Förändring av antalet aktier och röster

0
1344
Det teckningsoptionsprogram för koncernledning, divisionschefer, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid bolagsstämman den 6 maj 2015 (Teckningsoptionsprogram 2015/2019) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat med totalt 654 750 aktier av serie B och lika många röster genom utnyttjande av teckningsoptioner för nya aktier i Hexagon AB.
Per den 29 november 2019 finns sammanlagt 366 507 182 aktier i bolaget, varav 15 750 000 av serie A med tio röster vardera och 350 757 182 av serie B med en röst vardera.
Det totala antalet röster i Hexagon
Santander lån