Wicket Gaming utökar den tidigare nyemissionen med 3 MSEK

0
340
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT LAG.

  • Styrelsen i Wicket Gaming AB har, med stöd av bemyndigande, beslutat att utöka den tidigare genomförda riktade nyemissionen med 3 MSEK.
  • Nyemissionen avser 3 750 000 aktier till kurs 0,80 SEK per aktie.
  • Nyemissionen genomförs för att ytterligare förbättra soliditeten och rörelsekapitalbasen, fortsätta satsningen inom EdTech samt att tidigarelägga planerna för nya företagsförvärv.   

Om Nyemissionen

Wicket Gaming AB (publ) (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) kommunicerade den 1 augusti att Bolaget, villkorat av stämmas godkännande, beslutat om en riktad nyemission av 12,5 miljoner aktier för en likvid om 10 MSEK. Nyemissionen och minskning av aktiekapitalet godkändes vid extra bolagsstämma den 4 september. Emissionslikviden är inbetald och registrering hos Bolagsverket pågår.

Styrelsen i Wicket Gaming har nu, med stöd av bemyndigande, beslutat att utöka nyemissionen med 3 MSEK på samma villkor. Nyemissionen avser 3 750 000 aktier till kursen 0,80 SEK per aktie. Nyemissionen riktas till ett tiotal investerare varav flertalet inte är aktieägare i Bolaget. De största posterna tecknas av bland andra JJV Invest AB och Minh Nguyen.

Emissionslikviden möjliggör för Wicket Gaming att ytterligare förbättra soliditeten och rörelsekapitalbasen, fortsätta satsningen inom framför allt EdTech samt att tidigarelägga planerna för nya företagsförvärv.

Antalet aktier i Wicket Gaming efter den tidigare nyemissionen uppgår efter registrering till 29 147 109. De nu tillkommande 3 750 000 aktierna medför att antalet aktier kommer att uppgå till 32 897 109. Utökningen med 3 750 000 aktier medför en utspädning om 11,4 procent, beräknat som 3 750 000 aktier dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget (32 897 109) efter registrering av den nu beslutade utökningen av nyemissionen.

VD kommenterar

”Vår nyemission om 10 MSEK tilldrog sig glädjande nog ett mycket stort intresse och flera tillkommande investerare har uttryckt intresse att investera. I rådande finansiella klimat och med beaktande av vårt kapitalbehov vore det inte försvarbart att tacka nej till möjligheten att utöka nyemissionen. Det extra tillskottet om 3 MSEK ger oss möjlighet att fortsätta satsningen på framför allt EdTech samt att tidigarelägga planerna för nya företagsförvärv” säger Eric De Basso, VD.
 

För ytterligare information

Eric de Basso, VD

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

 

Om Wicket Gaming AB

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com. 

Denna information är sådan information som Wicket Gaming AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande 2023-09-12 08:30 CET.
 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wicket Gaming i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA. Kanada, Storbritannien, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleEinar Mattsson visade upp pågående forskning på KTH Live-In Lab
Next articleFörslag på ändringar i tekniska krav för fysiska lotter, notifierade till EU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here