Acroud publicerar delårsrapport jul-sept 2023: Stärkt balansräkning, minskad skuld och förbättrat kassaflöde

0
161
Finansella höjdpunkter – Tredje kvartalet 2023

 • Intäkterna uppgick till 9 868 kEUR (6 683), vilket motsvarar en tillväxt om 48% och en organisk omsättningstillväxt om -16.5%.
 • Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick 1 175 (1 496) tusen EUR, en minskning med 21% jämfört med året innan. EBITDA uppgick till 945 (1 496) tusen EUR, en minskning med 37% jämfört med året innan.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 874 (-589) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -753 (-188) tusen EUR.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.012 (-0.005) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0.005 (-0.001) EUR.
 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till 72 270 (33 792) en ökning med 114%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 875 (1 082) tusen EUR.

 

Finansella höjdpunkter – första nio månaderna 2023

 • Intäkterna uppgick till toppnotering 29 449 kEUR (20 886), vilket motsvarar en tillväxt om 41% och en organisk omsättningstillväxt om -21.7%.
 • Justerad EBITDA (före jämförelsestörande poster) uppgick 4 930 (5 080) tusen EUR, en minskning med 3% jämfört med året innan. EBITDA uppgick till 3 647 (5 547) tusen EUR, en minskning med 34% jämfört med året innan.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -23 199 (1 843) tusen EUR. Justerat resultat efter skatt (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) uppgick till -1 865 (951) tusen EUR. Jämförelsestörande poster inkluderar en nedskrivning på 20 miljoner Euro.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0.161 (0.014) EUR. Justerat resultat per aktie (före jämförelsestörande poster och valutaeffekter) var -0.013 (0.007) EUR.
 • New Depositing Customers (NDC) uppgick till toppnotering 282 294 (102 464), en ökning med 176%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 550 (4 057) tusen EUR.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Den 13 juli 2023 har Acroud AB kommit överens om att sälja och överlåta 9 aktier motsvarande 9 % av alla emitterade och utestående aktier i Acroud Media Ltd. till RIAE Media Ltd.

  Köpeskillingen för aktierna är 1,1 miljoner EUR som betalas kontant senast den 30 november 2023.  Aktierna överfördes från Acroud AB till RIAE Media Ltd den 1 augusti 2023. Samma dag gjorde Acroud AB en ändring i aktieägaravtalet så att säljoptionen i det ursprungliga aktieägaravtalet kommer att tas bort från och med den 1 augusti 2023.

 • Den 3 augusti 2023 ingick Acroud AB (Acroud) avtal med PMG Group A/S, SMD Group Ltd och Double Down Media Ltd som säljare avseende Acrouds tidigare förvärv av Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd för att reglera 4 miljoner euro av den totala earn-out-betalningen om 9 miljoner euro genom en kontantbetalning om 2,25 miljoner euro samt en skuldsättnings-till-egenkapital-omvandling om 1,75 miljoner euro, betald genom en riktad kvittningsemission av aktier i Acroud.

  Samma dag utfärdade Acroud löftesbrev till säljarna avseende den återstående skulden om 5 miljoner euro. Acroud ger säljarna rätt att köpa och säljarna ger Acroud rätt att sälja 40% av det totala antalet aktier i Voonix ApS, Matching Visions Ltd och Traffic Grid Ltd med betalning genom kvittning mot löftesbrev. Säljarna kan utnyttja köprätten och Acroud kan utnyttja säljrätten endast efter att Acroud har återlöst sitt utestående obligationslån 2022/2025 i sin helhet.

 • Den 3 augusti 2023, Styrelsen för Acroud har i enlighet med det Skriftliga Förfarandet beslutat att genomföra en riktad nyemission av 36 241 424 aktier för ett sammanlagt belopp om cirka 71,6 SEK miljoner.
 • Teckning av aktier i riktad Nyemissionen sker mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning enligt vad som anges närmare nedan:
 1. 11 139 240 aktier har emitterats till Trottholmen AB och Strategic Investment A/S mot kontant betalning om totalt 22 SEK miljoner
 2. 10 284 594 aktier har emitterats till PMG Group A/S, SMD Group Ltd och Double Down Media LTD mot betalning genom kvittning av fordringar på tilläggsköpeskillingar om totalt 1 750 000 EUR enligt ett aktieöverlåtelseavtal ingånget mellan Acroud och tecknarna.
 3. 2 159 363 aktier har emitterats till Trottholmen AB mot betalning genom kvittning av ett aktieägarlån om cirka 4,3 SEK miljoner.
 4. 12 658 227 aktier har emitterats till Trottholmen AB och Strategic Investment A/S mot betalning med apportegendom bestående av Obligationer om totalt 25 SEK miljoner.
 • Den 28 september 2023 meddelade Acroud att Tricia Vella avgick som ekonomichef.

Finansiella höjdpunkter efter kvartalet

 

Den 24 oktober 2023, Acroud meddelar att Andrzej Mieszkowicz har utsetts till koncern-CFO med verkan från den 1 november 2023 och kommer att ingå i koncernledningen.

 

Andrzej Mieszkowicz har gedigen erfarenhet av att leda finansavdelningar inom teknologi- och högtillväxtföretag. De senaste sex åren har han arbetat för företag inom iGaming-branschen, såsom Cherry AB Group, The Mill Adventure och nyligen som CFO för det börsnoterade Lady Luck Games. Andrzej har en magisterexamen i internationell affärs-verksamhet från Ekonomiska universitetet i Prag, är en kvalificerad ACCA-medlem och har en auktoriserad CPA-titel.

 

VD-ord: Stärkt balansräkning, minskad skuld och förbättrat kassaflöde
 

Kvartal 3 har varit en utmanande period med många förändringar inom organisationen som har haft sin påverkan. Under kvartalet har vår grupp levererat:
 

 • 9,9 miljoner euro i intäkter, vilket motsvarar en tillväxt på 48% jämfört med föregående år,
   
 • 1,2 miljoner euro i EBITDA (exklusive engångsposter), vilket motsvarar en minskning på 21% jämfört med föregående år, och
   
 • 72 270 nya insättande kunder (NDCs) till våra partners, vilket motsvarar en tillväxt på 114% jämfört med föregående år.

Resultaten för kvartal 3 är en besvikelse, men det var förväntat. Våra resultat påverkas också av sportresultat, som hade en stor negativ inverkan i september där många favoriter vann. Med det sagt så visar de underliggande nyckeltalen fortsatt styrka.
 

De stora förändringarna vi har gjort i företaget har nu satt sig under kvartal 3. Till skillnad från årstiderna är Acroud nu på väg mot ljusare tider i årets sista kvartal. Ett gott resultat i oktober stämmer överens med vad vi kommunicerade i den senaste rapporten. Det vill säga, vårt arbete kommer att börja bära frukt i kvartal 4.
 

Tack vare det hårda, förberedande arbetet under kvartal 2 har vi nu kunnat avsluta dessa transaktioner under kvartalet, vilket har lett till att Acroud minskat sitt obligationslån med
25 miljoner SEK, eventuella överväganden minskade från 25,8 miljoner EUR till 3,7 miljoner EUR och skulder till aktieägare reducerade till noll jämfört med förra kvartalet. Vi har också minskat det kortfristiga kassautflödet från drygt 6,8 miljoner EUR till 600 tusen EUR.
 

Vi har också genomfört ytterligare kostnadsbesparingar. Denna gång på koncernnivå, där vi nu fokuserat på att effektivisera vår ekonomifunktion för att förbättra kostnadskontrollen inom de olika verksamhetsområdena.

Efter kvartalets slut har Tricia, vår CFO, beslutat att gå vidare i sin karriär. Jag tackar henne för hennes insatser, men jag är mycket glad över att välkomna Andrzej till Acroud som koncernens nya CFO.

 

Andrzej Mieszkowicz har omfattande erfarenhet av att leda ekonomiavdelningar inom teknik- och tillväxt-företag. De senaste sex åren har han arbetat för företag inom iGaming-industrin, såsom Cherry AB Group, The Mill Adventure och nyligen som CFO för det börsnoterade Lady Luck Games. Andrzej har en masterexamen i internationell ekonomi från Ekonomiska universitetet i Prag, är en kvalificerad ACCA-medlem och har en auktoriserad CPA-titel. Jag är övertygad om att han kommer att bidra positivt till både företagets kultur men också vår struktur och framåtanda.
 

Vi består nu av en grupp företag där all personal har både passionen och tydliga incitament för att framgångsrikt driva sina respektive företag och bidra till Acrouds förbättrade lönsamhet och ökat aktieägarvärde.

 

Join the Ride!

Robert Andersson, Malta, 9 november 2023

Acrouds VD Robert Andersson och CFO Andrzej Mieszkowicz presenterar rapporten, som följs av en frågestund kl. 10:00. Presentationen kommer att hållas på engelska och går att följa på www.acroud.com eller via https://ir.financialhearings.com/acroud-q3-report-2023.

För att ta del av presentationen via telefon, ring något av följande nummer:

Sverige: +46 8 525 07003

Storbritannien: +44 20 7043 5048

USA:  +1 (774) 450-9900

 

Infoga Conference ID 5002623#

Webbsändningen och presentationen är tillgängliga för att se och lyssna på begäran efter webbsändningen på www.acroud.com eller via Quartr appen.

Ansvariga parter

Denna information utgör insiderinformation som Acroud AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges av Acroud AB:s (publ) nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

 

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+356 9911 2090

 

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-post:  info@acroud.com

Hemsida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från och med augusti (Delårsrapport för det andra kvartalet 2021) har Acroud bytt rapporterings- och bolagsspråk till engelska. Detta innebär att kvartalsrapporter och tillhörande pressmeddelanden kommer dock även i fortsättningen att publiceras på både engelska och svenska, den engelska versionen har emellertid företräde framför den svenska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande utmanare inom iGaming Affiliation och B2B SaaS-lösningar. Utöver sin grundläggande affiliateverksamhet, som omfattar jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i flera vertikaler, utvecklar och erbjuder Acroud SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliateindustrin. Bolaget tillhandahåller också streamingtjänster. Efter ett antal förvärv har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.
 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSpelbolag med svensk licens omsatte 6,7 miljarder kronor under det tredje kvartalet
Next articleSpiffbet tar över Helmicasino.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here