Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB presenterar intjäningsförmåga proforma för 2023

0
292
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) kommer i samband med investerarpresentationer som hålls idag hos Kepler Chevreux i Paris och DNB i Oslo att presentera koncernens intjäningsförmåga proforma för 2023. Proforma-utfallet är inflationsjusterat och beaktar portföljförsäljningar efter utgången av andra kvartalet samt avsiktsförklaringar om kommande försäljningar till ett sammanlagt värde om cirka 12 mdkr. Koncernens intjäningsförmåga proforma avser SBB:s löpande kassaflöde till stamaktieägare av serie A och B, och uppgår proforma 2023 till 2,39 kronor per stamaktie A och B, att jämföra med 2,33 kronor före portföljförsäljningarna och antagna inflationsjusteringar.

Den fullständiga proforma-beräkningen som kommer att presenteras bifogas detta pressmeddelande.

”Vi har under de senaste månaderna fortsatt vårt arbete att avyttra fastigheter i linje med bokförda värden i syfte att stärka vår balansräkning. Givet den höga avyttringstakten kommer vi i samband med investerarpresentationer idag att publicera en uppdaterad intjäningsförmåga för att underlätta bedömningen av SBB:s kassaflöden. Som vi konstaterat tidigare är SBB:s hyresintäkter kopplade till KPI och därmed inflationssäkrade, vilket speglas i att löpande kassaflöde per stamaktie A och B stärks trots stigande räntor och stora portföljförsäljningar”, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.  


Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 08:00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLive presentation med vd Eric de Basso på Aktiespararnas event “Aktiedagen”
Next articleKindred Group presenterar nya finansiella mål och ger detaljerad uppdatering av sin strategi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here