Rocker offentliggör prospekt och pris i samband med erbjudande av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market

0
243
Rocker offentliggör prospekt och pris i samband med erbjudande av aktier och notering på Nasdaq First North Growth Market
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKEN SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

 

 

Den 8 oktober 2021 offentliggjorde Rocker AB (publ) (”Rocker” eller ”Bolaget”), en leverantör av digitala finansiella tjänster och betalningslösningar, sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband därmed erbjuda aktier till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt (“Erbjudandet”). Idag offentliggör Rocker prospektet och priset för Erbjudandet. Första handelsdag förväntas bli den 29 oktober 2021.

 

Erbjudandet i korthet:

  • Det slutgiltiga priset i Erbjudandet är fastställt till 16,50 SEK per aktie (“Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga aktier i Bolaget om cirka 1 492 MSEK efter att Erbjudandet genomförts.[1] 
  • Erbjudandet omfattar 12 121 212 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 13,41 procent av aktierna i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Bolaget cirka 200 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.
  • Erbjudandet kan komma att omfatta ytterligare 1 818 181 nyemitterade aktier, vilket motsvarar maximalt 15,00 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet (“Övertilldelningsoptionen”). Övertilldelningsoptionen avser nyemitterade aktier och kan utnyttjas av Pareto Securities AB (”Pareto”), på begäran av Pareto eller Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) (tillsammans ”Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners”), helt eller delvis under de första 30 kalenderdagarna från den första dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen nyttjas till fullo, uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 230 MSEK, motsvarande cirka 15,11 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter att Erbjudandet genomförts.
  • Rockers två största aktieägare, Schibsted Tillväxtmedier AB och LMK[2] har, med vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet till ett sammanlagt värde om upp till 100 MSEK med garanterad tilldelning om minst 45 MSEK. Den minsta garanterade tilldelningen motsvarar sammanlagt cirka 3,02 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet (cirka 2,96 procent givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut) och cirka 22,50 procent av aktierna i Erbjudandet (cirka 19,57 procent givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut).
  • Teckningar från övriga existerande aktieägare kommer i största möjliga mån att prioriteras vid allokeringen av Erbjudandet.
  • Aktierna kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande lagar och undantag.
  • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas vara 20 oktober – 27 oktober 2021. Anmälningsperioden för institutionella investerare i Sverige och internationellt förväntas vara 20 oktober – 28 oktober 2021.
  • Första handelsdagen i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market förväntas bli den 29 oktober 2021 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) ”ROCKER”.
  • Ett prospekt som innehåller de fullständiga villkoren för Erbjudandet har idag publicerats på Rockers hemsida (https://corporate.rocker.com), Avanzas hemsida (www.avanza.se) och Nordnets hemsida (www.nordnet.se).

 

Hanna Neidenmark, VD, kommenterar:

”Vi bygger alltid våra produkter och tjänster utifrån de problem som vi vet att människor upplever. För oss innebär det att erbjuda lösningar som bygger på enkelhet, smarta funktioner och flexibilitet för kunden. Det som driver oss på Rocker är att skapa produkter och tjänster som löser vardagliga finansiella problem och som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Rocker erbjuder kunderna ett alltmer komplett och transparent alternativ till den traditionella banken som gör att fler och fler väljer att flytta sitt finansiella liv till Rocker.  Vi tillhandahåller enkla, konsumentvänliga produkter och tjänster som utvecklats med dagens moderna tekniklösningar. Vi har en bevisad affärsmodell med intäkter från flera olika källor såsom lån, krediter och betallösningar genom bra partnerskap. Våra produkter och tjänster är byggda för att snabbt kunna skalas ut i nya marknader. Ett exempel är vår plattformsoberoende version av Rocker Pay som lanserades den 4 oktober 2021. En checkout-tjänst som gör handel mellan privatpersoner trygg, säker och flexibel. Bara i Sverige omsatte secondhand-marknaden varor för motsvarande 240 miljarder kronor under 2020. Trots en positiv trend upplever många människor problem; kommer köparen dyka upp, är varan rätt prissatt och vågar jag betala i förskott? Med Rocker Pay löser vi de problemen. Ett annat exempel är vårt betalkort med integrerad fingeravtrycks-ID som nu testas skarpt inför kommande lansering. Kortet har många fördelar, där den främsta är att du som kund aldrig mer behöver komma ihåg pinkoder eller knappa på kortterminaler.”

 

Dennis Ahlsén, styrelseordförande, kommenterar:

”Bolaget består av ett mycket starkt team, från kundservice, marknad, IT, produktutveckling till ledningen, och flertalet anställda har jobbat inom fintech i 10-15 år. Med hjälp av Rockers plattform och tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen kan vi gå från idé till lansering av helt nya produkter och tjänster på bara några veckor. Några exempel är, enligt oss, ett av marknadens bästa betalkort, sparkonton samt vår cartech-tjänst Rocker Buddy. Rocker Buddy gör det lika enkelt och tryggt att köpa och sälja bil privat som det traditionellt varit via bilhandlare. Denna tjänst byggde och lanserade vi på fem veckor, ett bevis på hur dedikerat och målinriktat vi hela tiden arbetar. Rocker Buddy har på kort tid blivit en mycket uppskattad produkt bland våra kunder och vi är överraskade av tillväxten sedan lanseringen i maj 2021. Idag har vi en nyutvecklad betallösning som vi bedömer kommer förändra marknaden fundamentalt för köp och försäljning av begagnade bilar, båtar, m.m. under kommande år.”

 

Richard Sandenskog, styrelseledamot i Rocker och investeringsansvarig för venture på Schibsted, kommenterar:

”Schibsted har haft förmånen att bygga miljardbolag inom fintech tillsammans med Rockers grundare Jonas och Dennis tidigare, med bolaget Lendo. Vår succéresa tillsammans då lärde oss att det krävs laserfokus på slutkunden samt modern teknologi för att lösa de problem som finns i, och skapa möjligheter i hanteringen av, vardagliga finansiella tjänster. Schibsted, som var en av de första externa investerarna i Bolaget, ser långsiktigt på innehavet i Rocker, och deltar även i den här emissionen. Vi har också djupa samarbeten inom produktutveckling där till exempel Rockers plattform är en integrerad del av Blockets köpupplevelse som gör betalningar mellan privatpersoner helt friktionsfria. Vi ser fram emot att fortsätta driva samarbeten och innovation inom transaktioner tillsammans med Rocker.”

 

Christian Krüeger, styrelseledamot i Rocker och VD på LMK Venture Partners, kommenterar:

“LMK var med redan dag ett när Rocker tog in sina första pengar. Vi är enormt imponerade av hur grundarna och ledningen har byggt Sveriges mest spännande fintech-företag. Bara under det senaste året har Rocker lanserat ett flertal nya produkter som växer extremt fort. Det är också väldigt attraktivt att Bolaget har flera produkter och tillväxtstrategier som kan växa både parallellt och driva varandra.”

 

Om Rocker:

Rockers vision är att erbjuda marknadens bästa app för vardagliga finansiella tjänster och hållbara betalningar[3]. Bolaget bedriver verksamhet inom två affärsområden; Rocker You, där Rocker erbjuder finansiella tjänster på nätet och genom appen till privatpersoner avseende vardags­ekonomin, respektive Rocker Pay, där Rocker erbjuder betallösningar för den snabbväxande cirkulära ekonomin för begagnade varor som köps och säljs via marknadsplatser på nätet. Rocker har sedan starten 2016 byggt en modern tech-plattform och utmärkt sig genom att i hög takt utveckla innovativa och användarvänliga produkter och tjänster. Under 2020 tog Rocker beslutet att minska fokus på låneprodukter och tillhörande investeringar i marknadsföring till förmån för en accelererad utveckling av Bolagets finansiella onlinetjänster i mobilen med fokus på betal- och sparprodukter. I april 2021 lanserade Rocker en helt ny plattform och app innehållandes flera nya tjänster för att underlätta den finansiella vardagen för privatpersoner, såsom sparkonton samt smarta funktioner för att spara kvitton, dela kostnader och budgetera. I maj 2021 lanserade Bolaget Rocker Buddy, en tjänst som underlättar transaktioner mellan privatpersoner avseende bilar och andra kapitalvaror. Bolaget har även nyligen lanserat den nya produkten Rocker Pay som är nästa generationens checkout-tjänst för begagnathandel mellan privatpersoner oberoende av vilken marknadsplats de väljer att köpa och sälja begagnade varor genom. Bolaget avser att fortsätta fokusera på produktbreddning och nya innovativa tjänster bland annat inom försäkringar, bolån och lönekonton.

 

Prospekt och anmälan:

Bolaget har upprättat ett prospekt i samband med Erbjudandet som idag har godkänts av Finansinspektionen (”FI”) och publicerats av Bolaget på dess webbplats (https://corporate.rocker.com). Prospektet innehåller Erbjudandets fullständiga villkor och instruktioner och är också tillgängligt på Avanzas webbplats (www.avanza.se) och Nordnets webbplats (www.nordnet.se).

 

Prospektet har upprättats i enlighet med förordningen (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“). Prospektet har godkänts av FI, som är den svenska behöriga myndigheten. FI godkänner endast prospektet som uppfyller de standarder för fullständighet, begriplighet och konsekvens som föreskrivs i Prospektförordningen. Godkännandet ska inte betraktas som ett godkännande av Bolaget eller som ett godkännande av kvaliteten på de värdepapper som är föremål för prospektet och indikerar inte att FI garanterar att fakta i prospektet är korrekta eller fullständiga. Investerare bör göra sin egen bedömning av lämpligheten att investera i Bolagets värdepapper.

 

Preliminär tidsplan:

 

Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige

20 oktober – 27 oktober 2021

Anmälningsperiod för institutionella investerare

20 oktober – 28 oktober 2021

Första dag för handel i Rockers aktier   

29 oktober 2021

Likviddag

2 november 2021

 

 

Stabilisering:

I samband med Erbjudandet kommer Pareto att agera stabiliseringsmanager (”Stabilseringsmanagern”) och kan därmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk lag, komma att genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadsvärdet på en nivå över den som annars skulle råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på over-the-counter-marknaden eller på annat sätt, när som helst under perioden som börjar på första dag för handel i aktierna på Nasdaq First North Growth Market och som slutar senast 30 kalenderdagar därefter. Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringstransaktioner genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter slutet av stabiliseringsperioden kommer Stabiliseringsmanagern att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes eller inte, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes, samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringstransaktioner genomfördes.

 

Rådgivare:

Carnegie och Pareto är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners, Advokatfirman Vinge KB och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Erik Penser Bank AB (”Erik Penser”) är Bolagets certifierade rådgivare. Erik Penser kan kontaktas på  Certifiedadviser@penser.se eller +46 8 463 83 00.

 

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Neidenmark, VD, Rocker

Mob: +46 705 44 80 69

E-post: hanna.neidenmark@rocker.com

 

Frida Bexelius, CFO, Rocker

Mob: +46 706 82 12 79

E-post: frida.bexelius@rocker.com

 

Informationen lämnades för offentliggörande, genom kontaktpersonerna som anges ovan, 14:00 CEST den 19 oktober 2021.

 

Viktig information:

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Rocker i någon jurisdiktion, varken från Rocker eller från någon annan.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (“Securities Act“), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (“Prospektförordningen“) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättas i samband med Erbjudandet och Noteringen och granskats och godkännas av Finansinspektionen som är den svenska behöriga myndigheten under Prospektförordningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern“); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer“). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i värdepapper. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya värdepapper i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets värdepapper, vilken inte har verifierats av Joint Bookrunners. Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Joint Bookrunners är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

 

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

 

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör en del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden:

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som “anser”, “förväntar”, “förutser”, “avser”, “uppskattar”, “kommer”, “kan”, “förutsätter”, “bör” “skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

 

 

Information till distributörer:

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (“MiFID II“); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans “Produktstyrningskraven i MiFID II“) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapperna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“EU Målmarknadsbedömningen“). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets värdepapper lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana värdepapper är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (“UK MiFIR“), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana värdepapper till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (“UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen “ Målmarknadsbedömningen“). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets värdepapper kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets värdepapper inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets värdepapper endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

 

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets värdepapper.

 

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets värdepapper samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

 

[1 ] Exklusive Övertilldelningsoptionen.

[2] LMK äger aktier i Bolaget genom LMK Venture Partners Utveckling AB, LMK Forward AB och LMK Ventures AB. Åtagandet att teckna aktier i Erbjudandet görs genom LMK Forward AB.

[3]  Hållbara betalningar” avser betalningslösningar för begagnade varor.
Du kan även läsa pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleFlaggningsmeddelande om större innehav i Kindred Group plc
Next articlePlick väljer Rocker för säkra betalningar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here