Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, delårsrapport januari – juni 2023: Driftnetto i jämförbart bestånd ökar med 10,5 procent

0
931
SAMHÄLLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB (PUBL): DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2023 I KORTHET:

Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 3 472 mkr (3 709).
 • Driftsöverskottet uppgick till 2 530 mkr (2 661).
 • Förvaltningsresultat exkl. valutakursdifferenser 1 518 mkr (2 070).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 917 mkr (1 789).
 • Resultat före skatt uppgick till -15 061 mkr (860), varav:
  • Resultat före finansiella poster, värdeförändringar fastigheter och goodwill ingår med 2 041 mkr (2 136). I posten ingår jämförelsestörande poster om -157 mkr (-30).
  • Värdeförändringar på fastigheter ingår med -8 284 mkr (1 526).
  • Resultat från intresseföretag/JV ingår med -3 661 mkr (358).
  • Finansiella poster ingår med -3 129 mkr (-1 195) varav kostnader för förtidsinlösen lån ingår med -112 mkr (-3) och valutakursdifferenser med -2 112 mkr (-732).
  • Värdeförändring avseende finansiella instrument ingår med -1 949 mkr (-1 785).
 • Periodens resultat var -13 796 mkr (218) efter avdrag för uppskjuten skatt om 1 647 mkr (-549) och aktuell skatt om -460 mkr (-284), motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om -10,17 kr (-0,12) före utspädning.
 • Fastighetsportföljens värde uppgick till 130,8 mdkr (135,6).
 • Långsiktigt substansvärde (EPRA NRV) var 25 831 mkr (62 114), motsvarande 17,76 kr (42,72) per aktie.

Andra kvartalet i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 747 mkr (1 878)
 • Driftsöverskottet uppgick till 1 323 mkr (1 405).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital var 632mkr (1 045).
 • Resultat före skatt uppgick till -11 101 mkr (-2 612)

”Det första halvåret var i viss mån tudelat. Den underliggande verksamheten förblir stabil och för jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 9,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den ekonomiska uthyrningsgraden fortsatte att öka och uppgick till 96,3 procent (95,1), där vakansen om 3,7 procent till största del är planerad med anledning av pågående projekt. SBB:s kärna är stabil oavsett var man befinner sig i konjunkturcykeln. Låg risk för lägre intäkter och hög förmåga att öka intäkterna kännetecknar SBB:s fastighetsbestånd. Det känns tryggt.

Samtidigt har andra kvartalet präglats av diskussioner kring marknadens syn på SBB:s finansiella ställning. Bolaget har sjösatt flera parallella processer för att stärka bolaget. Målet är stärka såväl likviditet som soliditet.”

Leiv Synnes
Verkställande direktör

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Lindahl, Treasury director & IR, ir@sbbnorden.se

Denna information är sådan information som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2023 kl. 08:00 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.
Se aktuell börskurs för SBB B aktie hos Avanza =>

Se aktuell börs för SBB D aktie hos Avanza =>

Läs hela pressmeddelandet Cision.com

Previous articleLoomis AB publicerar delårsrapport den 21 juli 2023
Next articleEn halv miljon kunder och ökad lönsamhet

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here