Beslut vid Starbreezes årsstämma 2023

0
188STOCKHOLM, 11 maj 2023 – Vid årsstämman som hölls idag den 11 maj 2023 fattades nedanstående huvudsakliga beslut. För fullständig information om samtliga beslut på årsstämman hänvisas till bolagets hemsida https://corporate.starbreeze.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstaemma/.

Redovisningshandlingar och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2022.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för verksamhetsåret
1 januari – 31 december 2022.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman valde, enligt valberedningens förslag Torgny Hellström, Anna Lagerborg, Thomas Lindgren, Martin Walfisz och Christine Rankin till ordinarie styrelseledamöter. Torgny Hellström omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde de föreslagna årliga arvodena till styrelsen enligt följande: 700 000 kronor till styrelsens ordförande, 260 000 kronor vardera till styrelseledamöter, 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 65 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet samt 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktioner för utseende av valberedning och valberedningens arbete

Stämman beslutade att anta valberedningens förslag till ny instruktion för utseende av valberedning och valberedningens arbete.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman godkände styrelsens förslag till reviderade ersättningsriktlinjer.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

För vidare information, vänligen kontakta: 

Torgny Hellström, Styrelseordförande

torgny.hellstrom@starbreeze.com

Denna informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2023 kl. 14:45 CEST. 
 

Om Starbreeze

Starbreeze är en oberoende utvecklare, förläggare och distributör av PC och konsolspel till en global marknad, med studios i Stockholm, Barcelona, Paris och London. Med det framgångsrika varumärket PAYDAY™ i centrum, utvecklar Starbreeze spel baserat på egna och andras varumärken, både internt och i samarbete med externa spelutvecklare. Starbreeze aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under ticker STAR A och STAR B med ISIN-koderna SE0007158928 (A-aktien) och SE0005992831 (B-aktien). För mer information, besök starbreeze.com
Se aktuell börskurs för Starbreeze aktie hos Avanza och Nordnet!

Läs hela pressmeddelandet hos Cision.com

Previous articleZimpler avslutar avtal med spelbolag utan svensk licens som tar emot svenska kunder
Next articleKommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 11 maj 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here