Fortnox AB ingår avsiktsförklaring om ett nytt samägt bolag för tjänsteförmedling

0
166
Fortnox AB ingår avsiktsförklaring om ett nytt samägt bolag för tjänsteförmedling
Fortnox AB ingår avsiktsförklaring om ett nytt samägt bolag för tjänsteförmedlingScroll down for the English version. Fortnox AB har idag ingått en avsiktsförklaring med ägarna av IP i Sverige AB, IP i Sverige Contracts AB (gemensamt “IPIS-bolagen”) och Dorunner AB om att bilda ett nytt samägt bolag. Avsikten är att det nya bolaget ska äga Offerta Group AB, IPIS-bolagen och Dorunner samt att Fortnox ska äga 48 procent av bolaget. Den beräknade omsättningen för de ingående verksamheterna uppgick till cirka 230 Mkr år 2023, med en tillväxt om cirka 17 procent och ett positivt rörelseresultat.

Transaktionen bedöms inte medföra någon väsentlig finansiell påverkan utöver att Offerta inte kommer att konsolideras i Fortnox. Offerta hade 2023 en nettoomsättning om 87,3 mkr med ett rörelseresultat om -0,6 mkr.

De slutliga villkoren för transaktionen återstår för parterna att enas om. Affären väntas slutföras under det fjärde kvartalet 2024. Vi kommer meddela marknaden när parterna nått en överenskommelse, alternativt om affären avbryts. 

Om Offerta 

Offerta är en av de största marknadsplatserna i Sverige för säljare och köpare av tjänster, med målet att förenkla och effektivisera processen för att hitta och anlita kvalificerade tjänsteleverantörer inom en mängd olika branscher. Genom plattformen får privatpersoner och företag möjlighet att enkelt jämföra och anlita professionella tjänsteföretag baserat på omdömen, priser och tillgänglighet. Offerta är baserat i Stockholm och har 48 anställda, och har varit en del av Fortnox sedan 2021. 

Om IPIS-bolagen 

IPIS-bolagen, erbjuder ett brett spektrum av tjänster med fokus på högkvalitativa och effektiva installationslösningar. Företaget använder en egenutvecklad plattform som sammanlänkar över 1000 installatörer, vilket ger kunderna tillgång till snabba och lättillgängliga installationer till fasta priser. IPIS är baserat i Uppsala och har 37 anställda.

Om Dorunner

Dorunner erbjuder en digital plattform som sammanför kunder med tjänsteleverantörer inom hushålls- och byggsektorn. Plattformen underlättar för privatpersoner och företag att hitta och jämföra olika typer av hantverkare och serviceföretag för specifika jobb. De erbjuder både fastpris och offert som alternativ. Dorunner är baserat i Stockholm och har 12 anställda.

Denna information är sådan som Fortnox AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-07-08 kl 08:20 CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Eklund, vd Fortnox

Telefon: 072 – 369 73 50 

E-post: tommy.eklund@fortnox.se

Fortnox AB enters into a letter of intent regarding a new jointly owned company for service brokerage 

Fortnox AB has today entered into a letter of intent with the owners of IP i Sverige AB, IP i Sverige Contracts AB (collectively referred to as the “IPIS companies”), and Dorunner AB to establish a new jointly-owned company. The intention is for the new company to own Offerta Group AB, the IPIS companies and Dorunner, with Fortnox holding a 48 percent ownership stake. The estimated turnover for the included businesses amounted to approximately SEK 230 million in 2023, with growth of approximately 17 percent and a positive operating result.

The transaction is not expected to have any significant financial effect with the exception that Offerta will be deconsolidated from Fortnox financial statements. For the fiscal year 2023, Offerta reported net revenue of SEK 87.3 million and an operating result of SEK -0.6 million. 

The final terms of the transaction remain to be agreed upon by the parties.The deal is expected to be completed during the fourth quarter of 2024. The market will be duly informed upon the parties reaching a final agreement or in the event of the transcation’s termination.

About Offerta

Offerta is one of the largest marketplaces in Sweden for service providers and consumers, with the goal of simplifying and streamlining the process for finding and engaging qualified service providers across a wide range of industries. Through the platform, individuals and companies get the opportunity to easily compare and hire professional service companies based on reviews, prices and availability. Offerta is based in Stockholm and has 48 employees, and has been part of Fortnox since 2021.

About the IPIS companies

The IPIS companies offer a wide range of services focusing on high-quality and efficient installation solutions. The company uses a proprietary platform that interconnects over 1,000 installers, providing customers with access to fast and easily available installations at fixed rates. IPIS is based in Uppsala and has 37 employees.

About Dorunner

Dorunner offers a digital platform that connects customers with service providers in the household and construction sector. The platform makes it easier for individuals and businesses to identify and compare various types of craftsmen and service companies for specific projects. They provide pricing options including both fixed-rate and quotation-based models. Dorunner is based in Stockholm and has 12 employees.

This is information that Fortnox AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation (EU no. 596/2014). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out below, at 08:20 CEST on 8 July 2024.

For further information, contact:

Tommy Eklund, CEO Fortnox

Telephone: 072 – 369 73 50

Email: tommy.eklund@fortnox.se
 
Om Fortnox

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnox.se

Se aktuell börskurs för Fortnox aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleInbjudan till presentation av Betsson AB:s resultat för andra kvartalet 2024
Next articleKindred Groups rapport för det andra kvartalet 2024 och inbjudan till telefonkonferens

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here