Allt färre barn cyklar till skolan när föräldrarna väljer bilen

0
322

Nästan 700 rektorer på grundskolenivå har deltagit i en rikstäckande undersökning för att kartlägga trafiksituationen runt landets skolor. Resultatet visar en fortsatt negativ utveckling av trafiksituationen, där varannan rektor oroas över säkerheten vid skolorna. Endast 8 procent har en bilfri zon runt skolan och 33 procent upplever att det är mer trafik än för tre år sedan.

På frågan om rektorerna upplever att föräldrarna följer trafikreglerna runt skolan är det 33 procent som svarar inte särskilt väl eller inte alls.

– Det är oroande att så många som en femtedel av alla rektorer har varit med om en incident under sin tid som rektor. Det är en tydlig varningssignal om att något inte står rätt till med trafiksituationen runt skolorna. Vi riskerar att få en negativ spiral när allt fler föräldrar tar bilen och därmed blir en del av ett ökat problem, säger Magdalena Lindman, trafiksäkerhetsexpert på If.

Även om regeringen har som mål att öka cyklingen i samhället så visar skoltrafikundersökningen på motsatt trend där allt färre barn cyklar eller går till skolan. Detta trots att forskningen visar att barn som får chans till fysisk aktivitet på väg till skolan har bättre hälsa och mer koncentration i klassrummet.

– Genom att föräldrar tar bilen istället för att låta barnen få in rörlighet och motion på väg till skolan så missar de fördelar i form av minskat stillasittande, ökat välmående och bättre studieresultat. Nu måste föräldrar, skolor och kommuner agera för att fler barn ska ges möjlighet att få cykla till skolan – för barnens eget bästa, säger Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder.

Om skoltrafikundersökningen
I undersökningen deltog 696 rektorer på grundskolenivå. Undersökningen genomfördes under april och maj 2022 på uppdrag av If och Svenska Cykelstäder. Sedan 2006 har försäkringsbolaget If genomfört en undersökning om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. I år står även Svenska Cykelstäder bakom undersökningen.

För ytterligare information, intervjuer eller för att ta del av hela rapporten, vänligen kontakta:

Jessica Balksjö Nannini, presschef på If, press@if.se

Christina Bernhardsson, ordförande Svenska Cykelstäder, christina.bernhardsson@umea.se, 070-622 19 96

Fler resultat ur undersökningen:

• Fler elever åker bil till skolan idag jämfört med för tre år sedan – färre cyklar/går

• Fler rektorer upplever mer trafik generellt idag jämfört med för tre år sedan

• Majoriteten av rektorerna tycker att trafiksäkerheten är ett problem

• Föräldrar som lämnar sina barn i bil är det största problemet

• Drygt 1 av 5 rektorer har upplevt olyckor/incidenter under sin tid på skolan

• Var tredje rektor uppger att föräldrarna inte följer trafikreglerna

• Bara 8 procent har en bilfri zon runt skolan

• Endast hälften av skolorna har trafikskyltar med uppmaning att sänka farten

• Bara dryga hälften av rektorerna upplever att eleverna når upp till Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring fysisk aktivitet.

Urval av frågor och svar:

1) Vilket är det vanligaste färdsättet som era elever tar sig till skolan? (välj endast ett alternativ)
a. Cykel 13 procent – har gått ner från 21 procent 2020
b. Till fots 38 procent
c. Buss 19 procent
d. Bil 16 procent

2) Hur vanligt är respektive färdsätt jämfört med för tre år sedan (vanligare, lika vanligt, mindre vanligt, vet ej)
a. Sammanfattningsvis ser vi att:
• Bilen och elsparkcykel är de transportsätt som blir allt vanligare.
• Cykel, tåg/spårvagn/tunnelbana och till fots tycks bli mindre vanligt

3) Hur mycket biltrafik är det runt er skola idag jämfört med för tre år sedan?
a. 33 procent upplever att det är mer trafik, 4 procent upplever mindre trafik

4) Anser du att trafiksäkerheten utanför er skola är ett problem?
a. 52 procent svarar ja

5) Vilken anser du är den största trafikrisken för elever på er skola?
a. 50 procent svarar föräldrar som lämnar i bil
b. De andra alternativen får avsevärt mindre reaktioner – yrkestrafiken kommer på andra plats med 10 procent

6) Har någon trafikincident eller olycka inträffat under den tid som du arbetat inom skolan?
a. 23 procent svarar ja, 74 procent svarar nej

7) Anser du att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö runt er skola?
a. 45 procent svarar ja, 39 procent svarar nej

8) Hur väl anser du att föräldrar som lämnar sina barn i bil respekterar de trafikregler som gäller runt skolan?
a. 33 procent svarar inte särskilt väl eller inte alls, 61 procent svara ganska väl och 7 procent svarar fullt ut

Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder är en förening av kommuner och regioner som målmedvetet arbetar för ökad, bättre och säkrare cykling. Nätverket bildades 2014 och har idag växt till att bestå av 36 kommuner och 6 regioner som vill göra vardagscyklingen mer attraktiv. Den gemensamma visionen är att hälften av alla resor under fem kilometer ska ske på cykel. Föreningen arbetar strategiskt med kunskapsutbyte, samverkan och opinionsbildning för att höja cyklingens status i transportplaneringen.

Skoltrafikundersökningen har genomförts som en del av projektet Cykelvänlig skola som finansieras med bidrag från Samverkan med civilsamhället, Trafikverket.

Source link

Previous articleAcroud offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm
Next articleThunderful Group ingår överenskommelse avseende ändring och erläggande av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Robot Teddy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here