Wicket Gamings styrelse har beslutat om en riktad emission av units till emissionsgaranter i samband med den avslutade företrädesemissionen

0
434
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, KANADA, HONG KONG ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

 

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av units vilken extra bolagsstämma beslutade om den 4 januari 2023 (”Företrädesemissionen”). I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har Wicket Gamings styrelse idag beslutat om en riktad emission av units till de emissionsgaranter i Företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättning i form av units (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 12,0 SEK per unit, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning.

 

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya units i Bolaget. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman 4 januari 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar totalt 198 015 nya units. Varje unit i Ersättningsemissionen består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO2. Sammanlagt tecknades 198 015 units genom Ersättningsemissionen, motsvarande 594 045 aktier och 396 030 teckningsoptioner av serie TO2. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, 12,0 SEK per unit, motsvarade 4,0 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt), vilket innebär en premie om cirka 26,6 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 16 mars 2023, vilken uppgick till 3,16 SEK. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

 

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av units i stället för genom kontant utbetalning.

 

Efter slutlig registrering vid Bolagsverket av Företrädesemissionen och den riktade kvittningsemissionen, vilken extra bolagsstämma beslutade om den 4 januari 2023, innebär Ersättningsemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med 594 045 aktier från 16 053 064 aktier till 16 647 109 aktier, och aktiekapitalet ökar med 594 045 SEK, från 16 053 064 SEK till 16 647 109 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,6 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 som emitteras till följd av Ersättningsemissionen utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 396 030, från 16 647 109 aktier till 17 043 139 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 396 030 SEK, från 16 647 109 SEK till 17 043 139 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 2,3 procent.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Wicket Gaming i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00
 

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, Games och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Wicket Gaming i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det prospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Kanada, Hong Kong eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

 

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

 

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

 
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous article”Här finns alltid utrymme för utveckling” — fredagsporträttet med Sofia Carlsson
Next articleFantasma Games byter Certified Adviser till Erik Penser Bank

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here