Kallelse till årsstämma i Betsson AB den 10 maj 2023

0
510
 

Aktieägarna i Betsson AB (publ), org.nr 556090-4251 (”Betsson”), kallas till årsstämma onsdagen den 10 maj 2023 kl. 10.00 på Helio GT30, Greve Turegatan 30, Stockholm.

 

Aktieägare har även möjlighet att utöva sin rösträtt per post före stämman.

Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 2 maj 2023 och
 • anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 4 maj 2023
 • via Betssons webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning,
 • per e-post till proxy@computershare.se,
 • per telefon 0771-24 64 00 eller
 • per post till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm.

Vid anmälan om deltagande ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Om en aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas. För att underlätta registreringen vid årsstämman bör fullmakten, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till Betsson i god tid före årsstämman till adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

Rätt att delta och anmälan genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 2 maj 2023 och
 • anmäla sig senast torsdagen den 4 maj 2023, genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströstningsformuläret är bolaget tillhanda senast den dagen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Betssons webbplats, www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas per e-post till proxy@computershare.se eller per post till Betsson AB, c/o Computershare AB, Box 5267, 102 46 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Betssons webbplats, www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning. Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 4 maj 2023.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) bifogas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Betssons webbplats, www.betssonab.com under avsnittet Bolagsstyrning.

För frågor om poströstningen, vänligen kontakta Computershare på telefonnummer 0771-24 64 00.

En aktieägare som har poströstat har även möjlighet att närvara i stämmolokalen, förutsatt att anmälan har gjorts enligt anvisningarna under rubriken ”Rätt att delta och anmälan om deltagande vid stämman” i enlighet med ovan. Det innebär att poströstning inte utgör en anmälan om att även närvara i stämmolokalen.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sitt deltagande i enlighet med ovan anvisningar, registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i framställningen av aktieboken per tisdagen den 2 maj 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner samt i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast torsdagen den 4 maj 2023 beaktas vid framställningen av bolagsstämmoaktieboken.

Förslag till dagordning

 1.    Stämmans öppnande
 2.    Val av ordförande vid stämman
 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
 4.    Godkännande av dagordning
 5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Val av en eller två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 12. Beslut om antalet

a)        styrelseledamöter och

b)        revisorer

 1. Beslut om arvoden åt

a)        styrelseledamöter och

b)        revisor

 1. Val av

a)        styrelse och styrelsens ordförande och

b)        revisor

 1. Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport
 2. Inrättande av incitamentsprogram

a)        Beslut om införande av prestationsaktieprogram 2023

b)        Beslut om överlåtelser av egna B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogram 2023

 1. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (tillfälle ett)

c)         Beslut om genomförande av uppdelning av aktier

d)        Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier

e)        Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

 1. Uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande (tillfälle två)

a)        Beslut om genomförande av uppdelning av aktier

b)        Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier

c)         Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av aktier av serie B
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller konvertibler
 3. Stämmans avslutande

 

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2023 kl. 17.30 CEST.

 

För ytterligare information, kontakta:
Fanny Mannheimer, bolagsjurist Betsson AB
fanny.mannheimer@betssonab.com

 

Om Betsson AB
Betsson AB (publ) är ett holdingbolag som investerar i och förvaltar snabbväxande bolag inom onlinespel. Bolaget är ett av de största inom onlinespel i Europa och har som ambition att växa snabbare än marknaden, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på ett lönsamt och hållbart sätt, och med olika lokala anpassningar. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm (BETS B).
Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLoomis publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022
Next articleÅterköp av aktier/SDB i Kindred Group plc under augusti 2022 till mars 2023

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here