Komplettering: Offentliggörande av utfall i företrädesemission

0
369MAR etikett föll bort

Blick Global Group AB (“Blick” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som offentliggjordes den 3 januari 2023 (“Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till cirka 61,5 procent varav cirka 23,7 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter och cirka 37,9 procent tecknades av emissionsgaranter. Blick tillförs därmed 15 303 672 kronor före emissionskostnader.

Utfall

Teckningsperioden för Företrädesemissionen avslutades den 30 januari 2023 och sammanställningen visar att 202 038 units, motsvarande cirka 19,5 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 43 202 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 4,2 procent för en total teckning om cirka 23,7 procent med och utan stöd av uniträtter. 392 413 units, motsvarande cirka 37,9 procent av Företrädesemissionen har vidare tecknats av emissionsgaranter. Företrädesemissionen är således sammanlagt tecknad till 61,5 procent och Blick tillförs cirka 15 303 672 kronor före emissionskostnader. Varje unit tecknas till en kurs om 24 kronor och innehåller sex (6) aktier och en teckningsoption av serie TO4.

Tilldelning av units

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort i form av en avräkningsnota att skickas till de som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 12 januari 2023 med anledning av Företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital

Efter registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 14 439 779,7156 SEK, från cirka 17 900 105,9200 SEK till sammanlagt cirka 32 339 885,6366 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 3 825 918 aktier till totalt 8 568 673 aktier.

Handel med BTU

Handel med BTU sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 7, 2023.

Teckningsoptioner av serie TO4

Genom Företrädesemissionen emitteras 637 653 teckningsoptioner av serie TO4, vilka berättigar till teckning av 637 653 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under teckningsperioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Teckningskursen uppgår till sju (7) kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för emitterade units i samband med Företrädesemissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 4,6 MSEK (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 2 406 629,9526 kronor.

Den riktade emissionen

Större aktieägare i Blick har föreslagit extra bolagsstämma den 2 februari 2023 att besluta om en riktade emission. Teckningskursen i den riktade emissionen har satts genom ett emissionstekniskt upplägg så att prissättningen sätts på samma villkor som i Företrädesemissionen och uppgår till 24 kronor per unit. Den Riktade Emissionen förutsätter en ändring i bolagsordningen av maximalt antal aktier som kan emitteras, vilket föreslås beslutas på extra bolagsstämma den 2 februari 2023. Den Riktade Emissionen innebär att antalet aktier och röster i Blick ökar med maximalt 1 014 738 aktier och att aktiekapitalet ökar med upp till ca 3 829 824,1596 kronor.

Den riktade emissionen tecknas av ett antal större privata investerare. Av dessa är vissa investerare sedan tidigare aktieägare i bolaget men har avstått från att teckna sin motsvarande andel i Företrädesrättsemissionen.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces
C/O Wiget Group
101 23 Stockholm

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknasmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-01

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stork utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLoomis helårsrapport januari – december 2022
Next articleFortnox utser Charlotta Lundberg till ny chef för Affärsområdet Byrån

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here