Regionförbundet Örebro Regionförbundet Örebro Regionförbundet Örebro - Regionförbundet avvisar uranbrytning i Närke

Regionförbundet avvisar uranbrytning i Närke

Newsdesk 1/1 01:00

Regionförbundet Örebros styrelse har behandlat frågan om alunskifferbrytning i Närke och kommit fram till att i nuläget ställa sig avvisande till uranbrytning i länet. Brytning av alunskiffer skulle å ena sidan kunna medföra nya arbetstillfällen men å andra sidan skulle det också innebära negativa miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Efter en bedömning av för- och nackdelarna kom Regionförbundet fram till att ställa sig avvisande till uranbrytning i länet. Samtidigt beslutade man att följa utvecklingen av de pågående fyndighetsundersökningarna.

 - Vi gör den samlade bedömningen att nackdelarna med uranbrytning överväger fördelarna. Framförallt skulle en brytning innebära långsiktiga negativa konsekvenser på så väl miljö som hälsa för de boende i området, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Med anledning av det senaste undersökningstillståndet, som innehas av URU Metals Limited, har Regionförbundet Örebro tagit fram ett bedömningsunderlag om hur man ställer sig till skifferbrytning på närkeslätten.

En storskalig brytning kan medföra en risk för framtida läckage av uran, svavelsyra och metaller med mera till grundvattnet samt en negativ påverkan på landskapet, närmiljön och invånarnas hälsa i området.

Dessutom påverkas nuvarande arbetstillfällen, näringar och turismen negativt om en storskalig brytning skulle påbörjas.

I den andra vågskålen står att storskalig brytning kan leda till ett antal arbetstillfällen samt öppnar för möjligheten att minska framtida utlakning från Kvarntorpshögen

Efter att ha vägt för och nackdelar i frågan mot varandra kom regionförbundet fram till att ställa sig avvisande till uranbrytning utifrån rådande förutsättningar. Samtidigt beslutade man även att aktivt följa utvecklingen i frågan om uran- och skifferbrytning i Närke och ta nya initiativ om det behövs. 

 

Fakta om skifferbrytning i Närke

Frågan om skifferbrytning i länet aktualiseras med jämna mellanrum när olika aktörer ansöker om undersökningstillstånd av fyndigheterna i Närke.

Historiskt sett har brytning av alunskiffer gett omfattande negativ påverkan på både miljön och landskapsbilden.

Det sker en omfattande lakvattenavrinning från Kvarntorpshögen där cirka 40 miljoner ton skifferaska har deponerats efter tidigare brytning.

Lakvattenavrinningen kommer att öka i takt med att kärntemperaturen i deponin sjunker. Tidsperspektivet för avsvalningen beräknas vara mellan 50 till 300 år. Avrinningen kommer vid avsvalningen att öka kraftigt. I lakvattnet finns miljöpåverkande ämnen som uran, nickel, kadmium mer mera. 


För kommentarer
Irén Lejegren (S), regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-663 19 75 

För mer information
Peter Åslund, enhetschef Hållbar samhällsbyggnad
Telefon: 019-602 63 21
E-post: peter.aslund@regionorebro.se

Peter Ranki, pressansvarig
Telefon: 019-602 63 35
E-post: peter.ranki@regionorebro.sePressmeddelandet skickades med Mynewsdesk


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

Till pressmeddelandet

Teckenstorlek

Tipsa

Blogga

Skriv ut
LÅNEFÖREMEDLARE:ALLA LÅN:
- låna pengar snabbt?
- lån utan uc?
- lån med betalningsanmärkning?

Beställ årsredovisningar gratis!

Ekonomi Nyheter .se - Innehåll

 

 

 

 

DMCA.com Protection Status