Elektrotjänst i Katrineholm Aktiebolag - Elföretag i Katrineholm skickar fakturor via drönare.

Elföretag i Katrineholm skickar fakturor via drönare.

Newsdesk 30/6 07:22

(English version below)

Elföretag i Katrineholm skickar fakturor via drönare.

Kanske är det världens första företag som skickar fakturor med Drönare? Fakturorna skickas med drönare från Elföretaget i Katrineholm. ?Det ska vara roligt att få faktura från oss? ? Så sa Elektrotjänst i Katrineholm när de testat att skicka fakturor med drönare istället för vanlig post.

Det var en udda och rolig idé vi hade som vi nu testar. Elektrotjänst i Katrineholm är kanske det första företaget i Sverige och kanske i världen som nu testar att skicka fakturor via drönare. Vi testar denna lösning just nu och faller den väl ut kan vi etablera den mer brett. Det fungerar givetvis bara med kunder i närområdet som önskar pappersfakturor - Säger butikschefen Marcus Strömberg.

Elektrotjänst i Katrineholm har funnits i 70 år och gör allt från små installationer hos privatpersoner till att bygga järnväg. De jobbar i hela landet och är idag 60 anställda. Men de kunder som inte är i närområdet får vi fortsättningsvis skicka på traditionellt vis med posten. Det bästa är ju givetvis digital faktura men än så länge är det en bit kvar till det digitala samhället. Många vill fortfarande ha pappersfakturor.

?Vissa företag tar fakturaavgift, men vi får ta flygavgift på fakturorna istället?. Säger en glad Marknadschef, Poyan Sandnell.

Hur går det till?

När allt kundjobb är klart och fakturan skapad i vår databas tar vi kontakt med kunden.

Vi stämmer av med kunden och ger exakt landningsposition samt tid.

?Nu testar vi fakturor med denna drönare. Vi ser fler användningsområden med denna framöver så nästa vecka kanske testar köra iväg elsäkringar till akutärende med drönaren?

För att kunna använda drönare kommersiellt måste företaget få tillstånd från luftfartsverket och inneha rätt försäkringar. Kravet är att drönaren flygs inom synligt håll även om den helt kan manövreras via kamera samt att den inte flyger in i förbjudna flygzoner. Det är stor skillnad mot om man vill flyga dessa privat, då krävs det inget tillstånd.

Vi fick godkänt från luftfartsverket för ett tag sedan och har sedan dess genomfört olika uppdrag. Drönaren är även tilltänkt att användas vid installationer och besiktningar på tak då vi utför många uppdrag, både högt och lågt är dessa typer av hjälpmedel perfekt.

Det är lättfluget med de nya drönarna. De är både lätta att köra, skulle den tappa kontakten med föraren så flyger den automatiskt tillbaka till där den startade och landar av sig själv samt så vet den exakt alla flygförbudszoner så den kör inte in där.

?Just nu söker företaget efter fler erfarna elektriker. Men vem vet, vi kanske behöver rekrytera drönarpiloter också framöver?, säger en glad VD Agne Carlsson.


English version:
Company in Katrineholm send invoices via drones.

Maybe it's the world's first company to send invoices with the drone? Invoices sent by drones from Elektrotjänst in Katrineholm. "It should be fun to get an invoice from us" - So said Elektrotjänst in Katrineholm when they tried to send invoices with drones instead of regular post.

It was an odd and funny idea we had as we are currently testing. Elektrotjänst in Katrineholm is perhaps the first company in Sweden, and perhaps in the world that is now testing to send invoices via drones. We test this solution right now, and it falls out well, we can establish it more widely. It can of course only with local customers who want paper bills - says store manager Marcus Strömberg.

Elektrotjänst in Katrineholm has been around for 70 years and doing everything from small installations for private individuals to build electricity for railways. They work throughout the country and have today 60 employees. But those customers who are not in the immediate area, we continue to send in the traditional way by post. The best is of course the digital invoice, but so far it's a way to go before the digital society. Many people still want paper invoices.

"Some companies charge an invoice fee, but we will take the flight fee invoices instead". Says a happy Marketing, Poyan Sand Nell.

How does it work, step by step?

After all, a customer job is done and the invoice is created in our database and we will contact the customer.

We agree with the customer and provides precise landing location and time.

"Now we test invoices with this drone. We are seeing more use of this ahead so next week might try to run away electricity hedges to acute case of the drone "

In order to use drones commercial company must get permission from the Civil Aviation Authority and possess proper insurance. The requirement is that the drone flown in the visible elsewhere even if it can be completely controlled via the camera and it does not fly into prohibited air zones. There is a big difference to whether you want to fly them private, as it requires no permit.

We got approval from the Civil Aviation Authority a while ago and since then has carried out various missions. The drone is also supposed to be used for installations and inspections on the roof when we perform many missions, both high and low, the drone is a perfect tool for us.

It is easily flown with the new drones. They are both easy to drive, it would lose contact with the driver so fly automatically back to where it started and lands of himself and so knows exactly all the no-fly zones, so it will not run in there.

"Right now, the company seeks more experienced electrician. But who knows, maybe we need to recruit drone pilots as well, "says a pleased CEO Agne Carlsson.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status