Delårsrapport Q4: Ytterligare kraftfulla åtgärder har initierats för att förbättra lönsamhet och kassaflöde – successiv upprampning i leveranser av elbilsladdare till General Motors

0
605
Oktober – december 2022

• Nettoomsättningen uppgick till 257 MSEK (258). Organiskt minskade omsättningen med 10%.

• Andelen EVSE-produkter av nettoomsättningen ökade till 30% (19).

• Justerad EBITA minskade till 13 MSEK (21), motsvarande en marginal om 5,0% (8,1).

• Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare om 350 MSEK. Nyemissionen är sin helhet garanterad av huvudägaren Investmentaktiebolaget Latour.

” Som nytillträdd tillförordnad VD är jag naturligtvis inte nöjd med fjärde kvartalets finansiella utveckling. Vi har gått in i en ny fas med en försvagad privatkonsumtion och en svagare byggkonjunktur. Samtidigt har samarbetet med General Motors (GM) inneburit en kraftigt ökad och inte förutsedd resursinsats på utvecklingssidan. Vårt fokus är nu att återskapa förutsättningar för att nå en ordentligt förbättrad lönsamhet genom att sänka vår kostnadsmassa och kapitalbindning rejält framöver. Glädjande är att våra bruttomarginaler är stabila på det sedan tidigare befintliga produktutbudet även om den kraftigt förändrade produktmixen innebär en negativ påverkan på koncernens bruttomarginal framöver.”, säger Ola Carlsson tf VD och koncernchef för CTEK.

För att öka vår finansiella flexibilitet och tillvarata en betydande potential – inte minst inom EVSE-området utan att tappa tempo – har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om 350 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga ägare. Nyemissionen är villkorad av en extra bolagsstämma som kommer att hållas den 3 mars, och är i sin helhet garanterad av Investmentaktiebolaget Latour.  

”Leveranserna av basvarianten av ”Ultium Chargers” till GM har löpt enligt plan under kvartalet. Både GM och slutkundsledet är nöjda med produkten som successivt innebär allt större volymer. Dock har den tidigare mycket besvärliga situationen i försörjningskedjan lett till byte av komponenter och mycket kraftiga kostnadsökningar som resulterat i en svag produktmarginal. Vi arbetar nu för att kraftigt reducera produktkostnaden, och därmed förbättra vår lönsamhet. Trots de kraftfulla besparingsåtgärderna har styrelsen gjort bedömningen att vi behöver stärka upp vår balansräkning genom en nyemission”, säger Ola Carlsson tf VD och koncernchef för CTEK.

Trots att CTEK redan ser effekter av de vidtagna åtgärderna kommer dock en väsentligt förändrad produktmix medföra att bruttomarginalen minskar i storleksordningen 10 procentenheter under det första kvartalet jämfört med helåret 2022. Det leder i sin tur till att CTEK bedömer att justerad EBITA-marginal under det första kvartalet 2023 kommer att bli lägre än under det fjärde kvartalet 2022. CTEK ser dock en gradvis förbättring under året med en bedömd tvåsiffrig justerad EBITA-marginal under det fjärde kvartalet. Vidare bedöms EVSE-försäljningen svara för omkring hälften av koncernens nettoomsättning under helåret 2023, samtidigt som ett reducerat rörelsekapitalbehov ska leda till ett positivt kassaflöde för helåret 2023.

Idag, den 8 februari klockan 09:00 håller CTEK en audiocast på engelska. CTEK representeras av tf CEO Ola Carlsson och CFO Thom Mathisen, som presenterar bokslutskommunikén samt svarar på frågor. För att deltaga eller ytterligare information –https://financialhearings.com/event/44125

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som CTEK AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2023 kl 07:30 CET.För mer information vänligen kontakta:

Niklas Alm, Investor Relations, +46 708 24 40 88, niklas.alm@ctek.com

Om CTEK

CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, huvudsakligen för fordon.

Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-laddare till laddningslösningar för elfordon. Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddningsoperatörer, fastighetsägare och andra organisationer för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur.

CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att leva efter branschledande ESG-standarder.

CTEKs aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap och handlas med tickern CTEK.

För mer information, besök även www.ctekgroup.com

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleCTEK justerar ett av dess finansiella mål
Next articleViaplay sets US and Canada direct-to-consumer launch dates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here