Anoto Group AB - Kommuniké från årsstämma i Anoto Group AB

Kommuniké från årsstämma i Anoto Group AB

Newsdesk 10/6 07:00

Lund, 10 juni 2016 ? Vid gårdagens årsstämma i Anoto Group AB (publ) fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att ingen utdelning lämnas samt att fritt eget kapital i moderbolaget om 239 343 978 kronor skulle balanseras i ny räkning. Stämman beviljade vidare styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Val av styrelse och styrelsearvode m.m.
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades om omval av Jörgen Durban, Henric Ankarcrona och Joonhee Won samt nyval av Brett Halle. Jörgen Durban omvaldes som styrelsens ordförande.

Brett Halle är Senior Vice President (SVP) för Engineering / CTO i Anoto. Före sin position på Anoto tillbringade Brett de senaste fyra åren som SVP för Engineering i Livescribe, som förvärvades av Anoto i slutet av 2015. Hos Livescribe ledde Brett företagets ingenjörsteam för utveckling av programvara och hårdvara och var ansvarig för att driva produktstrategi, utveckling och integration. Under hans ledning lanserade Livescribe den prisbelönta Livescribe s smart pen, som via iOS- och Android-enheter kan överföra anteckningar och skisser från papper till kundernas digitala arbetsflöden. Före Livescribe tillbringade Brett 21 år på Apple, där han höll en mängd olika roller som fokuserade på utveckling av programvara, ledarskap och teknisk innovation. Brett var inblandad i att driva ett antal nyckelförvärv för Apple, inklusive NeXT (vilket resulterade i Steve Jobs återkom till Apple). Brett drev också produktlinjen Professional Video för Apple (som inkluderade Emmy Award-belönade Final Cut Studio). Hans sista roll på Apple innebar hantering, skapande och implementering av den gemensamma teknologin för operativsystem som delas mellan alla Apple-produkter och plattformar, inklusive Apple iPad, iPhone och iPod.

Stämman beslutade att ett styrelsearvode om sammanlagt 900 000 kronor skulle utgå, varav 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor till Henric Ankarcrona.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antal aktier som konvertering ska kunna ske till ska sammanlagt uppgå till högst 213 000 000 aktier.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Solid Technologies Limiteds förslag att anta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare som är anställda eller, såvitt avser en befattningshavare, på annat sätt verksam i koncernen. Incitamentsprogrammet innebär att deltagarna utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i bolaget från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018. Under förutsättning att deltagaren är eller varit anställd eller, såvitt avser en befattningshavare, på annat sätt verksam i koncernen ? eller styrelseledamot sedan sådan anställning eller befattning upphört ? under minst 12 månader från tilldelningen av personaloptionerna, berättigar varje option den anställde att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni 2016. Incitamentsprogrammet omfattar sammanlagt högst 65 250 000 personaloptioner, motsvarande cirka 3,0 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Bolaget verkställande direktör ska kunna tilldelas högst 21 750 000 personaloptioner, medan övriga ledande befattningshavare ska vardera kunna tilldelas högst 12 000 000 personaloptioner.

Utställande av personaloptioner till styrelseordföranden

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägaren Solid Technologies Limiteds förslag att godkänna utställande av ytterligare 21 750 000 personaloptioner till styrelseordföranden, representerande cirka 1,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Incitamentsprogrammet innebär att styrelseordföranden utan kostnad kommer att tilldelas personaloptioner. Optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier från och med dagen efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för andra kvartalet 2018, dock senast den 1 oktober 2018, till och med den 30 oktober 2018. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är eller varit styrelseledamot i bolaget, eller i vart fall varit tillgänglig för omval som styrelseledamot, under minst 12 månader från tilldelningen av personaloptionerna berättigar varje option deltagaren att förvärva en aktie i Anoto Group AB till ett pris motsvarande 150 procent av den genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 7 juni 2016 till och med den 17 juni 2016.

Bemyndigande att besluta om emission av teckningsoptioner

För att säkerställa leverans av aktier till deltagare i bolagets incitamentsprogram samt för att täcka eventuella uppkommande sociala avgifter med anledning av programmen, beslutade årsstämma bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av högst 87 000 000 teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,00 procent av aktiekapitalet och rösterna efter utspädning. Teckningsoptionerna ska emitteras utan vederlag och, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna tecknas av dotter­bolaget Anoto AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Durban, styrelseordförande

Anoto Group AB

+46 70 326 66 81

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2016, kl. 09:00.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Börsbolag i pressmeddelandet

Anoto Group

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status