Spiffbet kallar till extra bolagsstämma för beslut om kvittningsemission och företrädesemission

0
412  • Spiffbet avser att genomföra en kvittningsemission och en parallell företrädesemission
  • Kvittningsemissionen löser bolagets skuld- och räntebörda
  • Företrädesemissionen ger samtliga aktieägare möjlighet att till samma teckningskurs som i kvittningsemissionen tillföra bolaget kapital för fortsatta marknadssatsningar och potentiella förvärv
  • Bolaget bedömer fortsatt att break-even avseende EBITDA är möjlig under 2023

I syfte att lätta bolagets skuldbörda och förbättra bolagets kapitalstruktur kallar Spiffbet till extra bolagsstämma den 19 april. Bolagsstämman föreslås besluta om en kvittningsemission parallellt med en företrädesemission. Emissionerna förväntas sammantaget lätta bolagets skuld och räntebörda och ge bolaget förutsättningar för potentiella tilläggsförvärv, lanseringar på nya geografiska marknader samt eventuella strukturaffärer.

Spiffbet har från bolagets huvudägare A veces AB och Johan Styren lånat in totalt cirka 39,6 miljoner kronor som får kvittas mot nyemitterade aktier. Styrelsen bedömer att det är i bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra den föreslagna kvittningsemissionen. Kvittningsemissionen löser bolagets stora skuldbörda som byggts upp i takt med att bolaget behövt finansiera löpande negativt kassaflöde och tar även bort bördan av framtida höga räntekostnader, vilka minskas med sammanlagt cirka 4,7 MSEK på årsbasis. De kvittningsberättigade långivarna, A veces AB och Johan Styren, har överenskommit med bolaget att avstå upparbetad ränta. Samtidigt har Spiffbet överenskommit med A veces AB om en kreditram på maximalt 3 miljoner kronor som löper till den 31 januari 2024. Spiffbet har hittills inte nyttjat denna kreditram.

Företrädesemissionen, vilken är villkorad av att stämman dessförinnan fattat beslut om kvittningsemissionen till ovannämnda långivare, ger samtliga aktieägare möjlighet att investera i Spiffbet till samma teckningskurs som den mot vilken kvittning sker i kvittningsemissionen. Företrädesemissionen kan, under förutsättning att tillräckligt intresse finns, ge bolaget ett bra tillskott av kapital för att expandera verksamheten.

Teckningskursen för de nyemitterade aktierna ska i såväl kvittningsemissionen som företrädesemissionen motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Growth Market under en period om 20 handelsdagar fram till dagen före stämman, med en rabatt om 10 procent, dock lägst kvotvärdet (2,5 öre) och högst 7 öre. Den maximala sammanlagda utspädningseffekten för aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen är cirka 83,5 procent. Efter kvittningsemissionen kommer A veces AB att äga ca 74,4 procent av aktierna och rösterna i Spiffbet. Vid en fulltecknad företrädesemission kommer A veces AB att äga maximalt ca 62,2 procent av aktierna och rösterna. A veces AB har sökt och av Aktiemarknadsnämnden beviljats dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier i enlighet med beslutet. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som A veces AB kan få till följd av aktieteckningen, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av A veces AB.

Spiffbet har under 2022 arbetat intensivt för att nå break-even avseende EBITDA. Stora besparingsåtgärder och ett flertal aktiviteter för att öka lönsamheten har genomförts och fortsatta effektiviseringar pågår. Bolaget nådde inte ända fram under 2022, men inledningen av 2023 visar att break-even är möjligt under 2023, vilket skulle ge en bra grund för framtida tillväxt och en hållbart lönsam verksamhet.

VD, Henrik Svensson, kommenterar:

2022 präglades av konsolidering och effektivisering. Vi har vidtagit en mängd åtgärder för att nå lönsamhet. Vi har mer än halverat antalet anställda, effektiviserat våra processer samt avvecklat ett flertal varumärken med vikande lönsamhet. Tyvärr har vi haft motvind i form av förändrade regelverkstillämpningar som påverkat oss och våra partners, vilket har gjort delar av vår affär omöjlig. Vi har kompenserat för bortfallet genom att satsa på andra marknader och genomfört stora besparingar, vilket vi nu börjar se effekterna av. Vidare gläds jag åt det fortsatta stora förtroende som våra huvudägare har för bolaget och att de är beredda att konvertera fordringarna till eget kapital. Emissionerna ger oss goda förutsättningar att fortsätta vässa verksamheten. Vi ser också att förvärv kan ge oss en bättre bas att stå på och en snabbare väg till att nå lönsamhet. Allt sammantaget är jag optimistisk inför 2023.För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Denna information är sådan som Spiffbet AB är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2023 08:15 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino samt spelproduktion och företagstjänster. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleStyrelse och ledning i CTEK har givits möjlighet att sälja teckningsrätter för att finansiera teckning av aktier i Bolagets företrädesemission
Next article”Här finns alltid utrymme för utveckling” — fredagsporträttet med Sofia Carlsson

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here