Q2 2022 – Ökad nettoomsättning och förbättrat resultat

0
291Under andra kvartalet ökade spelandet i såväl egna kasinon som hos partners jämfört med kvartal 1 vilket återspeglas i nettoomsättningen som ökade med 14 procent mellan kvartalen. Intäkterna inom Spelutveckling & kasinotjänster från den nya partnerverksamheten uppvisar en fördubbling under kvartalet. Under kvartalet förbättrades rörelseresultatet före avskrivningar till -1,9 miljoner SEK från -5,0 miljoner SEK under första kvartalet. Fortsatta effekter från pågående omstöpning av organisation och varumärkesportfölj har resulterat i lägre kostnader. Marknadsföringen har effektiviserats ytterligare till en nivå som är i linje med uppsatta mål, som är att marknadsföringen ska ge tillräcklig avkastning för lönsamhet förutsatt rimliga kostnader i övrigt. Resultatet under kvartalet har påverkats positivt av en justering av marknadsföringskostnaderna som är hänförlig till första kvartalet.  Det som kvarstår av pågående effektivisering är plattformskostnader där full effekt kommer kunna synas först under fjärde kvartalet. Resultatet påverkades något negativt av IT-kostnader hänförliga till vidareutveckling av partnererbjudandet.

Under kvartalet har fokus varit att minska plattformskostnaderna, vilket har krävt en strömlinjeformning av portföljen. Under första halvåret stängdes tre varumärken och beslut fattades om att stänga ytterligare fyra varumärken under kvartal 3 samt två varumärken under kvartal 4. Denna process har inletts och kunder migreras löpande över till kvarvarande varumärken. Detta projekt förväntas ge positiv effekt från och med kvartal 4 och öppnar även möjligheter att frigöra resurser för fortsatta effektiviseringar framöver. Marknadssatsningar kommer också kunna koncentreras till kvarvarande varumärken där vi i inledningen av tredje kvartalet lanserade Metal Casinos spanskspråkiga sajt för Latinamerika och även lanserade Metal Casino i Brasilien.

Tredje kvartalet kommer inriktas på att slutföra befintliga förbättringsåtgärder av verksamheten, utveckla partnerverksamheten och växa kvarvarande varumärken samt öka bruttomarginalen för dessa. Inledningen på tredje kvartalet är något svårbedömd då varumärkesportföljen förändras och att det är ett kvartal som säsongsmässigt är svagt. Hittills under kvartal 3 är nettoomsättningen något under genomsnittet för andra kvartalet. De lanseringar som inleddes under kvartal 3 befinner sig fortfarande i utvärderingsskede och har ännu inte växlats upp.

Väsentliga händelser under första kvartalet

  • Nettoomsättningen för årets andra kvartal minskade med 35 procent jämfört med samma period föregående år till 16 985 TSEK (26 175 TSEK).
  • Andra kvartalets nettoresultat uppgick till -6 784 TSEK (-9 219 TSEK). Periodens resultat påverkas positivt av en justering för marknadsföringskostnader hänförliga till kvartal 1.
  • Under det andra kvartalet uppgick kassaflödet till -1 222 TSEK (- 4 975 TSEK). Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för perioden har ökat och uppgick till -3 261 TSEK (-7 803 TSEK).
  • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 33 637 TSEK (76 878 TSEK).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 229 TSEK (13 404 TSEK).
  • Spiffbet förändrade vid årsstämman styrelsen. Peter Servin och Johan Styren tillträdde medan Per Ganstrand frånträdde styrelsen.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR Första KVARTALET

Hur skulle du sammanfatta det andra kvartalet?

Jag tycker det har varit ett bra kvartal med ökande intäkter där vi har tagit oss närmare break-even. Under andra kvartalet ökade det totala spelandet på våra kasinosajter och även spelet på partnersajter, vilket innebar en organisk intäktsökning under kvartalet. Mest positivt tycker jag är att det har skett till en marknadsinvestering som är sund, där avkastningen är på en nivå där vi kan bli lönsamma med rimliga kostnader i övrigt.

Omkostnaderna ligger i linje med den effektiviseringsplan vi tog fram i början av året. Detta trots att vi också har satsat på utveckling av partnerkonceptet, där vi ser en fördubbling i intäkter jämfört med kvartal 1. I slutet på perioden kom vi överens med vår huvudleverantör om en förändring av varumärkesportföljen och kunde fatta beslut om detta i början av juli. När förändringen är genomförd är vi klara med planen från januari och kommer ha sänkt kostnaderna på ytterligare ett område.

Varför sjunker intäkterna jämfört med andra kvartalet 2021?

Vi har förändrat verksamheten genom att arbeta till stor del genom partners på marknader där vi inte kan nå ut men ser stor potential. Här har vi haft en stor ökning under kvartalet men det är bara en del som tillfaller oss. Detta får som effekt att redovisade intäkter för Spiffbet blir lägre. På resultatnivå har detta inte varit negativt och vi har förbättrat resultatet under kvartalet.

Vad har betytt mest för resultatförbättringen?

Som tidigare offentliggjort har vi genomfört effektiviseringar inom verksamheten som har resulterat i lägre kostnader för personal och konsulter. Även marknadsavdelningen har bidragit genom att vi har förbättrat avkastningen på marknadsföringen. Effekten av att lägga ner varumärken i form av lägre kostnader för plattform och kringkostnader kommer att slå igenom under kvartal 4.

Ni lägger ner ganska många varumärken, vilka blir kvar och vilka försvinner?

Under våren har vi lagt ner Wishmaker, Live Lounge och Sir Jackpot. I juli fattade vi beslut om att lägga ner Zenspin, Buster Banks, Scandibet och Cashmio. Även Goliath Casino och Bellis Casino kommer att upphöra i oktober. Kvar av de egna varumärkena blir Supernopea, Turbo Vegas och Metal Casino.

Vad blir effekterna framöver av varumärkesförändringen?

Kortsiktigt är det något svårbedömt då vi faktiskt lägger ner kasinosajter som har kunder men där kunderna på de flesta sajterna erbjuds att flytta sitt konto. De totala insättningarna har minskat något men detta är inom ramen för normala svängningar mellan månader. På en horisont längre än tre månader ersätts bortfallet av ny omsättning på kvarvarande sajter då marknadsföringen koncentreras till dessa. Långsiktigt är förhoppningen att vi inte förlorar omsättning och att vi ökar marginalen då vi får en klar minskning av fasta kostnader per varumärke.

Hur gick lanseringen av Metal Casino i Latinamerika?

Vi har lanserat på portugisiska i Brasilien och spanska i övriga Latinamerika. För närvarande utvärderar vi och ser över hur vi på bästa sätt kan marknadsföra Metal Casino på dessa marknader. Metal Casino lanserades i Spanien under hösten 2021. Där avser vi nu att försiktigt öka marknadsföringen.

Vilka satsningar kommer ni göra under hösten?

Det mest prioriterade projektet är att lansera ett partnerprojekt som påbörjades under första kvartalet där vi ansvarar för fler delar av leveransen och därmed kan öka marginalen. Utöver detta är fokus att växa kvarvarande kasinosajter där vi ser över möjligheter att bredda varumärken geografiskt.

Vad kan vi vänta oss under resten av 2022?

Med risk för att upprepa mig så är målet att ta hem effekter av genomförda åtgärder och fokusera på att växa organiskt. Mycket är på plats för att kunna nå till break-even under året, vilket är högsta prioritet för hela organisationen.

Läs rapporten i sin helhet på bolagets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2022 07:15 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleThunderful Group ingår överenskommelse avseende ändring och erläggande av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Robot Teddy
Next articleE-handeln i Q2: Svenskar näthandlar allt oftare – preferensen för e-handel ökar i samtliga produktkategorier

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here