Cherryföretagen - Delårsrapport 3 2016, 1 januari - 30 september 2016

Delårsrapport 3 2016, 1 januari - 30 september 2016

Newsdesk 9/11 09:40

VD kommenterar tredje kvartalet
Cherry fortsätter växa betydligt snabbare än marknaden. I tredje kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 38 procent och den totala tillväxten till 39 procent. Framgångsreceptet grundar sig i den strategi Cherry tog fram för två år sedan där vi utvecklat våra affärsområden och adderat strategiska förvärv av snabbväxande bolag och där grundarna/entreprenörerna fortsätter att vara aktiva i verksamheten. Idag är Cherry ett innovativt och snabbväxande spelbolag som är verksamt inom större delen av värdekedjan inom spel och där våra affärsområden ger Cherry diversifierade och lönsamma intäktsströmmar från fyra separata och starka affärsområden med potential att utvecklas starkt framåt. För att tydliggöra våra affärsområden och med anledning av den starka utvecklingen i Game Lounge, har vi beslutat att särredovisa verksamheten, som är verksam inom prestationsbaserad marknadsföring (affiliation). Cherrys onlineverksamheter fortsätter att växa betydligt snabbare än marknaden och står nu för 82 procent (72) av koncernens omsättning.

Under kvartalet slutförde Cherry förvärvet av 49 procent av ComeOn och har en option att fram till 31 december 2016 förvärva resterande 51 procent. Förvärvet innebär att Cherry stärker positionen inom onlinespel och stärker positionerna gentemot konkurrenter både i Skandinavien och på de europeiska marknaderna samt adderar starka varumärken. Cherry stärker sin kundbas inom sportsbetting som står för cirka en fjärdedel av ComeOns omsättning. Både affärssegmentet Nätspel - Cherry iGaming och ComeOn växer betydligt snabbare än marknaden med god lönsamhet och detta möjliggör ytterligare investeringar i existerande varumärken med fortsatt expansion in i nya marknader. Tillsammans med ComeOns management och grundare har en plan arbetats fram för att snabbt maximera våra gemensamma värden och erbjudanden. Integration kommer ske löpande. ComeOn redovisar för tredje kvartalet en organisk tillväxt på 36 procent och en preliminär omsättning på cirka 263 Mkr samt ett EBIT-resultat uppgående till cirka 78 Mkr.Tillsammans skulle Cherrykoncernen och ComeOn haft en omsättning för tredje kvartalet 2016 på cirka 475 Mkr och en EBITDA på cirka 109 Mkr, i det fall bolagen skulle ha konsoliderats. ComeOns management har, baserat på delårsperiodens resultat, reviderat sin prognos för helåret 2016 och förväntar sig en omsättning på cirka 1 000 Mkr med ett rörelseresultat på cirka 260 Mkr för 2016. Förvärvet förväntas ha en väsentligt positiv effekt på vinst per aktie redan innevarande år och ComeOn konsolideras från fjärde kvartalet förutsatt att optionen på resterande 51 procent påkallas. Cherry ser positivt på ComeOns starka tillväxt, goda lönsamhet och framtida utveckling.

Cherrys affärsområde Nätspel ? Cherry iGaming - hade under kvartalet en mycket stark organisk tillväxt på 39 procent. Aktiviteten på våra spelsidor ökade starkt och aktiva kunder ökade med hela 47 procent och deponerat belopp med 38 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. Spelöverskottet från mobila enheter ökade med 116procent under kvartalet. Under kvartalet har vi fortsatt att uppgradera våra spelsiter med vår senaste teknik och nya produktvertikaler. Bland annat har EuroSlots inlett ett samarbete med en stor master-affiliate och sajten har också uppdaterats med den senaste tekniken.

Vårt nya affärsområde, Game Lounge, fortsätter att utvecklas mycket positivt och är ett av de snabbast växande bolagen inomprestationsbaseradmarknadsföring och skapande av kundkontakter (leads) på internet. Tillväxten uppgick till 167 procent med god vinst trots kraftiga investeringar i nya marknader, SEO och marknadsföring i syfte att bygga starka varumärken. Vi förväntar oss fortsatt god tillväxt med ökade marginaler framöver.

Spelutveckling - Yggdrasil Gaming - har haft en fortsatt enastående utveckling under tredje kvartalet då intäkterna växte med 299 procent och EBITDA-marginalen uppgick till 44 procent. Under tredje kvartalet ökade satsat belopp (bet turnover) med 445 procent. Mobilt spelande stod för 54 procent (35) av total Gross Game Win. Yggdrasil har under kvartalet erhållit ytterligare två licenser på en omreglerad marknad, Rumänien, vilket öppnar upp för nya kontrakt. Under kvartalet har ytterligare tre nya och innovativa kvalitetsspel levererats, vilka mottagits väl av både kunder och operatörer. Världens största speloperatör, bet365, gick live i augusti och avtal tecknades med operatören Casumo. Yggdrasil har som första spelleverantör lanserat ytterligare nya innovativa marknadsföringsverktyg, såsom ?BRAG?, där spelarna kan dela med sig av sina spelsekvenser på sociala medier, och efter kvartalets utgång även marknadsföringsverktyget ?Missions? som tar gamification till en ny nivå.I takt med att nya operatörer driftsätts, fler spel lanseras hos redan existerande kunder och spelportföljen växer, kommer Yggdrasils intäkter öka ytterligare.

Restaurangcasino ?Cherry Spelglädje- fortsätter leverera stabila resultat och det strategiska förvärvet av Betman AB kommer öka både omsättning och resultat från fjärde kvartalet. Cherry är det enda privata spelbolag som ingår i referensgruppen för en ny spellagstiftning i Sverige och är väl positionerat för en framtida insatshöjning med en marknadsandel på 68procent. En motion har lämnats in av riksdagsledamot Jan R Andersson (M) om att höja insatserna för restaurangcasinospel.

För att hålla rätt fokus, det vill säga fortsätta leverera stark tillväxt med god marginal, kombinerat med en snabb integration av de förvärv som genomförts under året, har styrelsen reviderat tidsplanen gällande listbytet till Nasdaq Stockholm för Cherry, som nu förväntas ske under första halvåret 2017. Trots vår storlek sett till personalstyrka är vi fortfarande en smidig och entreprenöriell organisation där flexibilitet är viktigt och just nu bedömer styrelsen att ledningen ska lägga all sin kraft på att integrera de nya verksamheterna.

Vår ambition är att fortsätta växa snabbare än marknaden, och vi är väl rustade att göra det både genom organisk tillväxt och via förvärv

Fredrik Burvall, VD

ValberedningI enlighet med beslut vid Cherrys årsstämma den 12 maj 2016 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2017 utsetts.

Följande valberedning har bildats, baserat på ägandet den 30 september 2016: Pontus Lindvall (utsedd av Per Hamberg), Tom Anders Melheim(utsedd av Klein Group AS), Emil Svärd (utsedd av Prunus Avium Ltd) samt Rolf Åkerlind som är sammankallande för valberedningen (ordförande Cherry AB). Valberedningen representerar tillsammans 36,5 procent av antalet röster och 34,8 procent av antalet aktier i Cherry AB.

Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2017 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande, i förekommande fall revisor(-er), arvode till revisor(-er) samt ordförande på årsstämman. Valberedningen ska motivera valet av förslag på styrelseledamöter mot bakgrund att en jämn könsfördelning eftersträvas samt redogöra för den mångfaldspolicy som tillämpats. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma.

Aktieägare som vill kontakta valberedningen gör detta lämpligen med e-mail till Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status