Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)

0
168
Kommuniké från extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ)Vid extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ) (”Fortnox” eller ”Bolaget”) den 21 oktober 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.fortnox.se.

Stämman hölls genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt skett genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivits i kallelsen.

Beslut om ett långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för nuvarande och framtida fastanställda inom Fortnox-koncernen. Deltagande i aktiesparprogrammet förutsätter att deltagaren bidrar med en egen investering genom förvärv av aktier i Fortnox (s.k. sparaktie) under en period om åtta (8) månader, normalt genom månatligt sparande. Den maximala sparsumman kommer att bero på deltagarens roll inom Fortnox-koncernen. För varje sparaktie kommer deltagaren erbjudas att vederlagsfritt erhålla en aktie i Fortnox efter utgången av en treårig inlåsningsperiod, förutsatt fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i sparaktier. 

Extra bolagsstämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 318 562 aktier i Bolaget. Syftet med återköpet av egna aktier är att kunna säkerställa Bolagets åtagande i aktiesparprogrammet samt för att säkra kostnader och sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammet. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt får överlåta högst 242 400 av de av Bolaget förvärvade aktierna till deltagare i aktiesparprogrammet. 

Stämman bemyndigade slutligen styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2023, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 76 162 aktier i) på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller ii) till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammet.

Fullständiga förslag och beslut 

Bolagsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen lagt fram inför stämman. Dessa framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman och besluten kommer att framgå av stämmans protokoll som publiceras på Bolagets webbplats (www.fortnox.se) inom två veckor. 

För ytterligare information, kontakta:

Olof Hallrup, styrelseordförande Fortnox

Telefon: 070 – 546 44 42

E-post: olof.hallrup@fortnox.se

Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2022 kl. 12.00 CEST.

Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. 

För ytterligare information se www.fortnox.se.
Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous article”Det bästa med Einar Mattsson är utan tvekan utvecklingsmöjligheterna” — fredagsporträttet med Jonas Svensson
Next articleCTEK utser Gary Brown till Global Director Aftermarket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here