Förvaltnings-, kommunallagen och tryckfrihetsförordningen

0
938

InsightAcademy_logo

Anmäl dig idag!

ATT ARBETA I OFFENTLIG FÖRVALTNING – REGLER OCH PRAXIS!

OBS! Kursen är tyvärr inställd. Nya datum publiceras framöver.

Arbetar du som offentlig tjänsteperson vars dagliga arbete påverkas mycket av förvaltningslagen, kommunallagen och tryckfrihetsförordningens andra kapitel? Då är detta kursen för dig! Vår expert inom området Jan Turvall kommer under två dagar att gå igenom alla viktiga delar inom dessa tre lagar.

Under kursen får du bland annat ta del av en mängd övningsexempel så som vad är en minnesanteckning, när är en handling inkommen och när är en handling upprättad? Vidare tas laglighetsprövning upp, av vem, vad kan prövas, vilka instanser och när? Vi diskuterar även muntlig handläggning, partsinsyn, kommunikation och mycket mer!

Jan Turvall är en av Sveriges främsta experter och utbildare inom det förvaltningsrättsliga området. Han är en engagerad och omtyckt föreläsare som till vardags arbetar på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet. Jan har även bedrivit forskning främst om det statliga kommittéväsendets roll i den svenska beslutsprocessen.

Missa inte denna chans att fördjupa dig i förvaltningslagen, kommunallagen och tryckfrihetsförordningens andra kapitel. Anmäl dig redan idag!

Varmt välkommen!
Christine Angerman
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 662 61
christine.angerman@insigtevents.se

KURSLEDARE

Jan Turvall är en av Sveriges främsta experter och utbildare inom det förvaltningsrättsliga området. Han är en engagerad och omtyckt föreläsare som till vardags arbetar på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet. Jan har även bedrivit forskning främst om det statliga kommittéväsendets roll i den svenska beslutsprocessen.

KURSEN VÄNDER SIG TILL

Offentliga tjänstepersoner vars dagliga arbete påverkas mycket av förvaltningslagen, kommunallagen och tryckfrihetsförordningens andra kapitel t.ex. handläggare, förvaltnings-, nämnd- och kommunsekreterare, administratörer och registratorer. Även chefer och verksamhetsansvariga som vill uppdatera sina kunskaper inom dessa tre lagar.

PROGRAM

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

Efter kursen ska deltagarna vara väl förtrogna med främst Tryckfrihetsförordningens andra kapitel: Allmänna handlingars offentlighet och dess koppling till Offentlighets- och sekretesslagen och rättspraxis inom området. De senaste förändringarna i lagstiftningen liksom förslag och tankar om framtida förändringar kommer särskilt att belysas. Dagen kommer att innehålla regelgenomgång men också ett stort antal praktiska övningsexempel som:

• Vad är en handling
• Vilka handlingar är allmänna
• Vad är en minnesanteckning
• När är en handling inkommen
• När är en handling upprättad
• Vilka allmänna handlingar är offentliga
• Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar
• Vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda
• Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar
• Vad innebär det att registrera allmänna handlingar

KOMMUNALLAGEN

Kommunallagen lägger den lagliga grunden för vårt lokala självstyre och reglerar hur landsting, kommuner och regioner ska fungera. Den nya lagen som gäller sedan 1 januari 2018 ersatte den dåvarande från 1991. Avsikten är att bättre spegla verkligheten i och med den digitala utvecklingen, samt ökad samverkan med privata entreprenörer och valfrihetssystem på många områden. Efter kursen ska deltagarna vara väl förtrogna med kommunallagens regler om:

• Kommunal organisation – fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc.
• Kommunala befogenheter – allmänna befogenheter, särskilda befogenheter etc.
• De förtroendevalda – rösträtt, valbar, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc.
• Fullmäktige – uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
• Ekonomi – budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc.
• Laglighetsprövning – av vem, vad kan prövas, vilka instanser, när?

FÖRVALTNINGSLAGEN

Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsärenden ska handläggas i våra myndigheter och berör alla offentligt anställda. Den nya förvaltningslagen trädde i kraft den 1 juli 2018 och den nya lagtexten ställer ökade krav på effektivitet i förvaltningsprocessen. Möjligheterna till snabbare ärendehantering med modern elektronisk kommunikation betonas och regelverket byggs ut för att värna rättssäkerheten och ytterligare lägga fokus på ledorden: Legalitet, Objektivitet och Proportionalitet.

Efter kursen ska deltagarna vara väl förtrogna med förvaltningslagens regler om:

• Serviceskyldighet
• Samverkan
• Partsinsyn
• Tolkning och översättning
• Ombud och biträde
• Jäv
• Beredning av ärenden
• Muntlig handläggning
• Kommunikation
• Remiss
• Beslutsfattande
• Dokumentation av beslut
• Motivering av beslut
• Underrättelse om beslut
• Omprövning av beslut och överklagande

HÅLLTIDER

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:00 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

HÄMTA BROSCHYR


ANMÄLAN

PRIS

Boka t.o.m. 31 oktober: 8.990 kr
Boka fr.o.m. 1 november: 9.990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

Mycket att vinna på att ta hem kursen till ditt företag!

Utbildningens innehåll anpassas efter era behov och hur ni arbetar idag. Att genomföra utbildningen tillsammans med era medarbetare skapar gruppkänsla. Ni bestämmer själva tid och plats för kursen och sparar utgifter för resa och hotell samt får grupprabatt.

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Christine Angerman
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

The post Förvaltnings-, kommunallagen och tryckfrihetsförordningen appeared first on Insight Events Sweden AB.