GWS Production AB - Kommuniké från extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ)

Newsdesk 25/1 13:00

Idag, den 25 januari 2016, hölls extra bolagsstämma i GWS Production AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om godkännande av förvärv av Travelogix Limited

Stämman beslutade att godkänna förvärv av Travelogix Limited, org. nr 07666254 (?Travelogix?), med bas i Storbritannien. Förvärvet sker enligt nedanstående villkor.

Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna i Travelogix uppgår till totalt 199 000 pund varav 30 000 pund ska erläggas kontant medan resterande 169 000 pund ska erläggas i form av 117 374 nyemitterade aktier i bolaget. Vid bestämmandet av antalet aktier i bolaget som ska emitteras har en avräkningskurs om 18,43 kronor per aktie (motsvarade genomsnittlig volymvägd kurs under tio handelsdagar från och med den 7 december 2015 till och med den 18 december 2015) använts samt har omräkningen från pund till kronor gjorts efter en omräkningskurs om 1 pund = 12,80 kronor.

Återstående 49 % har GWS möjlighet att förvärva efter 4 år med en köpoption som är prissatt baserad på en earn-out modell, grundad på nivån på avkastning och vinst.

Bakgrund till förslaget:

Travelogix är ledande inom mjukvara som effektiviserar för reseindustrin. Syftet med uppköpet är dels att stärka GWS erbjudande som helhetsleverantör och möta de ökande kundbehoven inom personsäkerhet och resor, dels att integrera Travelogix teknologi och kunskap kring hantering av resedata.

GWS Safeture service är en personlig säkerhetstjänst som erbjuder kritisk information direkt i mobilen via en app som användaren laddar ner. Appen levererar viktig information och varningar i realtid om platsen där resenären befinner sig, och ger service och trygghet när människor är på resande fot. Travelogix, med bas i Storbritannien, är specialiserat på att utveckla och sälja SaaS-lösningar (Software as a Service) för att hantera resedata med syfte att effektivisera och spara resekostnader för företag. GWS kommer genom förvärvet att förstärka sin avancerade teknologi genom att integrera Travelogix expertis inom hantering av resedata. På detta sätt kan GWS teknikplattform svara på framtida kundbehov inom både personsäkerhets- och resebranschen. Reseindustrin utvecklas mot att addera lösningar för säkerhet och trygghet, medan personsäkerhetsbranschen mer och mer inser behovet av att hantera resesäkerhet. Genom att kombinera GWS Safeture servicekoncept med Travelogix reseoptimeringsmjukvara, skapar man helt nya verktyg för företagskunder, som på så sätt både kan ta del av säkerhetslösningar och samtidigt hantera sina resor kostnadseffektivt.

Beslut om apportemission för förvärv av aktier i Travelogix Limited

Bolaget har ingått avtal med ägarna till Travelogix Limited, org. nr 07666254 (?Travelogix?), om att bolaget ska förvärva 51 procent av totalt utestående aktier i Travelogix. Den överenskomna köpeskillingen för de överlåtna aktierna i Travelogix uppgår, som nämnts ovan, till totalt 199 000 pund varav 30 000 pund ska erläggas kontant medan resterande 169 000 pund ska erläggas i form av 117 374 nyemitterade aktier i bolaget. Vid bestämmandet av antalet aktier i bolaget som ska emitteras har, som nämnts ovan, en avräkningskurs om 18,43 kronor per aktie (motsvarade genomsnittlig volymvägd kurs under tio handelsdagar från och med den 7 december 2015 till och med den 18 december 2015) använts samt har omräkningen från pund till kronor gjorts efter en omräkningskurs om 1 pund = 12,80 kronor. Vidare information om förvärvet av Travelogix framgår av bolagets pressmeddelande publicerat den 22 december 2015.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka bolagets aktiekapital med 9 389,92 kronor genom nyemission av 117 374 aktier på följande villkor:

1. De nya aktierna ska endast kunna tecknas enligt följande varvid betalning för tecknade aktier ska ske genom tillskott av det antal aktier i Travelogix som anges bredvid respektive tecknares namn:

Aktietecknare Antal aktier i Bolaget som tecknas Antal aktier i Travelogix som tillskjuts
Christopher Lewis 60 423 12
John Richardsson 48 617 36
Gary Jones 8 334 3
Totalt: 117 374 51

2. Aktietecknare får inte teckna färre aktier än han har rätt att teckna.

3. Teckning ska ske samtidigt med att tillträde av förvärvet av aktierna i Travelogix genomförs, dock senast den 15 februari 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

4. Överteckning kan inte ske.

5. Tecknade aktier ska betalas genom tillskjutande av apportegendom i form av aktier i Travelogix i enlighet med vad som anges i tabellen ovan. Tillskott av apportegendomen ska ske samtidigt med teckningen.

6. Som framgår av styrelsens redogörelse för omständigheter av betydelse för bedömningen av värdet på apportegendomen beräknas apportegendomen upptas i bolagets balansräkning till ett värde om cirka 2 163 200 kronor, vilket medför att teckningskursen per aktie uppgår till 18,43 kronor.

7. De nya aktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter emissionsbeslutet.

8. Bolagets verkställande direktör ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringar av emissionsbeslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Rodman, VD

Telefon: +46 (0) 708 ? 10 13 16

E-post:

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status