Anoto Group AB - Delårsrapport Januari-Mars 2016

Delårsrapport Januari-Mars 2016

Newsdesk 13/5 06:31

  • Omsättningen för perioden uppgick till 45 (43) MSEK.
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 40% (59%).Bruttoresultatet för perioden uppgick till 18 (25) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -55 (-12) MSEK.
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -62 (-6) MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,06 (-0,01) SEK.
  • Kassaflödet för perioden blev 2 (29) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev -55 (-4) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden blev 30 (33) MSEK.


Anoto Group AB
Anoto Group AB är holdingbolag med ett begränsat antal koncernfunktioner.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen kapitel 9, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 MSEK.
Bolaget har inte tillräckligt med rörelsekapital för att täcka sitt behov under de kommande tolv månaderna från och med datumet för den här rapporten. Styrelsen gör bedömningen, baserat på nuvarande affärsplan och bedömningen ovan om ökade försäljningsintäkter, att det ändå under den kom mande tolvmånadersperioden kommer att finnas behov av ytterligare kapital om cirka 30 miljoner kronor. Kapitalbehovet bedöms uppkomma under fjärde kvartalet 2016 som en konsekvens av förväntad ökad produktion av digitala pennor. Behov av ytterligare kapital bedöms komma att täckas genom nyemission av aktier eller andra aktierelaterade värdepapper.
Inga väsentliga nya risker bedöms ha tillkommit utöver dem som beskrivs i prospektet daterat 2 maj 2016.

Transaktioner med närstående
Aurora Investment Ltd (dotterbolag till TStone), en av de största aktieägarna i Anoto Group, har varit representerade i styrelsen sedan årsstämman i maj 2010. Under innevarande år har Anoto sålt tjänster och produkter till bolag inom TStone gruppen till ett värde av 3 MSEK. Transaktionerna har genomförts under normala affärsvillkor.

Antonio Mugica, representerande Anotos näst störste ägare (Goldeigen Kapial) och tillika VD för Anotos partner Smartmatic, har varit ledamot av styrelsen i Anoto Group sedan årsstämman 2014. Under innevarande år har Anoto sålt tjänster och produkter till Smartmatic till ett värde av 1 MSEK. Transaktionerna har genomförts under normala affärsvillkor.

Händelser efter bokslutsdagen
Den strategiska omorganisationen, som offentliggjordes den 22 april 2016, har påbörjats och förväntas vara genomförd vid slutet av juni 2016. Primärt fokus är att förbättra Bolagets effektivitet inom produktutveckling och produktivitet i säljorganisationen samt att rationalisera kontor och personal. För att nå målet om kostnadsbesparingar om cirka 40 miljoner kronor förväntas åtgärdsprogrammet skapa engångskostnader om circa 8 miljoner kronor över de kommande sex månaderna.

Anoto har den 2 maj 2016 erhållit ett kreditlöfte om 10 miljoner kronor i ytterligare bryggfinansiering från en svensk bank i syfte att betala förfallna leverantörsskulder.

Aktiedata
Bolagets aktie är noterad under tickern ANOT på Small Cap-listan på NASDAQ OMX Nordiska börs i Stockholm. Vid rapportperiodens utgång uppgår antalet aktier till 1,073,193,827.

Legala aktiviteter
Bolaget har lämnat in anmälan om patentintrång i Japan mot Neolab Corporation ("Neolab), ett dotterbolag till Neolab Convergence och Uchida Yoko Co Ltd. Anoto söker alla tillgängliga medel, inklusive men inte begränsat till förbudsföreläggande mot import av Neolab pennprodukter och anteckningsböcker.

Stämningarna, som inlämnats till Civil Division of Tokyo District Court, är baserade på Anotos japanska patent 4245474, 4928696 och 4613251. Stämningarna är inriktade på Anotos patenterade metoder för design av digitala pennor och optisk mönsterbearbetning.

Processen är pågående.

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 kl. 08:30.


För mer information se www.anoto.com/investors.

Kalender 2016

Årsstämma 9 juni

För ytterligare information

Kontakta:

Joonhee Won, VD
Email: Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

OMX Anoto Group

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status