Anoto Group AB - DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

Newsdesk 29/7 06:49

  • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 128 (83) MSEK och nettoomsättningen för kvartalet till 83 (40) MSEK.
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 34% (53%) och bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 31% (46%). Bruttoresultatet för perioden uppgick till 44 (43) MSEK och bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 26 (18) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -90 (-35) MSEK och EBITDA för kvartalet uppgick till -35 (-23) MSEK.
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -102 (-35) MSEK och resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till-40 (-29) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,08 (-0,05) SEK och för kvartalet till-0,03 (-0,04) SEK.
  • Kassaflödet under perioden var 30 (3) MSEK och kassaflöde för kvartalet uppgick till 32 (-27) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick under periodentill -83 (-32) MSEK och för kvartalet -29 (-28) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under perioden till 199 (36) MSEK och för kvartalet till 169 (16) MSEK.
  • Förvärvet av Pen Generation Inc. slutfördes den 31 maj. Förvärvet var ytterligare ett steg i konsolideringen av Anotos ekosystem och strävan att utvinna synergier inom hård- och mjukvaruutveckling, inom logistik och produktion samt att ge Anoto tillgång till ytterligare marknadskanaler för online-försäljning och distribution till återförsäljarledet. Pen Generations har inkluderats i koncernredovisningen från och med den 1 juni med en omsättning uppgående till 3,6 MSEK

Kommentarer från VD

SUMMERING

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 83 MSEK, en ökning med 84% jämfört med det första kvartalet och en ökning med 108% jämfört med det andra kvartalet 2015. Flera faktorer har samverkat till denna dramatiska ökning. Anoto har ett stabilt intäktsflöde från de nyligen förvärvade bolagen Livescribe och Pen Generations, vilka bidrog med en omsättning om 23 MSEK under kvartalet. En lyckad leverans av pennor till projektet avseende det japanska försäkringsbolaget bidrog med intäkter om 30 MSEK

Bruttoresultatet ökade från 18 MSEK under det första kvartalet till 26 MSEK för det andra kvartalet. En diversifiering av produktportföljen och ett minskat beroende av högmarginalverksamheten Enterprise Forms fortsätter att pressa bruttomarginalen. Denna stannade på 31%, en nioprocentig minskning jämfört med det första kvartalet. Nedgången var väntad såsom en effekt av en ökad intäktsbas med högre volymer och lägre marginaler.

Rörelseresultatet förbättrades från en förlust om 62 MSEK för det första kvartalet till en förlust om 42 MSEK för det andra kvartalet. Rörelsekostnaderna är fortfarande höga på grund av att de omstruktureringar som beslutades under det andra kvartalet inte uppnår full effekt förrän under det andra halvåret i år. Exemplevis så förblev de totala ersättningarna till konsulter, på grund av omstruktureringen, så gott som oförändrade och uppgick till 52 MSEK jämfört med 53 MSEK under det första kvartalet. Vi förväntar oss dock att denna post minskar under Q3, och ytterligare åtgärder för att minska personalen som genomförts under det andra och tredje kvartalet väntas få full effekt under det fjärde kvartalet. Hitintills har vi åstadkommit kvartalsmässiga besparingar inom arbetskraftskostnader uppgående till 15 MSEK.

En annan orsak till de höga driftskostnaderna är utvecklingskostnaderna för HP-pennan. En betydande del av Anotos resurser och arbetskraft används för utvecklingen av HP:s penna.

Dessutom har vi ådragit oss kostnader för externa konsulter i samband med förberedelsen för massproduktion vilket bidrar till ökade kostnader. Vi förväntar oss att en väsentlig del av arbetet kommer att ske under det tredje kvartalet, vilket gör det möjligt för oss att minska kostnaderna under det fjärde kvartalet i år.

UTSIKTER

Anoto utökar sina affärsområden från hårdvarucentrerad verksamhet (digital penna) till programvaru- och mönsterbaserad verksamhet. Vi håller också på att minska vårt beroende av Enterprise Forms-verksamheten vilken normalt har långa ledtider inom försäljningen och lång utvecklingstid i samarbete med systemintegratörer.

Anotos mönsterteknologi möjliggör samarbete på flera typer av ytor inclusive papper. Anoto har för närvarande interaktiva väggar (We Inspire), lösningar för mindre och större skärmar (LFD´s) vilka kan kombineras med pappersbaserade lösningar för att skapa en mjukvarulösning för samarbete för flera användare på flera olika typer av ytor. Detta kommer vara en betydelsefull verksamhetsgren under 2017.

Tillskottet av Livescribe och Pen Generations medför en välbehövlig diversifiering av penn-produktportföljen. Ännu viktigare är att de öppnar upp för möjligheten att samarbeta med stora företag med mångmiljondollar-verksamhet och stora volymer. Ett exempel på detta är en kund till Pen Generations, ett stort företag inom den koreanska utbildningssektorn, som köper över 200.000 pennor per år. Anoto är i slutskedet av diskussioner med TStudy i Kina gällande ett köp av minst 100.000 pennor under ett år avsedda för den kinesiska utbildningsmarknaden.

Kinesiska regeringen, undervisningsministeriet , som nyligen godkände ett program för alla grundskolor att köpa digitala skrivredskap för att lära ut skrift och kalligrafi av kinesiska tecken till sina studenter. Den kinesiska regeringen är oroad över barnen inte ska lära sig att skriva eftersom de blir mer och mer beroende av att skriva på mobila enheter.

I Japan, är vi i slutskedet av förhandlingarna gällande ytterligare en order på 4000 pennor och 6000 dockningsstationer som en fortsättning på den tidigare beställningen av Boxer Jr. pennor. Vi räknar med att leverera denna order under det fjärde kvartalet i år.

Sist men viktigast är vår senaste transaktion med Digiwork som tillhandahåller möjligheten att använda mobiltelefoner för att läsa mönster istället för att använda digitala pennor. Den 15 juli i år slöt Anoto ett ?Strategic Cooperation and Investment Agreement? med Digiwork, specialist inom mönsterbaserad bildkodningsteknik vilken utnyttjar mobiltelefoner och surfplattor som redskap för mönsterigenkänning. Dessutom har Digiwork en egenutvecklad teknik för att skriva ut sådana mönster på alla ytor som t.ex. metall, plast, glas och tyger.

Denna allians omfattar ett avtal om ömsesidig marknadsföring av respektive bolags produkter. Digiwork framställer ett nästan osynligt mönster som kan avläsas med mobila enheter för autentisering och säkerhet. Digiwork har ett stort antal kunder i Asien, bland annat i Indonesien, Thailand och Korea. Genom Digiworks kundbas förväntas Anoto öka sin exponering inom de snabbt växande asiatiska ekonomierna.

Digiwork har också en förmåga att koda in 16K data i sitt mönster som möjliggör mobil uppkoppling och datainsamling i bolagets appar. Anotos globala säljkår är redan engagerad att sälja denna produkt över hela världen och arbetar nu med flera affärsmöjligheter .

Anoto och Digiwork samarbetar för att migrera Anotos unika mönstergenereringsförmåga till Digiworks mobila lösningar i syfte att skapa en ny verksamhetslinje kallad "Product DNA". Anotos unika mönster blir ett produkt-ID som kan kopplas till konsumentens mobiltelefoner och surfplattor vilka kan samla information om digital anslutning, e-handelsaktiviteter och användning av olika mobila applikationer. Denna teknik möjliggör produktregistrering och kopplar ihop fysiska objekt med den digitala världen.

Anoto är på väg in i en ny utvecklingsfas. Anoto är inte längre bara en pennhårdvarutillverkare. Vårt fokus på programvara för samarbete, och alternativ användning av mönster kommer att utöka vår affärsverksamhet bortom papper och skärmar. Även om vi bara startat denna process innebär det andra kvartalet en viktig milstolpe för denna framtid.

Joonhee Won

CEO, Anoto Group AB (publ)

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juli 2016 kl. 08:45CET.


Finansiell Kalender

Q3 rapport 18 november

Q4 rapport februari 2017

För ytterliggare information

Vänligen kontakta:

Joonhee Won, VD
Email: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Anoto Group

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status