Starbreeze offentliggör tilläggsprospekt

0
369Starbreeze AB (publ) (”Starbreeze” eller ”Bolaget”) offentliggör tilläggsprospekt avseende den pågående företrädesemissionen.

Starbreeze har idag, den 16 juni 2023, offentliggjort ett tillägg till prospektet som offentliggjordes den 26 maj 2023 avseende den pågående företrädesemissionen. Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Starbreeze den 11 juni 2023 offentliggjorde att PAYDAY 3 kommer att släppas den 21 september samt den 12 juni 2023 offentliggjorde att Bolagets styrelse beslutat att förlänga teckningsperioden i företrädesemissionen till och med den 20 juni 2023.

Tilläggsprospektet, som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen, är en del av, och ska läsas tillsammans med, prospektet. Prospektet och tilläggsprospektet finns tillgängliga på Starbreeze webbplats (www.starbreeze.com) samt Carnegies webbplats för prospekt (www.carnegie.se).

Aktieägare och andra investerare som innan tilläggsprospektet offentliggjordes redan har tecknat, eller anmält sig för teckning av, aktier i Starbreeze har rätt att återkalla sin teckning eller anmälan inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. fram till och med den 20 juni 2023. Teckning och anmälan som inte återkallas inom angiven tid kommer att förbli bindande och de som önskar kvarstå vid sin teckning, eller anmälan om teckning, av aktier behöver inte vidta några åtgärder. Närmare instruktioner för att återkalla genomförd teckning eller anmälan finns i tilläggsprospektet.

Anmälningssedlar för teckning av aktier med respektive utan stöd av teckningsrätter kan erhållas från Starbreeze och Carnegies webbplatser.

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är finansiell rådgivare och Sole Global Coordinator och Bookrunner, Lazard är finansiell rådgivare, och Mannheimer Swartling Advokatbyrå är legal rådgivare till Starbreeze i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Tobias Sjögren, CEO
Tel: +46 (0)8–209 229, email: ir@starbreeze.com

Mats Juhl, CFO
Tel: +46 (0)8-209 229, email: ir@starbreeze.com

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök www.starbreeze.com.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Erbjudande om att delta i Starbreeze företrädesemission lämnas endast genom det prospekt som Starbreeze publicerade den 26 maj 2023 samt genom det tilläggsprospekt som Starbreeze publicerade den 16 juni 2023. Prospektet och tilläggsprospektet, som har godkänts av Finansinspektionen, finns tillgängliga på Starbreeze hemsida, www.starbreeze.com. Finansinspektionens godkännande av prospektet och tilläggsprospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av de värdepapper som erbjuds eller tas upp till handel på en reglerad marknad. Investerare uppmanas att läsa prospektet och tilläggsprospektet innan ett investeringsbeslut fattas för att fullt ut förstå de potentiella risker som är förenade med ett beslut att investera i värdepapperna (se avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet). När investerare fattar ett investeringsbeslut måste de förlita sig på sin egen bedömning av Starbreeze och erbjudandet enligt prospektet och tilläggsprospektet, inklusive föreliggande sakförhållanden och risker. Inför ett investeringsbeslut bör investerare anlita egna professionella rådgivare samt noga utvärdera och överväga investeringsbeslutet. Investerare får endast förlita sig på informationen i prospektet samt tilläggsprospektet.

Detta pressmeddelande är inte avsett för, och får inte, direkt eller indirekt, publiceras, distribueras eller spridas till Australien, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”) eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk, dansk, finsk eller norsk rätt. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning

Inga värdepapper som hänvisas till i pressmeddelandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Samtliga erbjudanden eller försäljningar av värdepapper i samband med en företrädesemission i Bolaget kommer, med vissa undantag, att genomföras utanför USA med tillämpning av, och i enlighet med, Regulation S enligt Securities Act. Inget erbjudande till allmänheten kommer att lämnas i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige, Danmark, Finland och Norge. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolaget aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Se aktuell börskurs för Starbreeze aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleEinar Mattsson bygger framtiden med kvalitet och omtanke
Next articleNya föreskrifter för avgifter för tillsyn, gäller från 1 juli

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here