Rättelse: Blick Global Group genomför en företrädesemission om högst 24,9 miljoner kronor samt en riktad emission om upp till 4,1 miljoner kronor

0
504MAR etikett föll bort av misstag

Styrelsen för Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission av 1 036 667 units bestående av aktier och teckningsoptioner (”Units”), där en Unit består av sex (6) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 1 (”TO1”) till en teckningskurs om 24 kronor per Unit (”Företrädesemissionen”), motsvarande en rabatt om cirka 33 procent efter utspädning jämfört med stängningskurs per den 2 januari 2022. Genom Företrädesrättsemissionen tillförs Bolaget maximalt ca 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Företrädesemissionen garanteras till 61,5 procent genom teckningsåtaganden och garantier.

Därutöver föreslår aktieägare en riktad emission (”den Riktade Emissionen” och tillsammans med Företrädesemissionen ”Emissionerna”) om ca 4,1 miljoner kronor till ett mindre antal större investerare.

Emissionerna i korthet

 • Villkor för Företrädesemissionen: De som på avstämningsdagen den 11 januari 2023 är registrerade som aktieägare i Blick äger företrädesrätt att teckna Units. En befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av sex (6) aktier och en (1) TO1 till kursen 24 SEK. Det krävs en (1) TO1 för teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för TO1 är 7 SEK per aktie. Teckningsperioden är 1 – 29 mars 2024. Courtage utgår ej.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 1 036 667 Units motsvarande 6 220 002 nya aktier och 1 036 667 teckningsoptioner och kan vid full teckning tillföra Bolaget högst cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen är densamma som i den Riktade Emissionen, dvs. 24 kronor per Unit.
 • Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner som emitteras genom företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst 1 036 667 nya aktier och ca 7,2 miljoner kronor.
 • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 11 januari 2023. Sista dag för handel i Blick aktien inklusive rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 9 januari 2023.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 13 – 30 januari 2023.
 • Handel med uniträtter beräknas äga rum på Spotlight Stock Market under perioden 13 – 25 januari 2023.
 • Företrädesemissionen är garanterad till 61,5 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

Företrädesemissionen

Styrelsen för Blick beslutade den 3 januari 2022, med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 30 juni 2022, om Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen kommer högst 6 220 002 nya aktier att emitteras, envar med ett kvotvärde om 3,7742 SEK per aktie, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 23 475 531,55 kronor. Efter att Företrädesemissionen har genomförts kommer antalet aktier i Blick att uppgå till högst 10 962 757, och aktiekapitalet kommer att uppgå till högst 41 375 637,47 kronor. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 24 kronor per Unit, vilket motsvarar fyra (4) kronor per tecknad aktie. Vid full teckning i Företrädesemissionen kan Bolaget som högst tillföras cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader. Avstämningsdagen för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 11 januari 2023 och teckningsperioden för Företrädesemissionen löper mellan 13 – 30 januari 2023. Sista dag för handel i Blick aktie inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen är den 9 januari 2023.

Aktieägare som på avstämningsdagen, den 11 januari 2023, är registrerade aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. Ett antal större aktieägare har avsagt sig sin företrädesrätt motsvarande 894 131 aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt motiveras av emissionstekniska skäl.

Övriga aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av uniträtter.

Om inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande Units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat Units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna Units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av Units; och i andra hand till annan som anmält sig för teckning av Units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Företrädesemissionen innebär en utspädningseffekt om upp till cirka 56,7 procent i förhållande till antalet aktier i Bolaget. Den totala utspädningseffekten av Emissionerna uppgår maximalt till cirka 60,4 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Blick efter Emissionerna.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO1

 • Totalt emitteras maximalt 1 036 667 teckningsoptioner av serie TO1 inom ramen för Företrädesemissionen.
 • En (1) teckningsoption av serie TO1 medför rätt till teckning av en (1) ny aktie under perioden 1 – 29 mars 2024. Teckningskursen för TO1 är sju (7) SEK per aktie. Courtage utgår ej.
 • Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 kan Blick tillföras ytterligare cirka 7,3 miljoner kronor och utspädningen kommer att uppgå till cirka 8,6 procent, beräknat på antalet aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna i Företrädesrättsemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kommer antalet aktier att öka med 1 036 667 från 10 962 757 till 11 999 424 stycken och aktiekapitalet kommer att öka med cirka 3 912 588,59 kronor från cirka 41 375 637,47 kronor till cirka 45 288 226,06 kronor.
 • Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO1 tas upp till handel på Spotlight Stock Market.

Den Riktade Emissionen

Större aktieägare i Blick föreslår extra bolagsstämma den 2 februari 2023 att besluta om den Riktade Emissionen. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har satts genom ett emissionstekniskt upplägg så att prissättningen sätts på samma villkor som i Företrädesemissionen och uppgår till 24 kronor per Unit. De ägare som tecknar aktier i den riktade emissionen avstår att teckna aktier i företrädesemissionen. Den Riktade Emissionen förutsätter en ändring i bolagsordningen av maximalt antal aktier som kan emitteras, vilket föreslås beslutas på extra bolagsstämma den 2 februari 2023. Den Riktade Emissionen innebär att antalet aktier och röster i Blick ökar med maximalt 1 014 738 aktier och att aktiekapitalet ökar med upp till ca 3 829 824,16 kronor vilket medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 7,8 procent, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknats.

Den riktade emissionen tecknas av ett antal större privata investerare. Av dessa är vissa investerare sedan tidigare aktieägare i bolaget men har avstått från att teckna sin motsvarande andel i Företrädesrättsemissionen.

Användning av emissionslikviden från Emissionerna

Emissionslikviden från Emissionerna, som vid full teckning i Företrädesemissionen totalt kan uppgå till cirka 29,9 miljoner kronor före emissionskostnader, avses att användas till:

 1. Köpeskilling för Brand Legends (15 MSEK)
 2. Reglering av brygglån (1,4 MSEK)
 3. Potentiella framtida förvärv (resterande del av emissionslikviden)

Emissionskostnader relaterat till Emissionerna

Emissionskostnader relaterat till Emissionerna beräknas uppgå till totalt cirka 3,5 miljoner kronor.

Extra bolagsstämma

Större aktieägare föreslår den Riktade Emissionen att godkännas vid extra bolagsstämma den 2 februari 2023. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Memorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det memorandum som beräknas offentliggöras av Bolaget omkring den 12 januari 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

9 januari 2023                                    Sista handelsdag för aktien inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen.

10 januari 2023                                  Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen.

11 januari 2023                                  Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla uniträtter som medför rätt att delta i Företrädesemissionen.

12 januari 2023                                  Beräknad dag för publicering av memorandum.

13 – 25 januari 2023                        Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market.

13 – 30 januari 2023                        Teckningsperiod.

Omkring 1 februari 2023               Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen.

Rådgivare

I samband med Emissionerna har Bolaget anlitat Skills Corporate Finance Nordic AB som finansiell rådgivare. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-01-03.

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stork utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleBlick Global Group genomför en företrädesemission om högst 24,9 miljoner kronor samt en riktad emission om upp till 4,1 miljoner kronor
Next articleHälften av alla äldre har minskat på fysiskt hälsande efter pandemin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here