Uppföljande kartläggning av licenshavarnas informationsansvar

0
292

Spelinspektionen har under hösten 2020 genomfört en kartläggning av samtliga webbplatser, som vid tidpunkten för kartläggningen omfattades av en licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning. Kartläggningen har fokuserat på licenshavarnas genomförande av informationsansvaret och på länkningen till Spelpaus.se. Arbetet är en uppföljning av den kartläggning Spelinspektionen genomförde under 2019 och som kommunicerades till licenshavarna i april 2020.

Som tidigare påpekats är det licenshavarnas ansvar att hålla sig uppdaterade gällande vilka krav som ställs i regleringen på området. De brister som uppmärksammats i denna kartläggning kan komma att leda till ingripanden av myndigheten och myndigheten kommer även löpande att kontrollera att och hur kraven följs. Tillämpliga regler om informationsansvaret och vilken information som licenshavaren ska lämna på sin webbplats finns i Spellagen (2018:1138), Spelförordningen (2018:1475), Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om spelansvar (LIFS 2018:2)  samt Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kommersiellt onlinespel och vadhållning (LIFS 2018:5). Spelinspektionen har även i informationsskrivelsen ”Förtydligande angående licenshavarnas informationsansvar” dnr 19Si710 uttalat sig om innehållet i informationsansvaret.

Vissa förbättringar har skett sedan den förra granskningen, men ytterligare förbättringar behöver göras

Till skillnad från föregående kartläggning hade de flesta av de granskade webbplatserna nu spelansvarsloggor synliga i utloggat läge och en tillräcklig hänvisning till en oberoende hjälplinje. Spelinspektionen anser att uppfyllandet av dessa krav är av stor vikt för konsumentskyddet. Spelinspektionen vill understryka att samtliga webbplatser som omfattas av en licens för kommersiellt online och vadhållning ska uppfylla nämnda krav.

På många webbplatser saknas tillräcklig information om licenshavaren, exempelvis är det flera licenshavare som inte har telefonnummer och e-postadress utskrivet. På flera webbplatser saknas även information om licenstid (7 § 1 och 2 LIFS 2018:5). Många webbplatser saknar information om att Spelinspektionen är både licens- och tillsynsmyndighet (7 § 5 LIFS 2018:5).

När det gäller risker med spel kan Spelinspektionen konstatera att det fortsatt finns stora brister. Som tidigare påtalats ska, för att kraven ska anses uppfyllda, information om konkreta risker finnas med konkreta exempel på vilka negativa konsekvenser spel om pengar kan få för en individ.

Det finns även fortsatta brister gällande länkningen till spelpaus.se. Samtliga licenshavare ombeds använda följande länk: https://www.spelpaus.se/?scos=true

Fortsatt tillsyn

Spelinspektionen anser att det inte finns några ytterligare oklarheter när det gäller kraven rörande licenshavarnas informationsansvar och länkningen till spelpaus.se. De brister som nu uppmärksammats och även framtida brister kan komma att bli föremål för tillsyn och ingripanden enligt spellagen.

Relaterade dokument

Läs mer hos Spelinspektionen.se >

Previous articleInbjudan till presentation av Acrouds bokslutskommuniké 2020
Next articleInställt seminarium

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here