GWS Production AB - GWS Production AB (publ) publicerar delårsrapport för januari ? september 2016

GWS Production AB (publ) publicerar delårsrapport för januari ? september 2016

Newsdesk 25/11 12:10

GWS Production AB (publ) (?GWS?) publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari till september 2016. Rapporten finns tillgänglig via länk nedan samt på bolagets hemsida www.globalwarningsystem.com. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016


 • GWS helägda dotterbolag GWS Production (Singapore) Pte Ltd tecknar ett partneravtal med Optima Infosystems Sdn Bhd, ett Malaysiabaserat IT- och resesäkerhetsföretag.
 • GWS ingår partneravtal med Resia AB, en av Sveriges största resebyråkoncerner.
 • GWS dotterbolag Travelogix Ltd, baserat i Storbritannien, visar stark utveckling av omsättning och resultat.
 • GWS lanserar tjänsten CareFindy, en smartphone-app med en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen.
 • GWS meddelar att i den riktade emissionen, som styrelsen beslutat om under ordinarie bolagsstämma i maj 2016, tecknades 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 vilka berättigar till teckning av 670 000 nya aktier i GWS i april 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång


 • GWS rapporterar om status och framtidsplaner. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 27 oktober 2016 på bolagets hemsida.

KONCERNEN (inga jämförelsetal finns då koncern inte förelåg under 2015)

Första nio månaderna (2016-01-01 till 2016-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 088 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -13 066 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,91 SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september till 86,6%.

Tredje kvartalet(2016-07-01 till 2016-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 664 TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -4 530 TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 SEK.

MODERBOLAG

Första nio månaderna(2016-01-01 till 2016-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 233 (1 326) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 304 (-10 896) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,86 (-1,03) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 september till 88,4 (75,3) %.

Tredje kvartalet(2016-07-01 till 2016-09-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 893 (667) TSEK.
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 196 (-3 847) TSEK.
 • Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,36) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier nio månader 2016: 14 354 539 (10 564 114) aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2016: 14 365 407 (10 564 114) aktier. Antal aktier i GWS per den 30 september 2016: 14 365 407 (10 564 114) aktier. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019.

Vidare har bolaget utfärdat 670 000 teckningsoptioner (2019/2020), varav har tecknats 670 000 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under april 2020.

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

För fullständig rapport avseende perioden januari till juni 2016, se bifogat pdf dokument.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till GWS.

För ytterligare information om GWS, se www.globalwarningsystem.com eller kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 ? 10 13 16, Till pressmeddelandet
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status