Kommuniké från extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

0
607En extra bolagstämma i Blick Global Group AB (publ) hölls den 4 augusti 2023 på bolagets kontor i Stockholm.

Följande beslut fattades av stämman

Godkännande av inkråmsöverlåtelse avseende tillgångar i dotterbolaget Wiget Group AB (närståendetransaktion)

Stämman godkände överlåtelse avseende tillgångar i dotterbolaget Wiget Group AB (”Wiget”) som bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 17 juli 2023. Transaktionen utgör, mot bakgrund av partskonstellationen och transaktionens värde, en sådan närståendetransaktion som enligt 16 a kap. aktiebolagslagen ska underställas bolagsstämman i moderbolaget för godkännande.

Bolaget och bolagets dotterbolag Wiget ingick den 17 juli 2023 avtal om försäljning av tillgångar i Wiget. Transaktionen var villkorad av bolagsstämmans godkännande enligt 16 a kap. aktiebolagslagen. Inkråmet består av (i) all källkod m.m. i Wigets marknadsföringsplattform och tillhörande mjukvarukomponenter, domännamn, varumärken, licenser och andra materiella rättigheter; (ii) alla Wigets kundkonton; samt (iii) Alla anställda och konsulter i Wiget. Köpeskillingen uppgår till 1 000 000 SEK. Köpeskillingen kommer användas för betalning av bolagets skulder.

Köpare är Wi Get Media AB som kontrolleras av bolagets styrelseledamot Soheil Amorpour.  Köparen anses mot denna bakgrund vara närstående till bolaget enligt 16 a kap. 3 § aktiebolagslagen. Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor och styrelsen bedömer att de kommersiella villkoren för transaktionen är marknadsmässiga.

Anledningen till försäljningen är att de tillgångar som säljs inte inbringar ett positivt resultat till bolaget. Bolaget behåller den lönsamma prestationsbaserade verksamheten som står för vinsten som genereras inom Wiget idag.

Godkännande av överlåtelse av aktier i dotterbolaget Oregon Main Interactive AB

Stämman godkände överlåtelse av samtliga aktier i bolagets dotterbolag Oregon Main Interactive AB (”OMI”) som bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 17 juli 2023. Transaktionen utgör, mot bakgrund av partskonstellationen och transaktionens värde, en sådan närståendetransaktion som enligt 16 kap. aktiebolagslagen (de s k Leo-reglerna) ska underställas bolagsstämman i bolaget för godkännande.

Bolaget ingick den 17 juli 2023 ett överlåtelseavtal avseende försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget OMI till ett André Orefjärd (anställd i koncernen), Christian Rajter och Özkan Ego, antingen privat och/eller genom bolag. Köparna är samma parter som sålde OMI till Blick under 2021. Transaktionen var villkorad av bolagsstämmans godkännande enligt 16 kap. aktiebolagslagen.

Köpeskillingen uppgår till 1 SEK och erläggs genom kontant betalning. Genom överlåtelseavtalet avstår köparna från samtliga anspråk på tilläggsköpeskilling med anledning av försäljningen av OMI till Blick under 2021, uppgående till 3 875 000 SEK som skulle ha erlagts med nya aktier och motsvarat en utspädning om cirka 25 procent för bolagets aktieägare. Som ett led i transaktionen åtar sig Blick att betala befintliga skulder i OMI om 250 556 SEK senast den 31 oktober 2023. Vidare ska eventuella fordringar som Blick kan ha på OMI omvandlas till ovillkorade aktieägartillskott utan återbetalningsskyldighet för OMI.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor och styrelsen bedömer att de kommersiella villkoren för transaktionen är marknadsmässiga.

Styrelsen anser att OMI med nuvarande verksamhet inte kommer att uppnå positivt rörelseresultat under överskådlig framtid. Mot bakgrund av detta och den utspädningseffekt som en utbetalning av tilläggsköpeskilling enligt ovan skulle medföra bedömer styrelsen att det inte är i aktieägarnas bästa intresse att behålla OMI.

Det noterades att alla beslut var enhälliga och att aktier och röster som innehas direkt eller indirekt av Soheil Amorpour inte beaktats.

För ytterligare information kontakta:

Rickard Wikström, Styrelseordförande Blick Global Group AB (publ)

rv@internetvikings.com

Blick Global Group AB (publ)

Roslagsgatan 26A,

113 55 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattas av två helägda dotterbolag, OMI Gaming och Wiget Group. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSpiffbet avyttrar spelutvecklingsverksamheten
Next articleFörsäkringsbolaget If i beredskap för regnovädret Hans

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here