SBB offentliggör avsikt att genomföra en företrädesemission av stamaktier av serie D om cirka 2,63 miljarder kronor

0
427
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

SBB offentliggör avsikt att genomföra en företrädesemission av stamaktier av serie D om cirka 2,63 miljarder kronor

Styrelsen för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”), meddelar idag sin avsikt att genomföra en företrädesemission av stamaktier av serie D om cirka 2,63 miljarder kronor till en teckningskurs om 16 kronor per stamaktie av serie D (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen sker i syfte att sänka bolagets skuldsättning och avses beslutas om under andra kvartalet 2023 med stöd av det bemyndigandet som är föreslaget att antas vid årsstämman den 28 april 2023. Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Arvid Svensson Invest AB och Lennart Schuss har ingått teckningsåtaganden om att teckna stamaktier av serie D i Företrädesemissionen uppgående till totalt cirka 430,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Styrelsen i SBB meddelar idag sin avsikt att genomföra en Företrädesemissionen av stamaktier av serie D om cirka 2,63 miljarder kronor vilken avses beslutas om under andra kvartalet 2023 med stöd av det bemyndigandet som är föreslaget att antas vid årsstämman den 28 april 2023.
  • I enlighet med SBB:s bolagsordning kommer samtliga aktieägare, oavsett innehavt aktieslag, ha företrädesrätt att teckna de nya stamaktierna av serie D i Företrädesemissionen i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att sänka bolagets skuldsättning.
  • Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Arvid Svensson Invest AB och Lennart Schuss har ingått teckningsåtaganden om att teckna stamaktier av serie D i Företrädesemissionen uppgående till totalt cirka 430,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen avses sättas till 16 kronor per stamaktie av serie D.
  • Övriga villkor för Företrädesemissionen kommer att offentliggöras efter att styrelsen har fattat beslut om att genomföra Företrädesemissionen, vilket kommer ske så snart styrelsen vet när prospekt kan förväntas publiceras.
  • Handel med teckningsrätter kommer äga rum på Nasdaq Stockholm i samband med Företrädesemissionen.

Teckningsåtaganden

Ilija Batljan, Sven-Olof Johansson, Arvid Svensson Invest AB och Lennart Schuss har ingått teckningsåtaganden om att teckna stamaktier av serie D i Företrädesemissionen uppgående till totalt cirka 430,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 16,3 procent av Företrädesemissionen.

Närmare information angående de parter som har ingått teckningsåtaganden kommer att finnas i det prospekt som offentliggörs innan teckningsperioden inleds.

Tidplan

Bolaget kommer meddela en detaljerad tidplan för genomförandet av Företrädesemissionen i samband med att styrelsen beslutar om Företrädesemissionen och dess slutliga villkor. Detta förväntas ske under andra kvartalet 2023.

Prospekt

Ett prospekt och anmälningssedel kommer tillgängliggöras innan teckningsperioden inleds på SBBs hemsida, www.sbbnorden.se.

”Den strategiska fokuseringen på att minska bolagets skuldsättning har fortsatt högsta prioritet. Som ett led i detta har styrelsen meddelat sin avsikt att genomföra en företrädesemission uppgående till 2,63 miljarder kronor med en teckningskurs på 16 kronor per stamaktie av serie D. Hela nettolikviden skall användas för att sänka bolagets skuldsättning.” säger Ilija Batljan, VD och grundare av SBB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 07:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i bolaget.

Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag.

De värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act“) och får inte, direkt eller indirekt, utnyttjas, erbjudas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras i eller till USA, förutom enligt ett tillgängligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i aktuell delstat eller annan jurisdiktion i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Framåtriktade uttalanden

Frågor som diskuteras i detta pressmeddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som “anser”, “uppskattar”, “förväntar”, “bedömer”, “väntar”, “antar”, “förutser”, “avser”, “kan”, “kommer”, “ska”, “bör”, “enligt uppskattning”, “är av uppfattningen”, “får”, “planerar”, “fortsätter”, “potentiell”, “beräknar”, “prognostiserar”, “såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på bolagets verksamhet och den marknad varpå bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleTvå månader kvar innan det krävs tillstånd för spelprogramvara
Next articleSamhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – mars 2023: Starkt förvaltningsresultat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here