Loomis delårsrapport januari – juni 2022

0
625
Rekordomsättning och ökande rörelsemarginal

Rapporterade intäkter är de högsta någonsin och rörelseresultatet fortsätter att växa under andra kvartalet. Återöppningen av samhällen efter pandemin i Europa och SafePoints fortsatta framgångar i USA är viktiga förklaringar till den starka utvecklingen. Loomis Pays transaktionsvolymer visar en uppmuntrande utveckling, varför ett pilotprojekt nu inleds i Spanien.

 

Koncernens organiska tillväxt under andra kvartalet var 16,1 procent (17,3) och rörelsemarginalen (EBITA %) var 10,0 procent (9,0). Därmed är vi nu för tredje kvartalet i rad på en högre organisk försäljningsnivå än jämfört med före pandemin. Rörelsemarginalen är 10,8 procent (9,6) om vi räknar bort Loomis Pay. Den positiva utvecklingen under kvartalet bevisar Loomis styrka, trots en miljö med betydande makroekonomiska och geopolitiska osäkerheter.

 

Kommentarer till kvartal 2

  • Intäkter för kvartalet uppgick till 6 217 MSEK (4 779). Valutajusterad tillväxt var 17,7 procent (22,7) varav organisk tillväxt 16,1 procent (17,3).
  • Rörelseresultat (EBITA) 1) för perioden uppgick till 620 MSEK (428) och rörelsemarginal (EBITA) var 10,0 procent (9,0). Rörelsemarginalen exklusive Loomis Pay uppgick till 10,8 procent (9,6).
  • Rörelseresultat (EBIT) före jämförelsestörande poster för perioden uppgick till 539 MSEK (388) och rörelsemarginal (EBIT) före jämförelsestörande poster 8,7 procent (8,1).
  • Resultat före skatt 438 MSEK (338) och resultat efter skatt 296 MSEK (251).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning var 4,02 SEK (3,33).
  • Rörelsens kassaflöde2) 644 MSEK (290) motsvarande 104 procent (68) av rörelseresultatet (EBITA).
  • Loomis AB har återköpt 824 000 egna aktier under kvartal 2.
  • Styrelsen har beslutat att fortsätta det återköp av egna aktier som inleddes tidigare i år.

 

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

2) Rörelsens kassaflöde exklusive effekter från IFRS 16.

 

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.loomis.com.

22 juli 2022Kristian Ackeby
Ekonomi- och finansdirektör

Mobiltelefon: 070-569 69 98   
Epost: kristian.ackeby@loomis.com

Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering, förvaring och återvinning av kontanter och andra värdeföremål. Loomis kunder är banker, detaljhandlare och andra aktörer. Loomis bedriver verksamhet via ett internationellt nätverk av cirka 400 operativa lokalkontor i drygt 20 länder. Loomis sysselsätter cirka 24 000 personer och omsatte 2021 cirka 19,7 miljarder kronor. Loomis är noterat på large cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juli 2022 kl. 08.00.

Se Loomis börskurs hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleNederländsk marknadsaccess på plats och fortsatt strategisk exekvering
Next articleDet här varnar skadedjuren om i ditt hem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here