaren 2017. Huvudmotiven är:

 • Ytterligare rörelsekapital för pågående kundbearbetning samt identifiering av nya kundgrupper för nya produkter
 • Genomföra nödvändiga tilläggsinvesteringar i produktions- och testutrustning
 • Kommersialisera nya produkter
 • Fortsätta utvecklingen av Apyrum för användning i ytterligare produktapplikationer
 • Arbeta vidare med strategiska samarbeten och förvärvsstrategi 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Lavén, styrelseordförande
Tel: +46 (0)70 631 72 54
E-mail:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status