Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Bokslutskommuniké 2022: Kärnverksamheten fortsätter att leverera

0
733
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): ÅRET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade med 26 procent till 7 447 mkr (5 930).
 • Driftsöverskottet ökade med 21 procent till 4 881 mkr (4 047).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 42 procent till 3 485 mkr (2 459).
 • Resultat före skatt minskade till – 10 548 mkr (29 294), varav:

– Förvaltningsresultatet ingår med 2 391 mkr (3 286). I förvaltningsresultatet ingår resultat för förtidslösen av lån och andra jämförelsestörande poster om 304 mkr (-241).

– Värdeförändringar på fastigheter ingår med -4 571 mkr (21 360).

– Resultat från intresseföretag/JV ingår med -1 866 mkr (2 814), varav nedskrivning av JM ingår med 551 mkr.

– Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med – 1 560 mkr (2487).

 • Årets resultat var -9 811 mkr (25 601) efter avdrag för uppskjuten skatt om 645 mkr (-3 698) och aktuell skatt om -294 mkr (-247), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -7,23 kr (17,17) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 135,6 mdkr (149,3).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 45 579 mkr (64 516), motsvarande 31,34 kr (44,46) per aktie.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,44 kr (1,32) per stamaktie A och B och en utdelning om 2 kr (2) per stamaktie D. SBB vill möjliggöra för aktieägare att kunna välja om utdelningen på stam A- och B-aktier samt D-aktier ska återinvesteras (betalas ut) i form av B-aktie (så kallad DRIP – Dividend ReInvestment Plan eller ”återinvesteringsprogram för utdelningar”) som ett alternativ till kontant betalning.

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

 • Hyresintäkterna ökade till 1 850 mkr (1 695).
 • Driftsöverskottet ökade till 1 105 mkr (1 082).
 • Förvaltningsresultatet var 656 mkr (1 220) varav förvaltningsresultatet exkl. valutakursdifferenser ingår med 1 236 mkr (989).
 • Periodens resultat var -7 949 mkr (12 305), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -5,58 kr (8,20) efter utspädning.

” Låt mig börja med att konstatera att vår kärnverksamhet levererar. Under 2022 ökade vårt förvaltningsresultat exklusive orealiserade valutakursförändringar med 38 procent, från 3 168 mkr till 4 382 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital ökade från 2 459 mkr till 3 485 mkr, en ökning med 42 procent. Dessa trygga (uppbackade av en drygt 10 år lång genomsnittlig kontraktslängd) och starka kassaflöden skapas från en väldifferentierad portfölj av tillgångar som möjliggör aktieägarvärde i alla delar av konjunkturcykeln. I november 2022 såldes 49 procent av dessa tillgångar för 9,2 mdkr (med tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 mdkr genom kontant betalning) till Brookfield Super-core Infrastructure Fund. I våra skuldnyckeltal per årsskiftet ingår inte avtalade betalningar om 10,5 mdkr varav Brookfield affären utgör 9,2 mdkr. Dessa redovisas under första kvartalet 2023. Vi har en stark räntetäckningsgrad på 3,9 gånger, trots stigande räntor. Vi har levererat och vi kommer inte att stanna innan vi stärkt vår kreditrating samt återfått marknadens fulla förtroende. Därför har styrelsen beslutat att prioritera följande punkter: 1) Styrelsen i SBB har beslutat att utvärdera förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter. Sveafastigheter kommer inför noteringen att äga bostadsfastigheter och projekt i direktägda bolag, Joint Ventures (JV) samt noterade aktier för totalt cirka 15 mdkr. Av detta motsvarar SBB:s substans cirka 8 mdkr. I samband med en sådan notering avser SBB att avyttra omkring 70 procent av aktierna i bolaget. 2) SBB har för närvarande diskussioner om försäljning av fastigheter för ytterligare 6 mdkr. Det framgångsrika arbetet från förra året fortsätter och SBB avser att prioritera försäljningar med syfte att stärka balansräkningen och minska bolagets skuldsättning. 3) Brookfield Super-core Infrastructure Fund och SBB är överens att prioritera tillväxt i Europa under de närmaste åren. Ett arbete har inletts med att ta fram strategin för en sådan etablering. 4) SBB har byggt sin första solcellspark som producerar 10 GWH. SBB kommer att fortsätta investera i förnyelsebar energi med syftet att bli självförsörjande på förnyelsebar el före år 2030. 5) SBB:s ägande i JM är ett strategiskt långsiktigt innehav som passar väl med bolagets strategi att äga unika tillgångar.

SBB:s 12-månaders rullande intjäningsförmåga per stam A-och B-aktier landar på 2,11 kr. Till det tillkommer ökade intäkter under 2023 som resultat av slutförda nyproduktionsprojekt om ytterligare cirka 0,19 kr per stam A-och B-aktier. Sammanfattningsvis landar intjäningen från förvaltningsverksamhet på 2,30 kr per stam A-och B-aktier. Det stabila inflationssäkrade kassaflödet från SBB:s kärnverksamhet säkerställer fortsatt stark utdelning till våra cirka 350 000 aktieägare. Till årsstämman 2023 föreslår styrelsen en utdelning om 1,44 kronor per stam A och B-aktier, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar. På samma sätt som Brookfield erbjuder idag, kommer SBB att möjliggöra för aktieägare att kunna välja om utdelningen på stam A- och B-aktier samt D-aktier ska återinvesteras (betalas ut) i form av B-aktie (så kallad DRIP – Dividend ReInvestment Plan eller ”återinvesteringsprogram för utdelningar”) som ett alternativ till kontant betalning. Tanken är att möjliggöra för våra aktieägare som så vill att ha en enkel återinvestering av utdelningen till nya B-aktier i SBB utan transaktionskostnader. SBB fortsätter med fullt fokus på sin kärnverksamhet att leverera social infrastruktur som behövs. Vi har under 2022 levererat och jobbar med full tillförsikt att fortsätta leverera en bra avkastning till våra aktieägare och kreditinvesterare.” kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Bilaga: Bokslutskommuniké januari – december 2022

Bokslutskommunikén finns även under följande länk: corporate.sbbnorden.se/sv/rapporter-och-presentationer/För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08:00 CET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleSBB fortsätter att öka fokus på samhällsfastigheter – utvärderar förutsättningarna att notera dotterbolaget Sveafastigheter
Next articleBlick Global Group: Riktad emission registrerad hos Bolagsverket

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here